Етика в пъблик рилейшънс


Категория на документа: ИкономикаПротивниците считат, че етичните кодекси:
●имат описателен характер;
●са отдалечени от реалността и практиката;
●съществуването им не гарантира етично поведение на служители и организациите.

Реймънд Макендъл, Джорджия Кобин и Катрин Джонс-Рикърс стигат до заключението, че етичните кодекси са средство, чрез което се отмества вниманието на обществото от безотговорните, незаконни действия на компаниите.

Брайън Фарел, Дидре Кобин и Хелън Фарел изучават влиянието, което оказват етичните кодекси върху поведението на служителите. Те стигат до заключението, че няма пряка връзка между официално приетите етични корпоративни правила и поведението на работещите.

Проблемът за създаването на глобални етични кодекси също е предмет на изследователски интерес, който разделя отново учените на привърженици и скептици. Скептиците вярват, че интеркултурната диференциация изключва възможността за съществуване на интернационални етични кодекси. Според привържениците на идеята за създаването на глобални етични кодекси отговорните и етични професионални практики имат място в глобалния свят и доказателство за това са етичните кодекси, създадени от международните пъблик рилейшънс асоциации.

Цели на етичните кодекси, създадени за професията пъблик рилейшънс

В своите етични кодекси различните пъблик рилейшънс асоциации представят своите мисии, ценности и цели.

Етичните кодекси, създавани за пъблик рилейшънс, обикновено заявяват професионалното призвание на асоциацията и описват правилата и принципите, които нейните членове са длъжни да спазват.

Целите, вложени в етичните кодекси, са сведени от Барт Патин в изследването му върху медия етика.

Цели, които са заложени във всички етични кодекси, създадени за професията пъблик рилейшънс:
1. Служба на публичния интерес:
●представяне на истинна, точна и ясна информация;
●защита на публичните права;
●изпълнение на социалните отговорности.

2. Отговорност към източниците на информация и онези, за които тя се отнася:
●събиране и предоставяне на необходима информация от практиците;
● почтеност към източника на информация.

3. Защита на целостта на професията:
●предвиждат се основни права и избрани групи при практикуването на професията;
●защита на правата на практиците.

4. Защита на статуса и уникалността на професията:
●насърчаване към професионална солидарност.

5. Защита на правата на работодателите:
●предполагат лоялност на практиците към работодателя.

6. Уважение към държавните институции:
●изискват от практиците да спазват законите на държавата.

Етичните кодекси на Американската пъблик рилейшънс асоциация, Международната пъблик рилейшънс асоциация, Конфедерацията по европейските пъблик рилейшънс асоциации, Българското дружество за връзки с обществеността и Българското национално дружество по кризисен пъблик рилейшънс показва, че те имат сходни конструкции, които включват:
●Цел: поощряват членовете да вземат стратегически решения, без да правят компромис с етикета;
●Ценности: вдъхновяват и мотивират членове на пъблик рилейшънс асоциациите към високи професионални резултати и обществено полезна дейност;
●Човешки права: съобразяват ПР практиката с фундаменталните човешки права, приети от Организацията на обединените нации;
●Зашита: балансират между интересите на клиента и на обществото;
●Почтеност: задължават професионалистите по пъблик рилейшънс да бъдат почтени към клиентите и работодателите си;
●Компетентност: насърчават ПР практиците в придобиването на умения, които да допринасят за създаването на атмосфера на взаимно разбирателство и доверие между организациите и техните публики;
●Независимост: помагат на практиците по ПР да осъзнаят личната си професионална отговорност;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етика в пъблик рилейшънс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.