Етика в пъблик рилейшънс


Категория на документа: ИкономикаСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИСДСКИ"
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

ПР: етични кодекси. Етика и отговорност в ПР.

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:.
Инна Георгиева проф. д-р Здравко Райков
задочно обучение
Ф. № 40823

София
2013

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Етика в професията пъблик рилейшънс.....................................2
2. Етични кодекси...................................................................2
3. Цели на етичните кодекси, създадени за професията пъблик рилейшънс.........................................................................3
4. Сравнителен анализ на етичните кодекси, създадени за професията пъблик рилейшънс...............................................................5
5. Предпоставки за създаването на Глобален протокол на етика в професията пъблик рилейшънс................................................6
6. Идеята на единен етичен кодекс на професията пъблик рилейшънс..........................................................................7
7. Глобален протокол на етиката в професията пъблик рилейшънс..........................................................................8
8. Значение на Глобален протокол на етиката в професията пъблик рилейшънс..........................................................................9
9. Кодекс за етично поведение на членовете на PRSA.......................9

Етика в професията пъблик рилейшънс

Протичащите световни процеси на глобализация разместват цели пластове на взаимодействие между хора, фирми, държавни и международни организации. Тези трансформации налагат необходимостта от етичен партньор в глобалния диалог за изграждане на ефективна комуникация и устойчиви отношения. Такъв партньор е пъблик рилейшънс. Етичността в отношенията осигурява равновесие, което ПР професионалистите поддържат.

Тази хармонизираща роля на пъблик рилейшънс е заложена в концептуалната дефиниция на професията: "пъблик рилейшънс е мениджърска функция, която изгражда и поддържа ползотворни взаимоотношения между организацията и нейните публики, от които зависи нейният успех или провал".

Етиката в пъблик рилейшънс е устойчива форма, която е в постоянен процес на развитие и се подхранва от динамиката на информационно-културните потребности на социално-икономическата среда и от очакванията на хората.

Етиката в пъблик рилейшънс е и творчески процес. За да се създадат етични ПР принципи, е необходимо да се излезе извън рамката на конкретните етични дилеми и да се вземат под внимание постиженията в други области на човешкото знание - моралното развитие на личността, същността на социалната ситуация, психологията на морала, социалната психология, психологията на личността.

Етични кодекси

Учените, занимаващи се с проблемите на етичните професионални кодекси, се вълнуват от въпросите за значението и влиянието на кодексите върху поведението на служителите в организациите и от възможността да се създадат глобални кодекси за етично поведение. Въз основа на отношението си към етичните професионални кодекси те се разделят на привърженици и противници.

Според привържениците етичните кодекси:
●възприемат служителите да правят компромис с принципите на етика, защото им помагат да осъзнаят, че не е необходимо да действат неетично, за да оцелеят;
●насърчават практиците да не поставят организационните цели пред етичните стандарти на поведение;
●улесняват дискусията върху етичните въпроси между служите ли работодатели;
●допринасят за улесняването на доверието на обществото към корпорациите;
●създават позитивна трудова среда.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етика в пъблик рилейшънс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.