Фактори, влияещи върху цените на недвижими имоти в България


Категория на документа: Икономика
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Стопански факултет, катедра: "Икономика и управление на строителството"; исциплина: Икономика на недвижимата собственост"

КУРСОВА РАБОТА

по Икономика на недвижимата собственост

ТЕМА: Фактори, влияещи върху цените на недвижими имоти в България

Изготвил: Ралица Неделчева Проверил: Ас. Ваня Антонова
Гр.27, ф.№ 11350

Гр. Варна
2011г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Увод ............................................................................................................3стр.
I. Макроикономически фактори ..............................................................4стр.
1.Съотношение лев/евро ...........................................................................4стр.
2. Основен лихвен процент ......................................................................6стр.
3.Разширяване на строителството на сгради и съоръжения..................6стр.
II. Обективни фактори ..............................................................................9стр.
1.Местоположение на обекта....................................................................9стр.
2.Степен на изграденост на техническата инфраструктура.................10стр.
3.Експлоатационни разходи....................................................................11стр.
III. Субективни фактори..........................................................................12стр.
1.Семейни и родови традиции................................................................12стр.
2.Принадлежност към определени професионални съсловия и социални групи..........................................................................................................12стр.
3.Миграционни процеси..........................................................................13стр.
4.Модни тенденции..................................................................................14стр.
Заключение...............................................................................................15стр.

Фактори, влияещи върху цените на недвижими имоти в България

Увод

В условията на пазарна икономика, формирането на цените на пазара на недвижими имоти е либерализирано. То се подчинява на принципите на пазарното търсене и предлагане.

От друга гледна точка, пазарът на недвижими имоти се различава по редица особености от останалите пазари. При него има редица участници - както частни лица, така и институционални лица. Освен това, пазарът на недвижими имоти е повлиян от фактори като платежоспособно търсене, нормативни регламенти, строителна активност, цени на строителни материали и други. Необходимо е да се отбележи, че изследванията върху цените на пазара на недвижими имоти се затруднява и от факта, че част от сделките не се изповядват на пазарна цена, а на т нар. цена върху данъчната оценка на съответния имот.

Целта на курсовата работа е да проследи цените на недвижимите имоти в условията на пазарна икономика.

Методите на ценообразуване обособяват ценовия обхват, от който трябва да се избере крайната цена. При избор на крайна цена, продавачът обикновено се съобразява с допълнителните фактори като психологическо ценообразуване, потребности от нов имот и пр.

Разбира се, търсенето е първия и най- важен фактор от тях, но значение имат и останалите фактори - цени или динамика на строителството, политическа стабилност, мода или вкусове на купувачите, психологически фактори и пр.

Актуалност на темата: Какво определя цените на недвижимите имоти? На какво се дължат спадовете и повишенията в цените? В какъв момент можем да очакваме повишение или понижение в цената на имота ни?

Обект: Разглеждане на факторите, влияещи върху цените на недвижими имоти в България.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фактори, влияещи върху цените на недвижими имоти в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.