Фамилен бизнес


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство

Фамилен бизнес

Изготвил:
Маринела Желева
Ф.№121110644
гр.1771
поток 190

Гр.София
Фамилния бизнес е спрецифичен вид стопанска дейност , която е често ограничена по своя размер . В историческите периоди главно занаятчийските и земеделските дейности са били почти единственото средство за препирание , като е било прието собствеността върху тях да се предава поколение на поколение . Днес фамилния бизнес значително допринася за развитието на икономиките - около 60 % от европейските фирми са семейни .Фамилния бизнес е на лице , когато над 51% от собствеността е в ръцете на семейството. Фамилните филми са гръбнакът на икономиката , защото те са по - устойчиви по време на криза от несемейните фирми , по - висока мотивация за запазване на активите , както и по - голяма отговорнсот спрямо служителите. Фамилните фирми разполагат с по - ограничени ресурси , защото малка част от тях се листват на борсата .
Няма общоприета дефиниция за това какво представлява фамилния бизнес , но през 2009г. Експертна група към Европейската комисия приема единна дефиниция за фамилния бизнес , според която дадена фирма може да се приеме за семейна , ако отговаря на следните 2 условия:
- Мнозинството от дяловете, даващи право за вземане на решения, са притежание на физическото лице (на който е фирмата), а поне един от членовете на семейството му участва официално в управлението
- Ако фирмата е листвана на борсата физическото лице и/или неговото семейство общо имат 25% от акциите, даващи право на глас, и поне един от членовете на семейството участва официално в управлението.
Според критерия размер на фирмата семейните предприятия могат да бъдат микро , малки , средни или големи .Преобладаващи са микро фамилните фирми ( по - малко то 10 заети ) Фамилните фирми заемат средно около 60 % до 90 % от всички фирми в частния сектор , както и осигуряват от 30 % до 60 % от заетостта в този сектор . Според доклад на Световната организация "Международната мрежа на фамилния бизнес " по отношение на фамилните предприятия в Европа:
- по - голяма част от фамилните предприятие се управляват от първо поколение собственици
- ако трансферът на бизнеса е вече осъществен най-често второто покоение притежава и /или управлява семейната фирма
- за период от 5 години 1 на всяки 10 семейни фирми се очаква да бъде унаследена от следващо поколение ( по данни от 2008г.).
***Отличителни характеристики***
- адаптивност и устойчивост , когато семейните отношения оказват положително влияние върху бизнес
- гъвкава работа , която обаче от своя страна води до по - голяма отговорност и ангажираност с цел да се остави устойчив бизнес на наследниците . Има наличие на бавен , но постоянен разстеж.
- семейните фирми са по - слабо уязвими в условия на криза , защото собствнеиците имат по - голяма мотивация за запазнаване на активите си . Високото ниво е основно конкурентно предимство на семейните фирми
- членовете са готови да жертват личните си интереси в името на общия бизнес
- фамилните фирми са по - устойчиви , защото планират по - дългосрочно , без да търсят бърза възръщаемост на инвестициите и бърза печалба
-по-голяма независимост на действията
-семейната култура като източник на гордост
-по-малко бюрокрация
-финансови ползи
-познаване на бизнеса
-по-малък натиск от страна на фондовия пазар и по-малък риск от поглъщане от друга фирма
-гъвкавост
-по- бързо вземане на решения
-ранно обучение на членове от семейството
Тези предимства осигуряват на семейните фирми да изградят по - лесно своята репитация на надежност и отлично обслужване сред бизнес партнъорите, клиентите и обществото.
Семейните фирми се характеризират с процес на вземане на решения , който е доста по -сложен от този при несейните - има по - голяма вериоятност за възникване на конфликти , които могат да окажат негативно влияние както върху междуличностните отношения , така и в развитието на бизнеса.
Моделът на фамилния бизнес е съставен от три независими , но препокриващи се системи :
* семейство
* бизнес
* собственост

Сектор 1- член на семейството , к' не е собственик нико служител
Сектор 2 - акционер , който е член на семейсвтото и не работи във фирмата
Сектор 3 - служители, които не са членове на семейството
Сектор 4 - собственик- член на семейството , който не работи във фирмата
Сектор 5 - собственик, който работи във фирмата ,но не е член на семейството
Сектор 6 - член на семейството , които работи във фирмата ,но не е собственик
Сектор 7 - собственик-член на семейството и част от персонала

Има лица , който са част само от една система , но и такива, които са свързани с повече от едно звено. Този модел е напревен с цел да се изяснят приоритети на фирмата , да се разбира какво се случва във фирмата и кои са причините. Характерно е и трудните за решавани въпроси , свързани с предлагането на работни места за членове на семейството . Кои деца да бъдат включени в бизнеса , колко да им се палти , дали да бъдат повишени . Представителите на различните звена ще имат различни мнения .
Експерти обесняват , че на семейните фирми им липсва желанието да споделят контрола върху семейния бизнес с външни лица , защото на "външните мениджъри" им липсва разбиране на ръководните принципи и ценности във фирмата. На практика обаче е точно обратното - голям процент от фамилните фирми наемат външни мениджъри , тъй като смятат , че струват по - скъпо от членове на семейсвтото , готови да работят и на по-ниско възнаграждение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фамилен бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.