Елементарна теория за пазара


Категория на документа: Икономика


Тема 4 - Елементарна теория за пазара

В тази тема разглеждаме основните пазарни сили. Разискваме пазарното търсене, пазарното предлагане и пазарното равновесие. Дефинираме основните проблеми, стоящи през анализа на пазара. Поставяме си следните учебни цели:

• Да се изяснят ключовите икономически понятия търсене и предлагане, начините на тяхното взаимодействие и взаимно приспособяване.

• Да се разкрие механизма на формиране на цените.

• Да се разясни как ценовият механизъм координира действието на пазарната икономика.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. В края на тази тема ще можете да:

• Задълбочите своите познанията за функционирането на пазара.

• Ще сте подготвени по-добре да разбирате и изследвате търсенето и предлагането на различни пазари.

• Ще разбирате как концепцията за равновесието между търсенето и предлагането обяснява формирането на цените

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ: Пазар, Пазар на съвършена конкуренция, Индивидуално и пазарно търсене, Търсено количество, Закон за търсенето, Индивидуално и пазарно предлагане, Предлагано количество, Закон за предлагането, Пазарно равновесие ,Равновесна
цена, Нормално благо ,Малоценно благо, Неценови фактори на търсенето и предлагането

1. Пазар и основни категории на пазара

Пазарът е сферата, в която се осъществява размяната. Той е система от контакти, които се формират между продавачите и купувачите в процеса на покупко-продажба.

Пазарът е всяка ситуация на връзка между продавачи и купувачи с оглед размяната на определен продукт.

Съвкупните действия на пазарната група на купувачите определят търсенето на продукта; съвкупните действия на продавачите определят предлагането. Взаимодействието на двете пазарни сили - търсене и предлагане - определя пазарната цена на съответния продукт. Цената е паричният еквивалент, срещу който купувачът получава стоката. Конкуренцията е взаимодействие между пазарните участници, при което всеки се стреми да реализира интересите си.

Пазарите се различават според вида на разменяния продукт, географския обхват, вида и степента на конкуренция, с която се сблъскват пазарните участници.

В настоящата тема изучаваме конкурентните пазари, или като ги наричат икономистите, пазарите със съвършена конкуренция. Те се характеризират с голям брои независимо действащи продавачи и купувачи, всеки от които притежава малък пазарен дял, така, че не е в състояние да диктува търсенето или предлагането и следователно пазарната цена. Всички пазарни участници имат достъп до пълна пазарна информация, а предлаганите продукти са еднородни.

2. Търсене

СЪ ЩНОСТ И Ф АКТ ОР И НА ТЪ Р СЕНЕ Т О

Когато определяме търсенето като част от анализа на пазара, влагаме в него специфично значение.

В икономическата теория търсенето изразява желанието и паричните възможности за закупуване на един продукт. Вие може да желаете да закупите определен продукт, но да не разполагате с покупателна сила за това, или може да имате финансова възможност, за да закупите един продукт, но да не го желаете. И в двата случая не сте част от пазара на продукта. Основни субекти на пазарната икономика са индивидите, затова първоначално разглеждаме индивидуалното измерение на търсенето, изучавайки индивидуалното търсене.

Търсенето (D) е количеството от даден продукт, което потребителите желаят и са в състояние да закупят на различни цени (P) за определен период от време. Търсеното количество (Q) от даден продукт е онова количество, което потребителите са склонни и са в състояние да закупят на пазара. Дефинирането на търсенето се основава на връзката между две конкретни променливи - цена и количество на търсенето.

Да предположим, че таблица 1 показва колко ризи ще се купят в един магазин за период от една седмица, на различни цени.

Таблица 4.1. Скала на търсенето

Цена за брой в лева
Търсено количество за седмица
50
50Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементарна теория за пазара 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.