Финансов анализ на фирма


Категория на документа: Икономика
ІІІ. ПЕРСПЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСОВИ ДАННИ

1. Цели на фирмата

I. Кадрови цели - те са свързани с наемането, развитието на персонала на фирмата, както и с контролирането на текучеството.
1) С цел подобряване организацията на работа да се преструктурират съществуващите служби и отдели.
2) Броя на персонала да се преведе в съответствие с реалните потребности на фирмата.
3) Административните длъжности да се обединят и ограничат до минимално необходимите.
4) Правилен подбор и постоянна грижа за квалификацията на кадрите, чрез поставяне на задължително за посещаване на организираните от завода курсове за квалификация и преквалификация.

ІІ. Иновационни цели - те са насочени към създаване на нови продукти и услуги
1) Въвеждане на нова услуга - приемане и изпълнение на индивидуални поръчки.
2) Да се търсят възможности за сключване на търговски взаимоотношения с български фирми, търговци на дамска и мъжка конфекция с цел поемане и изпълнение на поръчки като се запълни капацитета на завода.

ІІІ. Цели свързани с материалните ресурси на фирмата - те са свързани с осигуряване на необходимите техника, съоръжения, технологични линии, производствени площи, суровини, материали и т.н.
1) Компютизиране на административните отдели с цел подобряване качеството и условията на труд.
2) Да се организират и проведат търгове за разпродажба на производствените мощности, които предстоят да излязат от експлоатация поради неефективност.
3) Залежалите суровини и материали (основни, спомагателни и помощни) да се вложат в производството или да се реализират на пазара чрез магазинната мрежа.

ІV. Маркетингови цели - увеличаване задоволството на клиентите от продуктите, услугите и дейността на фирмата, увеличаване на продажбите и пазарния дял, разширяване на рекламната дейност на фирмата
1) Проучване и установяване на търговски взаимоотношения с по-голям кръг търговци на едро и дребно от цялата страна с цел увеличаване пазарния дял в страната.
2) Участия на фирмата в модни ревюта и изложения в страната и чужбина.
3) Разширяване на рекламните материали на фирмата: брошури, каталози, сувенири и др.

V. Финансови цели - тези цели са свързани с набирането на капитал и финансовото осигуряване на дейността на фирмата. Те са свързани и с изискванията за увеличаване на чистата печалба спрямо предходната година, увеличаване възвръщаемостта на инвестициите и др.
1) Проучване възможностите за сключване на договори за финансиране на фирмата от ТБ и кредитни организации с цел ускоряване развитието на фирмата.
2) Увеличаване на печалбата спрямо предходната година, като се намалят производствените разходи.

VІ. Производствени цели - чрез тях се търси увеличаване на произвежданата продукция на всеки работещ в дружеството, а следователно на ефективността на цялата дейност. Към тези цели се отнасят и намаляването на разходите падащи се на всеки продукт:
1) Строг контрол по изпълнението на дневните и месечните графици.
2) Подобряване на методите за управление на производството, да се повиши отговорността и контрола на преките ръководители, като се съчетае с промяна в заплащането.
3) Намаляване на нестандартната продукция, рекламациите и щетите от тях.

2. Стратегическо планиране

Дружество оперира в отрасъл, в който на този етап на своето развитие търпи бързи и динамични промени. Но в същото време крие и голям потенциал за развитие. За да съумее да запази и разшири пазарите си фирмата трябва да следва следните стратегически ходове:
1) Да работи здраво за утвърждаване на качеството на предлаганите продукти;
2) Да търси нови партньори и да поддържа търговските си взаимоотношения с вече съществуващите;
3) Да насочи дейността си към нови географски области за развитие;
4) Да използва ценови отстъпки за привличането на нови клиенти;
5) Да се подготви за навлизане на нови силни конкуренти;

Предприятието може да реализира няколко стратегически алтернативи, а именно:
1) Стратегия на разнообразяване (диверсификация) на предлаганите продукти с оглед латентното търсене и обезпечеността на фирмата с високо квалифициран персонал и модерно оборудване;
2) Стратегия на защитно поведение - постоянна иновация и непрекъснати инициативи от всякакъв род с цел запазване и разширяване пазарния дял на фирмата;
3) Стратегия на вътрешното фирмено развитие - оптимизиране структурата на управление, увеличаване броя на квалифицираните кадри и обема на мощностите в дружеството;
4) Стратегия на поддържане - основна цел е ограничаване достъпа на пришълци в отрасъла и намаляване вероятността от конкурентна атака.
Основни инструменти за реализирането на стратегиите.
1) Разширяване диапазона на предлаганите продукти;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.