Електронно управление


Категория на документа: Икономика


* транзитирането на електронни пари налага необходимостта от получаване на различни защитни средства срещу неправомерни действия на неупълномощени потребители.
* Като единствена алтернатива, с цел защита при обмен на данни, електронните пари се явяват методите за цифрово подписване /електронния подпис е зависим от съдържанието на документа, прави се верификация на подписа/
2)регистрация, услуги свързани с оформяне на обекти и персонални данни за административни правомощия и задължения/
3)издаване на разрешения и лицензи; - документи издавани от органите за управление, с цел предоговаряне на определени правомощия;
* държавата поиска плащания по електронен път;
4)услуги позволяващи на гражданите да получават определени преимущества, бонус, доставка, когато са изпълнили определени свои задължения;

2.В резултат на цифровизацията на различни дейности се създаде и електронна икономика, която функционира в рамките на 3 етапа :

УЕБ рекламни материали - ел.търговия - ел. пазари

2.1.Чрез УЕБ рекламни материали търговските субекти, които търгуват през интернет извършват рекламна дейност за предлаганите от тях продукти и услуги, чрез тях си дават среща тези, които предлагат и тези, които търсят определени услуги и продукт
* УЕБ порталите са отворени за посетителите, като позволяват те да изразят своето мнение относно предлаганите продукти и услуги и обикновено търговците, които извършват определен вид дейност.
* Тази информация се използва с цел бърза промяна - участието в средата за електронна търговия, съобразно такива фактори, като сезонност в търсенето, платежоспособност на различни категории потребители; склонност към извършване на определена услуга и др.
* склонност да се използват маркови продукти;

2.2.Електронна търговия извършва разделяне на процесите върху търгуваните продукти и тяхното логистично обслужване от гледна точка на технологиите се използват приложения.
* притежават УЕБ магазин, чрез който търгуват - масова практика е нищо да не притежават;
* електронно препродаване/франчайзинг/ - предоставя се със съответна отстъпка
* практика в средата за електронна търговия е ел. търговци да търгуват с продукти и услуги, които не притежават. Те притежават единствено само своя електронен магазин.
2.3.Ел.пазари - представляват глобални информационни среди, в които си взаимодействат голям брой участници и търговски посредници. Съществуват неограничено във времето и пространството. Функционират на основата за транзитиране през интернет на големи масиви данни, представени в различни медийни формати, като транзитирането е със себестойност и бързо действие несравнимо спрямо другите методи за обмен на данни.
* Функционирането на ел.пазари може да се структурира в следната последователност от действия :
-след като потребителя е избрал за себе си от кой ел.магазин ще окаже извършването на желаната от него услуга чрез определен бизнес сценарий той активира процеса по доставка на желания от него продукт. Извършва се договаряне между клиента и търговеца, при което се уточняват различни аспекти на процеса на доставка, плащане, гаранционно и следгаранционно обслужване. След което най - често търговеца получавайки услугите на бизнес партньори и посредници извършва доставка на продукта до клиента.
3.ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС
Ел.бизнеса позволява формиране на определена бизнес полза, чрез извършване на интернет базирани различни дейности, като категории ел.бизнес могат да се посочат електронно банкиране - една най често ползваните услуги, която позволява на потребителя да се обслужва сам. Процеса е свързан с получаване на ел.пари, които като файлове се транзитират от една отворена комуникационна среда. Това налага необходимостта от ползване на специфични мерки за защита, с цел идентифициране на участниците, които извършват различни финансови дейности /защита на ел.подпис/
* електронно банкиране
* електронен хазарт - една от категориите, която предполага осъществяване на големи печалби в много страни услугата е законово ограничена. Участниците изнасят своите портали , чрез които развиват този вид дейност в страни където няма законови ограничения.

4.ЕЛЕКТРОНЕН ИНЖИНЕРИНГ

На по ранен етап инженерната дейност е извършвана от специалисти, които са позиционирани на общо работно място и извършват проект на различна дейност обменяйки по между си документи и проектни решения на хартиен носител. То на този етап инженерната дейност през интернет може да се извършва в неограничено време и пространство.
4.1.Електронни справки - интернет съдържа огромно количество информация, която се актуализира и процеса на търсене и намиране на подходяща информация би бил немислим в условията на търсещи ресурси.Поддържат тематични директории от ключови думи за да бъде намерен определен ресурс , УЕБ протокол, ел. магазин и др.Търсенето и намирането в интернет от една страна е улеснено за потребителя,тъй като намирането става бързо, но от друга страна е затруднено в следствие на това, че на потребителите се предоставя едно огромно количество информация.
С цел минимизиране процеса на намиране на желаната информация търсенето е желателно да се извършва по повече уточняващи ключови думи.
4.2.Електронна поща - позволява обмен на информация с други потребители заедно с услугата www се явява една от двете най силно развити услуги предлагани в интернет средата, позволява поддържане на електронен архив на съобщенията, прикачвани на файлове с различна големина и съдържащи информации в различни медийни формати. Позволява едновременен обмен на информация между много потребители. Транзитирането на данни се извършва с бързо действие и ниска себестойност.
4.3.Електронно обучение - динамично развиващите се интернет технологии предполагат асимилиране на нови знания и умения. Позволява създаване на електронни библиотеки и учебни материали, които да бъдат използвани в неограничено време и пространство.
Върви процес на интегриране на учебни материали на елементи наподобяващи изкуствени елементи, с които учебните материали да се адаптират към обучаемите.
4.4.Електрони търгове електронни аукциони- позволяват да се провеждат асинхронно в неограничено пространство. Провеждащият търга може сам за себе си да реши кога той да бъде прекратен.

ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ СРЕДИ - КЛАУД КОМПЮТЪРИНГ /CLOUD COMPUTURING

1.Облачните изчисления- представляват модел за управление на посеместен мрежов достъп по заявка на изчислителни ресурси, които могат да бъдат предоставени или пуснати с минимални усилия и взаимодействие с доставчика. Облачните модели се характеризират със следните основни характеристики :
* самообслужване по заявка;
* широк мрежов достъп;
* определение на ресурси;
* бърза еластичност;
* измеримост на услугите;

2.Видове:
частни , хибридни и общностни облачни изчислителни среди
* частен облак - много отдели, позиционирани на различни места;
* общностен облак - без ограничения в пространствотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.