Етика в пъблик рилейшънс


Категория на документа: Икономика


1. Организацията:
●при справяне с проблемите на национално и международно равнище;
● при разрешаването на вътрешноорганизационни проблеми с доставчици, потребители и акционери;
2. Професионалистите:
●създавайки отношения на сътрудничество между служители и корпоративни лидери;
●свеждайки до минимум злоупотребите с трудовите права на пъблик рилейшънс практиците от страна на работодателя;
●увеличавайки трудовата им удовлетвореност и продуктивност;
3. Общество:
●овладяването на финансовите злоупотреби и замърсяването на околната среда;
4. Лидерите:
● утвърждаване на моралните стандарти на управленско равнище;

Глобалният протокол по етика в професията пъблик рилейшънс

Глобалният протокол по етика в професията пъблик рилейшънс е разделен на шест части: Декларация на принципите, Кодекс на професионалните стандарти, Преимущества на кодекса, Водещи етични принципи при практикуване на пъблик рилейшънс, Ръководство за вземане на решения.

Протоколът е много изчерпателен, логически подреден, разбираем и близък до практиката. Ключови идеи в него са:
●Етично поведение;
●Морална отговорност;
●Социална съвест;
●Норми на допустимост;
●Ценностна ориентация;
●Професионални стандарти;
●Морално възраждане;

Протоколът е лесно приспособим към настъпилите промени в съвременния свят, тъй като при подбора на водещите принципи, ценности и стандарти за професията пъблик рилейшънс е взел под внимание съвременните комуникационни теории и променената световна комуникационна среда през XXI век.

При изготвянето му Крис Скинър, Гари Мершам и Джийн Валин провеждат изследване сред 17 международни и национални пъблик рилейшънс асоциации, с което целят:
●да установят различията и приликите между приетите от пъблик рилейшънс асоциациите етични професионални кодекси;
● да изведат общите за всички кодекси ключови думи и принципи;
●да изследват начина, по който асоциациите привеждат в сила етичните кодекси.

Анекс "А" на Глобалния протокол позволява да се направи сравнителен анализ на данните от 17 пъблик рилейшънс асоциации. Те посочват основния документ, послужил за основа на приетите от тях етични кодекси, и датата, на която е било извършено последното има актуализиране.

Анекс "Б" на Глобалния протокол представя таблица на идентифицираните от авторите му думи и концепции, които са употребявани най-често в етичните кодекси на пъблик рилейшънс асоциациите.

Значение на Глобалният протокол по етика в професията пъблик рилейшънс

Глобалният протокол по етика в професията пъблик рилейшънс взема под влияние:
1. Съществуващите до момента на изготвянето му етични кодекси в професията пъблик рилейшънс.
2. Академичната мисъл в областта на етиката в професията пъблик рилейшънс.
3. Специфичните условия, в които ще бъде прилаган протоколът от пъблик рилейшънс професионалистите.
4. Ролите и функциите на пъблик рилейшънс.
5. Професионални и универсални ценности;

Кодекс за етично поведение на членовете на PRSA

Ссвободен обмен на информация:
●да опазва целостта на комуникационния процес;

●да бъде честен и прецизен във всички комуникации;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етика в пъблик рилейшънс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.