Естествено възпроизводство на населението


Категория на документа: Икономика


Източник: НСИ

Към естественото движение на населението се отнасят възпроизводствените процеси брачност, раждаемост, смъртност и естествен прираст. Естественото движение е от решаващо значение за формиране на броя на населението, особено при ограничена външна миграция. Най-общо в резултат от намаляването на раждаемостта и смъртността, естественият прираст намалява и преминава към стеснен тип възпроизводство на населението. При този процес решаващо е значението на намаляващата раждаемост.

Върху възпроизводството на населението и неговия режим оказват влияние много фактори-биологични, демографски, етнокултурни, психологически, природни и социално-икономически.

В геодемографията раждаемост е един от показателите, характеризиращи населението на дадена страна или регион. Стойността й се определя като брой родени за 1 година на 1000 души от населението. Раждаемостта бива възможна и действителна. Възможната би съществувала ако всички яйцеклетки се развият и индивидите достигнат полова зрялост. Действителна раждаемост е броят индивиди, достигнали полова зрялост.

Фактори, влияещи на раждаемостта са: плодовитостта- видово специфичен белег; храната- защото ако храната е достатъчна се раждат повече деца; пренаселеността- намалява броя на индивидите; възрастовия състав на популацията.

Биологически раждаемостта се изразява в способността на човека да възпроизвежда потомство. Възможността и реализацията на раждаемостта се предопределят от социално обусловена потребност, задоволяването на която се регулира от множество фактори: социално-икономически, структура на обществото, тенденции, етнически и т.н. От тази гледна точка, при оптимална за отделните страни раждаемост, тежестта на демографската им политика се прехвърля върху мерките, с които тя се поддържа- чрез намаляване на смъртността и повишаване качеството на демографските структури.

Раждаемостта е неотменен компонент при възпроизводството на населението. По своята същност, раждането е биологичен процес. Демографските анализи и сравнения показват, че през фертилния период една жена има възможност средно да роди 10-12 деца, при което коефициентът на раждаемост е 50-60‰.

За характеризиране равнището на раждаемостта най-често се използва коефициентът на общата раждаемост. Той дава обща представа за равнището на раждаемостта, защото отразява само интензитета на ражданията.

По-точна характеристика за ражданията се получава при използването на повъзрастовите коефициенти. Те представляват отношението между броя на родените деца от майките на определена възраст за една календарна година и броя на жените от същата възраст.

Тези коефициенти се влияят слабо от възрастовите особености на населението, но са зависими от особеностите и измененията на брачносттаи разводимостта.

Обобщена характеристика дава сумарният (тоталният) коефициент на плодовитост, който показва средният брой деца, които ражда една жена през фертилния й период.

Според брачното състояние на майката ражданията са брачни и извънбрачни. През последните десетилетия нарастват извънбрачните раждания.

През 2012г. по-малко родени деца, по-често извънбрачни бебета.

Живородени брачни и извънбрачни деца през 2012г по области (брой)

Таблица 3
Области
Общо

Всичко
Брачни
Извън-брачни
Общо за страната
69121
29426
39695
Благоевград
3044
1768
1276
Бургас
4170
2005
2165Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Естествено възпроизводство на населението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.