Естествено възпроизводство на населението


Категория на документа: Икономика


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

КАТЕДРА: ТУРИЗЪМ

Курсова работа

По дисциплината: "Геодемография"

На тема: Същност и особености на естественото възпроизводство на населението

Изработил: Проверил:

Същност и особености на естественото възпроизводство на населението

От геодемографска гледна точка, възпроизводството на населението е вероятностен процес, който представлява непрекъснато възобновяване на поколенията в резултат от взаимодействието между раждаемостта, смъртността, брачността и разводимостта на дадена територия. Все още темповете и броят на нарастване на населението на Земята зависят от естественото движение. Влияние върху възпроизводството оказват и миграционните процеси.

Режимът на възпроизводство на населението е съчетание от повъзрастовата раждаемост и смъртност в определен период от време. Възпроизводството на населението е основен фактор за формирането на възрастовата структура. В зависимост от съотношенията между раждаемостта и смъртността, възпроизводството може да бъде разширено (поколението на децата да е по-голямо от поколението на родителите), стеснено (поколението на родителите е по-голямо от поколението на децата) и стеснено (поколението на децата е равно на поколението на родителите).

От демографската статистика са разработени методи и показатели за анализ на процеса на възпроизводство на населението. Най-общо показателите се делят на общи и специфични.

Общи показатели за характеризиране на възпроизводството на населението са: коефициенти за брачност (процес на образуване на брачни двойки), разводимост (процес на разтрогване на брака между съпрузи), раждаемост (честотата на раждане на деца при определена съвкупност от хора, представляваща поколение), смъртност (честотата на умирания при определена съвкупност от хора, представляваща поколение), естествен прираст (абсолютната разлика между броя на родените и умрелите за определен интервал от време), детска смъртност (честотата на смъртността през първата година от живота), жизнен индекс на Покровски (отношение между броя на родените и умрелите за определен период от време) и т.н.

Със специфичните показатели за възпроизводството на населението се характеризират повъзрастовите особености на възпроизводствените процеси. В геодемографията се използват следните коефициенти: коефициент за плодовитост на жените във фертилна възраст (отношението между броя на родените спрямо броя на жените във фертилна възраст-15-49г.), повъзрастов коефициент за плодовитост (биологическата възможност на жените да забременяват и да раждат живи деца), тотален коефициент за плодовитост, повъзрастов коефициент за смъртност (отношение между броя на умрелите през определен период, спрямо средния брой на населението за периода- в ‰), брутокоефициент (характеристика за раждаемостта на даден режим на възпроизводство на населението. Това е средният брой момичета, които е родила една жена, доживяла до края на фертилния период при запазване на съществуващите повъзрастови коефициенти за плодовитост), нетокоефициент (средният брой на момичетата, които би родила една жена през детеродния си период и които биха доживели възрастта й преди раждането).
Тотален коефициент за плодовитост през 2012г. по статистически райони в България

Таблица 1
Статистически район
Тотален коефициент на плодовитост

Общо
Град
Село
Общо за страната
1,50
1,41
1,77
Северозападен
1,71
1,56
2,04
Северен централен
1,45
1,32
1,82
Североизточен
1,52
1,37
1,93Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Естествено възпроизводство на населението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.