Финансиране на здравеопзването


Категория на документа: Икономика
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛТЕТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Управление на здравните грижи

КУРСОВА РАБОТА

На тема: Финансиране на здравеопазването

Изработил: Проверил:
Десислава Хр. Маринова, ФN 210058 проф. Гладилов
I курс, магистър

Плевен

2012

Всички материални, нематериални, трудови и финансови ресурси на здравните заведения и органи могат да се представят и като парични потоци, които се отличават по източниците си и начините на преобразуване, разпределение и използване в процеса на функциониране на здравната система. Следователно въпросът за финансовата организация на здравната система е фундаментален за икономиката на здравеопазването , тъй като чрез финансовата оценка се дава представа за цялостната мощ на здравеопазните структури.

Основни понятия
1. Финансирането на здравеопазването използва продукта, следователно е генератор за развитие на най-технологично развитите индустрии: фармация и електроника.
2. Произвежда добавена стойност от БВП (брутния вътрешен продукт) на страната
3. Здравеопазването консумира значителна част от обществените фондове за потребителите.
4. Влияе върху личното потребление на домакинството
5. Привлича инвестиции от чужбина.
6. Ангажира не малка част от интелектуалните трудови ресурси.

Финансирането на отрасъла зависи преди всичко от вида на произвежданите блага. Така например чистите публични блага, благата с големи външни ефекти, неотложните и ценните за общественото здраве трябва да се финансират изцяло или в голяма степен от държавата и общините, за да се гарантира тяхното възпроизводство необходимо за здравното-демографско развитие и социалното благополучие на дадена страна. Смесените публични блага, към които се отнасят почти всички персонални здравни услуги трябва да се финансират смесено най-малко от два източника: обществен- фонд за задължително здравно осигуряване и частен, тъй като това отговаря на на вида на реализираните ползи от консумацията. Според В. Стоянов мотивите за комбинирано финансиране на смесените публични блага в здравеопазването са следните:
* Неравномерност на ползването на здравни услуги от индивидите, което означава, че според критерия за справедливост тези, които употребяват повече, трябва да плащат повече.
* Здравето на индивидите зависи от самите тях.
* Индивидуализиране на потреблението.
* Потребителите получават непосредствена лична изгода.
* Отчитането не само на икономическите, но и на морално-етичните съображения, при разпределяне на здравните услуги.

Частните блага, /като медицински козметични услуги/ би трябвало да се финансират само от клиентите.

В практиката на съвременните здравни системи се наблюдава плурализъм в източниците и формите на финансиране, както и комбиниране на разнообразни видове финансиране.

Формите и отноченията на собственост върху ресурсите също обуславят различия в начините за набиране и изразходване на средства. Например финансирането на една държавна публична болница се отличава от това на частна клиника по преобладаващите си източници, по формата на получаване на средства, както и по свободата на управление и изразходване на финансовите ресурси.

Типът на икономическа система, която е изградена в отрасъл здравеопазване също определя характера на финансовите отночения. Обществения избор на подходяща форма на държавна намеса в здравеопазните структури и дейности също дава своя отпечатък върху начините на финсиране.

Източници на финансови ресурси могат да бъдат:
1) Данъчни и други бюджетни приходи, които имат свой собствен първоизточник фирмените и личните облагаеми доходи, както и други данъчни и неданъчни приходи. От тях се заделят общи или целеви субсидии за здравеопазването или се финансират обществените здравни програми и фондове. Друга съвременна форма на бюдветно финансиране е чрез фискални разходи, т.е. чрез данъчни облекчения за здравни разходи или вноски за здравно осигуряване от физически и юридически лица. Трета форма на бюджетно финансиране е скрито субсидиране на производството на здравни услуги или стоки чрез ниско лихвени заеми и гаранции по кредити или чрез протекционистична политика, например спрямо местното фармацефтично производство.
2) Здравноосигурително вноски , в които учстват работодателите и работещите лица, а понякога и други осигурители.
3) Домакински бюджети, включващи разходите за директно закупените здравни услуги и стоки за здравето или дарения.
4) Средства на фирми и организации, отделяни за здравеопазване на работещите лица под формата на социални разходи или дарения.
5) Външни източници - международни и чужди организации-дарители, инвеститори, заемодатели.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансиране на здравеопзването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.