Финансиране на здравеопзването


Категория на документа: ИкономикаИзисквания на СЗО към начините за финансиране на здравеопазването
1. Изисване за справедливост- избраните начини за финансиране трябва да дават равни права на всички граждани да използват здравна помощ. При него се отчита не само кой печели от дадени здравни дейности, но и кой плаща за тях.
2. Адекватност на финансирането- финансовите средства за здравето трябва да бъдат адекватни на здравните нужди
3. Изискване за въздействие върху предлагането- отнася се за болниците и се опира на принципа, че който предлага повече медицински услуги ще получава повече пари.
4. Изискване за търсенето на здравна помощ- насочване на усилията към профилактичните и промотивни дейности и намаляване на свърхупотребата на медицинска помощ - въвеждане на потребителска такса.
5. Изискване за междусекторно взаимодействие - останалите отрасли също участват в здравеопазването със свои финанси.
6. Административни улеснения - ниски адмнистративни разходи за издръжка на апарата и органите по финансиране и контрол, както и улеснения в процеса на планиране на средствата и отчитане на разходите.

Начини за финансиране на здравеопазването
Един от най-сложните въпроси е как да се финансира здравеопазването, за да се постигне максимална обществена и индивидуална полза.

Бюджетно финансиране от местен или републикански бюджет. Част от общите или целевите приходи на държавния или общинските бюджети се преразпределят като трансферни разходи за целите на здравеопазването. Бюджетното финансиранее е съвкупност от два основно самостоятелни индиректни начина на обществено финансиране, обикновено разглеждани в консолидиран вид - държавно чрездържавния бюджет и общинско - чрез общинските бюджеети.

Предимства на бюджетното финансиране: предоставя равни права на гражданите при ползване на медицинска помощ, финансират се всички дейности на профилактиката, създаване условия за политически контрол.

Недостатъците на бюджетното финансиране са свързани с липсата на механизми за самоуправление - ограничени до липсващи права за управление на управителите на здравните заведения, невъзможност за участие и влияние на потребителя върху здравеопазването, бюрократизиране на системата, липсата на стимул за индивида да опазша собственото си здраве, слаби икономически стимули за подобряване качеството на медицинската помощ и повишаване производителността на труда.

Вторият основен начин за финансиране на зздравеопазването се нарича здравно осигуряване. То представлява фондово индиректно финансиране, при което се набират средства от осигурителни вноски за покриване на рисковете от заболяване и други здравни проблеми. Когато здравните вноски са комбинирани с плащане и за други социални услуги, тогава здравното осигуряване се определя като социално или задължително. При незадължителност на здравната осигуровка, говорим за доброволно или частно здравно осигуряване.

Размерът на осигурителните вноски се определя най-често по следните начини:
1. Като фиксирана сума
2. Като процент от брутното трудово възнаграждение
3. Като диференцирана вноска в зависимост от здравния риск.

Най-разпространено е определянето на вноските като процент от трудовото възнаграждение, който в различните страни се движи между 5% и 20%. От общия размер на вноската обикновено половината или по-малка част се плаща от осигурения, а останалата част от неговия работотдател. В някой страни осигуровката включва и членове на семейството.

Известни са три основни типа здравно осигуряване:
* Социално здравно осигуряване: Огранизира се от правителството и провежда задължително и в по-малка степен доброволно осигуряване на заетите лица в легалния сектор. Осигурителните вноски обикновено са фиксиран процент от брутното трудово взнаграждение, независимо от действителния риск за заболяване. Основен принцип на този вид осигуряване е, че има споделена отговорност на участниците, което позволява преразпределение на средствата от здравите към болните, от богатите към бедните.
* Частно здравно осигуряване: Предлага се от частни застрахователни компании като обхваща на доброволен принцип желаещите да се осигуряват то е задължително и обхваща населението с по-високи доходи. Осигурителните вноски се определят като фиксирана или диференцирана сума, или процент от дохода в зависимост от здравния риск и степента на използваемост на здравната помощ.
* Осигуряване от работодателя: В статистиката се отнася към частното здравно осигуряване, но много специалисти го отделят в самостоятелен тип здравно осигуряване поради редица негови отличителни белези. В САЩ това е една от най-силните системи на здравно осигуряване, която дава преднина на работодателите в конкуренцията на трудовия пазар. При нея работодателите отделят значителни средства, от които финансират здравното обслужване на работещите лица или сключват здравни осигуровки в избрани от тях осигурителни фондове, като специално наблягат на избрани от тях здравни рискове.

Предимства на здравното осигуряване- осигуреното лице е защитено по отношение рисковете на здравето, така настъпването им не довежда до извънредни разходи в домакинството, също така при този вид финансиране осигурените лица могат да участват и в управлението на фонда и да контролират начина на изразходване на средствата, повишава се и качеството на медицинската услуга, по-ритмично и стабилно финансиране на здравните заведения от здравноосигурителната система.

Недостатъци на здравното осигуряване- увеличаване на разходите за издръжка на административния и контролен апарат, трудна координация на профилактичните дейности, нарастване на здравните разходи за медицинска помощ особено при свободно договаряне на цените на здравните услуги.

Директно заплащане от консуматорите е третият начин за финансиране на здравеопазването, който присъства във всички страни, но има несъществен дял. Представлява директно заплащане от консуматори за позвана здравна помощ, за покупка на лекарствени средства и други стоки със здравно предназначение. Дори и при развита осигурителна система гражданите заплащат минимална част от разходите за медицинска помощ - например всеки леглоден, за всяка рецепта и др. Обикновено от такива плащания са освободени определени категории от населението, които се нуждаят от социална защита.
Предимства на директното заплащане:
• Необходиността от набиране на допълнителни приходи за здравните заведения и извършителите на здравни услуги, които могат да се използват за мателиално стимулиране на медицинския персонал.
• За ограничаване на необоснованото използване на медицински дейности и лекарствени средства.
• Стимулиране на индивидуална отговорност за здравето.
• Засилване ролята на пазарните отношения в здравеопазването, които са стимулатор на технологичното развитие, повишават качеството на медицинската помощ и др.
Недостатъците са:
• Основният и най-важен недостатък на директното заплащане от пациентите е, че може да представлява финансова бариера за достъпа до здравна помощ и да ограничи справедливостта в предоставянето на здравни услуги и здравни стоки.
• Възможността да се индуцира от медицинските специалисти ненужно търсене на здравна помощ, когато имат интерес от директното заплащане.
Дарителство допълващ директен или индиректен начин за финансиране, чиито основен източник са доходи на фирми, нестопански организации и домакинства, предоставени на здравни организации. Съществуват три различни форми на дарителството:
1. Корпоративно дарителство - дарение от корпорации и други структури на часния стопански и финансов капитал.
2. Инситуционално дарителство - дарения чрез фондации и други не стопански организации.
3. Индивидуално дарителство - дарения от отделни физически лица.

Външното финансиране на здравеопазването има за свои източници средства, представени от други правителства, международни и чужди неправителствени организации, и се реализира под формата на безвъзмездни дарения, хуманитарна помощ, кредитни линии и други. Този начин на финансиране се отнася предимно към индиректните и обществени начини за финансиране, но в неговото съдържание може да се включат и частни дарения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансиране на здравеопзването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.