Финансиране на бизнеса чрез средства от структурните фондове и по линия на програми от ЕС


Категория на документа: Икономика
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Бизнес факултет

РЕФЕРАТ

по "Финансиране на бизнеса" на тема:

Финансиране на бизнеса чрез средства от структурните фондове и по линия на програми от ЕС

София, 2013

Съдържание

1. Финансиране по линия на структурни фондове................................3

2. Финансиране по линия на програми от Европейския съюз..................4

3. Подпомагане финансирането на малки и средни предприятия от страна на институциите.........................................................................6

4. Оперативна програма " Регионално развитие".................................6

4.1Основни цели........................................................................7

4.2Бенефициенти.......................................................................7

4.3Структура на управление.........................................................8

Финансиране по линия на структурни фондове

Съществуват множество различия в състоянието и развитието на регионите в Евсропейския съюз. Целта на тази икономическа общност или по-точна на нейната политика на сближаване е да премахне тези несъотвествия и да предостави на гражданите на съюза равни възможности за достъп до качествено образование, получаване на подходяща работа, осигуряване на благоприятна бизнес среда. Структурните фондове са основен финансов инструмент на Европейския съюз и служат за провеждането на неговата политика на сближаване, известна като кохезионна (регионална) политика. Една от основните цели на тази политика е да постигне по-голямо икономическо и социално сближаване между страните членки по отношение на доходи, богатство и възможности. Всеки един от районите може да кандидатства, но най-бедните от тях получават най-голяма подкрепа. Въпреки, че не винаги отразява точно социалните и икономически реалности, брутният вътрешен продукт е основен индикатор за оценка на регионите.

Структурните фондове се състоят основно от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ). Към тях спадат и финансирането на Общата селскостопанска политика и Кохезионния фонд.

Структурните фондове като цяло формират най-голямото разходно перо в бюджета на Европейския съюз.Текущият програмен период е от 1 януари 2007 до 31 декември 2013. Целият бюджет за структурните фондове през периода е 347 милиарда евро като 201 милиарда са за ЕФРР, 76 милиарда за ЕСФ и 70 милиарда за Кохезионния фонд.

Насочени към регионалното развитие са също и Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ЕФОГСС) и Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР).

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е друг фонд , спадащ към структурните при който държава членка, изправена пред внезапни съкращения, предизвикани от променящите се глобални тенденции в търговията, може да потърси подкрепа за подпомагане на съкратени работници при реинтеграцията им на пазара на труда. Максимум 500 млн. евро могат да бъдат предоставени на година. Този фонд може да съфинансира дейности като помощ при търсене на работа, персонализирана преквалификация, създаване на бизнес, както и временни надбавки за участващите в дейности, съфинансирани от ЕФПГ, като обучение.

Освен структурните фондове, съществуват и " инициативи на Общността": Interreg III, Urban II, Leader + , Equal. Interreg III представлява международно, междунационално и междурегионално сътрудничество за хармонично, балансирано развитие и планиране на Европейската територия. Същността на Urban II се изразява в жизнеспособно развитие на градовете и градските околности в криза с цел устойчиво развитие.Leader + включва селско развитие чрез местни инициативи, сътрудничество между местни групи.Equal е междунационално сътрудничество в борбата срещу дискриминацията и неравенството при достъпа на пазара на труда.

Финансирането по линия на Структурните фондове се използва от държавите членки в подкрепа на приети от тях Национални стратегически референтни рамки (НСРР), в които са заложени основните приоритети на дадена държава членка за изразходване на средствата. Изразходването е обвързано със система за поемане на задължения и извършване на плащания, при която бенефициентите не получават помощта директно от Европейската комисия, а чрез посредничеството на специален Сертифициращ орган и Разплащателни звена към Управляващите органи на Оперативните програми. Финансовите процедури на Структурните и Кохезионния фондове се основават на принципа на възстановяване на направените разходи от бенефициентите след проверка на допустимостта им.

Програмите JESSICA, JASPERS и JEREMIE представляват инициативи, които целят да подкрепят държавната администрация и местните власти, организирани в сътрудничество между Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и други международни финансови институции.JESSICA (Съвместна европейска помощ за устойчиви инвестиции в градската среда) помага на държавни власти да намерят партньори, включително частни дружества, за създаване на фондове, които да подкрепят проекти за градско обновление и развитие. JASPERS (Съвместна помощ за подпомагане на проекти в европейските региони) предлага подпомагане за държавни администрации за изготвяне на висококачествени проекти, които отговарят на условията за финансиране от структурните фондове. JEREMIE има за цел да подобри достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия в европейските региони.

Финансиране по линия на програми от Европейския съюз

Европейския съюз предоставя финансиране и безвъзмездни помощи за множество разнообразни проекти и програми в области като образование, здраве, защита на потребителите,опазване на околната среда, хуманитарна помощ.Финансирането се управлява съгласно строги правила, за да се гарантира стриктен контрол върху това как се използват средствата и дали те се изразходват прозрачно и отчетно.Финансирането от Европейския съюз е сложно, тъй като има много различни видове програми, управлявани от различни органи. Над 76 % от бюджета на Европейския съюз се управлява от държавите членки. Това включва структурните фондове, чрез които се финансират регионалната политика, социалните и образователните програми, както и селското стопанство,включително помощта за селските стопани.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансиране на бизнеса чрез средства от структурните фондове и по линия на програми от ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.