Електронно управление


Категория на документа: Икономика


* Електронното правителство преобразува начина на функциониране на правителството, като трансформира много от дейностите до електронен вариант и чрез тази интернет среда електронното правителство предлага административни услуги.

Основни предимства на електронното правителство

* позволява постигане на широка гласност при вземане на решения и прозрачност при упражняване на предоставената власт и правомощия.
* Широка достъпност до всички държавни нормативни актове и документи.
* Съкращаване на разходите, свързани със скъпоструващ държавен апарат, както и трансформация начина на облик на документи.
* Оптимизация на системата за покупки на различни нива на държавно и местно управление.
* Създаването и функционирането на електронно правителство може да се структурира до следната последователност от етапи и действия :
-трансформация на правителството;
- интерактивни интегрирани услуги;
- транзакции;
- обратна връзка;
- информационно обезпечаване;

* информационно обезпечаване - създаване на подходящо УЕБ пространство, позволяващо интерактивно взаимодействие на граждани и бизнеса с институциите, които се предоставят чрез УЕБ портали.
* Поместване на подходяща рекламна и адресно регистрация за тези УЕБ портали на страниците на различни общопопулярни медии;
* адрес на поместване на информацията за обществеността за работа с клиенти;
2. Обратна връзка с потребителите - интерактивно взаимодействие на потребителите с институциите за управление чрез използване на различни интернет услуги.
* Www, hhtml - ел.поща, ел. системи за групова съвместна работа, групи по интереси, социални мрежи, електронни справки и др.
* попълване на различни документи в електронен вариант;
* обработване на информацията и анализиране;
* обезпечаване на възможностите потребителя да изрази своето мнение относно взети решения, нормативни актове и действия за тяхното изпълнение;
3. Извършване на транзакции - 3 групи :
* свързване с интерактивно взаимодействие между различни държавни институции /между местната и централната власт/
* взаимодействие на органите на управление с гражданите и бизнеса;
* между гражданите и бизнеса и местното самоуправление чрез УЕБ порталите, с които те се представят
4. Интерактивни интегрирани услуги - вследствие на синхронизацията на много дейности в нашето ежедневие на този етап интернет се разглежда изключително в информационен аспект, като среда позволяваща извършване на различни дейности и услуги от информационни системи, функциониращи в много различни области от нашето ежедневие.
* Многообразието от услуги в интернет се реализира по модела КЛИЕНТ-СЪРВЪР. Клиентът чрез ресурсите на общодостъпен браузер може да адресира различни ресурси и да оказва извършването на определени услуги. Сървъра работи в общодостъпен непрекъснат режим на обслужване, като позволява едновременно много потребителски достъп. Приема и анализира всяка самостоятелна заявка, като в зависимост от нея търси необходимата информация, която обработва по целесъобразен начин и връща резултатите на потребителя.
5.Трансформация на правителството ,
5.1.създаване на електронна структура за държавно управление на базата на единни отворени стандартизира обмен на документи и интерактивна отдалечена работа в реално време.
5.2.Създаване на правителствен портал, като общо отправна точка за достъп до всички услуги, предлагани на гражданите и бизнеса. За Р България това е Egov.bg

6.Основни принципи при функциониране на ел.правителство - могат да се посочат в неограничено време и пространство, като предлаганите от него услуги са общодостъпни чрез всяка една входна точка в интернет.
* услугите да бъдат така структурирани, че да могат да бъдат използвани от всички.
* Осигурява простота и удобство при взаимодействие и съвместна работа.
* Взаимодействат си различни структури.
* Взаимодействие между отделните компоненти и участници в него се извършва на основата на единни взаимно обвързващи стандарти.
* Големи възможности за събиране и обработка и разпространение на информация, позволяваща вслушване на органите за управление в мнението на гражданите и бизнеса, като и тяхното участие в процесите на управление и вземане на решения.
* Обхват на услугите предлагани от ел.правителство е свързано с предмета на отделните услуги и тяхната реализация в ел.вид в глабалната интернет среда.

Напълно електронна се счита такава ел.услуга, чието изпълнение може да се структурира до следната последователност от етапи :
- информиране , което се извършва , с цел запознаване с отделни услуги;
- едностранно взаимодействие - ел. документи да се зареждат върху различни електронни компоненти /лаптопи, компютри и таблети/
* двустранно взаимодействие
* обработка на потребителската информация и транзитиране на крайните резултати.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО

1.Могат да се посочат 4 вида :
1)плащания - при тях се извършва електронно транзитиране на финансови средства между гражданите и бизнеса и органите на управление.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.