Енергиен отрасъл на Италия


Категория на документа: Икономика
Курсова работа
по прогнозиране и планиране
на тема:

Енергийния отрасъл на Италия

Изготвил: Кристияна Тодорова

Съдържание:
1. Тенденции в потреблението на енергия
2. Производство на електроенергия
3. Тенденции в енергийното производство чрез източници
4. Ефективност на енергийния сектор
5. Тенденции в потреблението на енергия
6. Електроенергия, произведена от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници)
6.1. Италия европейски контекст
6.2. Италия и нейните региони
7. Италия насърчава развитието на ВЕИ
7.1. Хидроенергетика
7.2. Вятър
7.3. Фотоволтаична
7.4. Биомаса
8. Соларните панели - свързани с електропреносната мрежа
9. Италия, Гърция и Турция - нов енергиен съюз
10. Цени на електроенергия по тип потребител
11. Италианската преносна мрежа
12. Емисии от парникови газове в енергийното производство
13.
1.Тенденции в потреблението на енергия

Италия има едно от най-ниските нива на консумация на енергия на глава от населението. Общото потребление намалява от 2006г. насам (или средно с -1% годишно). През 2009г. общото потребление намалява с 5,3%, което се дължи на икономическата криза. Крайното потребление спада с 3% и 9% за индустриалния сектор.

Графика 1: Тенденция за брутно и крайно потребление на енергия

Петролът играе важна роля в посрещането на енергийното търсене на страната, отчитане на 41% през 2009г., но с намаляваща тенденция (51% за 2000г.). Пазарният дял на газ се увеличава (38% за 2009г. и 34% за 2000г.). През 2009г. въглищата представляват едва 9% от потреблението.

Делът на индустрията в потреблението на енергия намалява през 2009 г., на индустрията се падат 26% от крайното потребление на енергия (32% включително неенергийните употреби), домакинствата, услугите и селскостопанския сектор - 38%, а
транспортния сектор - 30%.
Графика 2: Разпределение на крайното потребление на енергия по сектори

Потреблението на електроенергия на глава от населението е далеч под европейското ниво, средното за страната (4,900 кВтч през 2009 г. в сравнение с 5,700 кВтч за ЕС). Токът представлява 19% от крайното енергийно потребление, с постоянно увеличаване на пазарния дял. Електрическото потреблението се увеличава силно, до 2006 г. (2,3% / на година средно от 1990 г. насам). Растежът се забавя през 2007г. и 2008г.. Има 7% спад през 2009 г., свързан с икономическата криза и спад на потреблението на електроенергия в индустриалния сектор (-10%). Делът на индустрията в електрическото потребление намалява от 2000 г. насам, от 53% до 46% през 2009 г.
Графика 3: Тенденции в потреблението на електроенергия по сектори

2. Производството на електроенергия

От 2002 г., производителите и вносителите на електроенергия (> 100 кВтч) са длъжни да предоставят определена част от възобновяемите източници, включително вятърна, слънчева, геотермална и биомаса. Спазването се следи от оператора на пазарна мощ GSE (Gestore Dei Servizi Elettrici) и се награждават със зелени сертификати. Частта от възобновяемите източници трябва да се увеличава от 5,3% през 2010 г. до 7,55% през 2013 г..

Насърчаването на възобновяемите енергийни източници и комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия (CHP) инсталации се поддържат от плащане на премия по програма, въведена през 1992 г., известен като CIP6. През
2009г., CIP6 производството възлиза на 36 TWh (13% от общото производство), 20 % от които е от възобновяемите енергийни източници и 80% от "асимилирани" източници (CHP или отпадъци за производство на енергия).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Енергиен отрасъл на Италия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.