Електронно управление


Категория на документа: Икономика


2.1 Технологична платформа - тя е частично реализирана , като необходимо е да се реализира бърз преход към технологичен модел.
- устойчивост;
- гъвкавост;
- модулност;
- технологична неутралност;
2.2. Информационна сигурност - необходимо е да бъдат разработени нормативни документи за управление на информационна сигурност;
3. Модел на управление.
3.1. административен капацитет на средата за електронно управление.

Необходимо е създаване на център по компетентност в помощ на администрациите и разработчиците на услуги, както и повишаване на капацитета на кадрите, отговорни за изпълнението на политиките по електронно управление.
3.2. Управление на IT ресурсите.

Често срещана практика в средата за електронно управление се явява фрагментираното управление на IT ресурсите, което е предпоставка за неефективност, преразход на ресурс или човешки ресурс.
Публичните административни услуги се явяват най чистия консуматор на "облачни" изчислителни услуги. /ай ти ауто сорсинг/.
3.3 Управление на прехода.
Прехода налага стриктно управление на етапите:
- в структурно отношение от "вътре на вън", т.е. от единната платформа на средата към електронни системи на доставчиците на външни електронни услуги.
-В йерархично отношение от "горе на долу", т.е. от управляващите звена към подчинените им съобразно контекста на предлаганите електронни услуги.

- Управление на съпротивата при промяната на извършване на електронни услуги. Важно е да се произвеждат необходимите умения за да се управляват очакванията на служителите и намалява влиянието на субективния фактор при внедряването на нови технологии.
4. Програмно управление.
4.1. детайлизация и поетапно внедряване на пакети на електронни услуги.
4.2. единен подход
4.3. управление на програми и проекти.

ГЛОБАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРЕДПОЛЖЕНИЯ

Предпоставки:
* тенденция към автоматизирана търговия, реклама и финансова дейност и промяна стериотипите на извършване на много дейности.
* усвояване на различни технологии за производството на елемент на база за изграждане на различни мобилни и примерни устройства за отдалечена работа, въвеждане, съхранение и обработване на данни.
* Изграждане на комуникационна и информативна среда за обработка и обмен на данни.

Стратегии /подходи/ за изграждане базирани на ИКТ

* централизиран подход;
* целево създадени - самостоятелни, независими и предназначени за обслужване на определени сфери на ежедневието, ограничен брой потребители, информационни услуги,
* децентрализиран подход - обособява се след тенденцията за интегриране на различни предпоставки и различни системи, с цел предлагане на ефективни услуги за потребителите.
* Целево изграждане на принципно нови предложения, съответстващи на новите технологии за въвеждане на данни интерактивна работа в реално време.

МНОГООБРАЗИЕТО В ИКТ

* електронно правителство
* икономика
* бизнес
Електронното правителство - организация на държавно управление на базата на електронни средства за събиране, предаване на информация и вземане на решения.
* Позволява предоставяне на услуги и информиране на на държавните органи, вземане от тях на решения до всички граждани до помощта на всички различни средства.
* Чрез УЕБ портали, покриващи различните нива на административното управление, гражданите могат да се информират, както и да оказват услуги.
Egov.bg
government.bg
* тези УЕБ портали са отворени за посетителите, които могат в диалогов режим да извършват различни финансови операции, администрации да участват в процеса на вземане на решения, управление, да поръчват определение услуги.
* Електронно правителство трансформира отношението между гражданите и бизнеса от една страна и управляващите структури от друга.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.