Етапи при статистическата проверка на хипотези


Категория на документа: Икономика


"Процедура за статистическа проверка на хипотези" (Етапи при СПХ)
1-ви етап: ДЕФИНИРАНЕ НА НУЛЕВА И АЛТЕРНАТИВНА ХИПОТЕЗИ

Нулевата хипотеза винаги се дефинира като проста хипотеза, предполага нулев ефект, статистически незначими връзки и пр. Алтернативната хипотеза се противопоставя на нулевата. Свързва се с твърдението, че наблюдаваният резултат не може да се обясни само с действието на чисто случайни фактори. Дефинирането й зависи от чувствителността на използвания статистически критерий.

2-ри етап: ФИКСИРАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА ЗНАЧИМОСТ - α.

Изследователят определя какво ще бъде равнището на значимост според целите и задачите на изследването, разполагаемия обем и степента на отговорност на резултатите. Най-често равнището на значимост е: α = 0,05 и α = 0,01, а много рядко може да бъде: α = 0,001.

3-ти етап: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИЯ МЕТОД (ТЕСТ) ЗА ПРОВЕРКАТА

Тук се определя конкретна формула, с която се изчислява емпиричната характеристика на хипотезата. Видът на теста се избира според вида на стохастичното разпределение на емпиричната характеристика и възможностите за удовлетворяване на необходимите изисквания.

4-ти етап: НАБАВЯНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ЗА ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИЯ

Използват се данните, получени при излъчването на случайни извадки.

5-ти етап: ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕМПИРИЧНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КРИТЕРИЯ

Изчислява се стойността на θем - използва се конкретната формула (от 3-я етап) и събраната от 4-ти етап емпирична информация.

6-ти етап: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРА НА КРИТИЧНАТА ОБЛАСТ (Ако има нужда)

Видът на критичната област може да е различен при някой от статистическите критерии (t-тест, z-тест). В тези случаи видът й зависи от начина на дефиниране на H1.

7-ми етап: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕОРЕТИЧНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Теоретичната характеристика се определя от съответната статистическа таблица. Статистическите таблици съдържат стойностите на функцията на съответното разпределение при допустими стойности на параметрите му.
8-ми етап: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Заключителният етап е свързан с обосноваването не определено решение, което се свежда до приемане или отхвърляне на нулевата хипотеза. База за вземането на решение е съпоставянето на числовите стойности на емпиричната и теоретичната характеристика на хипотезата. Правила за вземане на решение:
- Ако емпиричната характеристика на хипотезата има стойност, по-голяма от теоретичната: θем > θт => H1
- Ако емпиричната характеристика е по-малка или равна на теоретичната: θем ≤ θт => H0
Това не означава, че алтернативната хипотеза задължително не е вярна. Възмоежно е тя действително да не е вярна и поради това да не е доказана. Съществува обаче и още една възможност - алтернативната хипотеза да е вярна, но да не е доказана, поради ограничения характер на информацията.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ НАПРАВЕНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОВЕРКА - формулира се заключение, в което се упоменава равнището на значимост и резултатът от приложението на правилото, като се изказва самата дефиниция на потвърдената хипотеза.

Въпрос: Когато се приеме нулевата хипотеза означава, че:
а) алтернативната хипотеза е вярна и доказана;
б) алтернативната хипотеза задължително не е вярна;
в) алтернативната хипотеза може да е вярна, но не доказана; ✓
г) алтернативната хипотеза не е нито вярна, нито доказана.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етапи при статистическата проверка на хипотези 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.