Електронно управление


Категория на документа: Икономика


* здравеопазване;
* образувание и учене през целия живот;
* наука, иновации и конкурентоспособност;
* култура и културно наследство;
* енергетика и енергийна ефективност;
* опазване на околната среда и устойчиво развитие;
* търговия, пазари и защита на потребителите;
* управление на предприятия и производствена дейност;
* инвестиции и финанси;
* данъци и мита;
* информационни технологии и индустрии за знанието;
* транспорт и комуникации;
* медии, съдържание и права;
* туризъм, спорт и здравословен начин на живот;
* социална политика и трудова дейност;
* приобщаване и културно многообразие, регионално, общинско и градско управление;
* земеделие;
* международни отношения;
1.ОРГАНИЗАЦИОНЕН МОДЕЛ - с цел постигане на целите, заложени в една стратегия на електронно управление е необходимо да бъде определен единен системен интегратор на централните системи за електронно управление, следва да осигурява стандартизирани условия на секторните информационни системи към централните и да указва методическа помощ на съответните системни администратори.
2.ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ - изграждането и прилагането на единен информационен модел в администрациите е ключов градивен елемент в създаването на среда за електронно управление. Основополагащ елемент при изграждането на тази среда се явява съставянето и поддържането на база данни, в която се съхраняват всички данни от неструктуриран вид, обект на различни административни обработки. Съхраняване на данни, за които по закон се изисква да бъдат обработвани в цифров вид, чрез различни електронни услуги. Напълно електронизирана се счита такава административна услуга, която може да се структурира до следните 4 етапа :
* ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ В ПЛАТФОРМИТЕ, ОТ КОИТО СЕ АКТИВИРАТ УСЛУГИТЕ;
* ЕДНОСТРАННО ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ФОРМУЛЯРИ;
* ВРЪЩАНЕ НА ПОПЪЛНЕНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ФОРМУЛЯРИ И ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ТЯХ САМО НА ПОТРЕБИТЕЛСКТАТА ИНФОРМАЦИЯ;
* ОБРАБОТКА, АНАЛИЗ НА ИЗТЕГЛЕНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРАМАЦИЯ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ;

Всяка електронна администрация следва да създаде регистър на развиваните и предлаганите от нея електронни услуги. Тези регистри трябва да бъдат при присъединени към централизирана електронна система, така всяка административна структура може да получава необходимата за нея информация от първичния потребител по електронен път, като по този начин ще се реализира принципа за еднократно въвеждане и многократно използване на информацията, като приоритетно за администрацията ще се развиват различни електронни регистри и свързаните електронни услуги. Изграждане на интегрирана информационна среда е необходимо да се усъвършенства непрекъснато чрез създаване на система за управление на процесите по предоставяне на комплексни административни услеги по електронен път. По този начин постепенно ще бъде постигнат един напълно автоматизиран процес на документооборот.
3.ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ - изгражда се на базата на отворени стандарти, гарантиращи разширяемост, гъвкавост и адаптивност при необходимост от промяна в начина на извършване на предоставяните електронни услуги. ИКТ инфраструктурата е основата на средата за електронно управление и е критичен фактор за всички инициетиви в тази посока, като основни градивни елементи на инфраструктурата могат да се посочат :
* СОБСТВЕНИ И ИЗНЕСЕНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ;
* КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ;
* ХАРДУРЕНО ОСИГУРЯВАНЕ;
* СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИ И ЛОКАЛНИ СЕСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛНЕНИЕ;
Необходимо условие за изграждане на ефективно работеща централизирана среда за електронно управление е изграждането на гарантиращ високоскоростен обмен, едновременен многопотребителски достъп и възможност за публична комуникация. Тази среда трябва да бъде отворена, с цел присъединяване към нея на всички администрации, предлагащи различни електронни услуги.
Внедряването на ИКТ решение в държавата и свързаните с нейното функциониране административни структури се регламентира чрез ползването на нормативни рамки, свързани с разработката, прилагането на процедури за приемственост и защита на правата върху внедрените решения.
4.Участие в управлението - интерактивни партньори в изграждането на среда на електронно управление на гражданите, бизнеса и органите на управление.

ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СРЕДАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

1.Подход за развитие на електронни услуги.
1.1.Приоритизиране на електронните услуги - принципите са от критично значение за насочване на усилията и ресурсите към онези административни услуги, които носят най-добра обществена полза, както и възможността за достигане на сематична и оперативна съвместимост.Акцентът се поставя върху най-често използваните административни услуги, които ще решат проблемите, свързани с еднократното събиране и многократно използване на данните, и създаване на свързани електронни регистри. Процеса на приоритизиране е свързан със следните критерии :
- реализуемост;
- обществен ефект;
- икономическа ефективност и възвращаемост;
- жизнен цикъл на електронните ресурси;
1.2.Реинженеринг на системите и процесите
Трябва да се променят от хартиен към електронен път. Много често реализация на електронни услуги предполага качествена промяна в работните процеси и организацията на работа. Липсата на инициативи за преработка на правилата при голяма част от администрацията е проблем и трябва да бъде приоритетно преодолявана. Подходящи мерки са своевременно изготвяне на модели за централната и местната администрация, базирана на взаимосвързани по между си модули. Стандартен софтуерен инструмент, който да улесни администрациите, който да улесни при прехода от хартиен към електронен документ.

Ключови фактори са :
- Създаване на унифицирана система за измерване на преките и косвени ползи от реализацията на електронни услуги.
- Създаване на ефективни канали за консултиране и обратна връзка между потребителите.

2. Референтна архитектурна рамка и технологични принципи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.