Електронно управление


Категория на документа: Икономика


3.1.Технологична неутралност - достигане на високо ниво на неутралност и електронна независимост, елек1тронно правителство от конкретни платформи, технологии, софтуер и доставчици на ИТ услуги.
3.2.Максимално използване на наличните технологии и знания - мотивиране и използване на действащите в администрацията технологии, решения и знания, с цел увеличаване стабилността и реалността на съществуващите решения. Намаляване на времето и средствата за разработване на нови такива, както и намаляване на разходите за поддръжка и обслужване.
3.3.Разработване и прилагане на референтни модели за различните административни нива, чрез тези модели се описва реорганизацията на работните процеси и тяхната трансформация до нови начини за извършване, с цел да се установят слабите места и да се оцени ефективността от използването на новите методологии.
3.4.Пълна цифровизация на данни - поетапно преминаване към изцяло цифров вид на всички данни и регистри в административните структури, както и по всеактивен електронен обмен.
3.5.Оперативна съвместимост - прилагане принципите на оперативна съвместимост в области като: семантична, технологична организационна както и на международно признати отворени стандарти.
3.6.Внедряване и многократно използване на ИКТ решения, базирани на отворени стандарти и проучване на доказали се в други страни, практики, системи и технологии, включително и такива с отворен код.
3.7.Гъвкавост на технологичните решения - при разработка на технологични решения е необходимо да се постигне максимална гъвкавост, адаптивност, с цел посрещане на постоянно променящите се изисквания на гражданите и бизнеса.
3.8.Използване на съвременни архитектури за отдалечен и споделен достъп /"облачен компютъринг"/, за оптимизиране на ИКТ ресурсите, в това число и центровете за съхранение на данни, повишаване на тяхната изчислителна способност, увеличаване нивото на информационна сигурност и намаляване на времето и разходите на тяхното реализиране.
3.9.Споделяне и интеграция на съществуващите технологични приложения - те трябва да бъдат достъпни и използвани от максимален брой звена в публичната администрация, с цел постигане на финансова и административна ефективност. При придобиването и разработването на нови технологии и решения трябва да осигуряват пълната им интегрираност със съществуващите такива.
3.10.Сигурност и защита на данните, информационните системи и медиите.- Осигуряване на максимална защита на обработваните данни чрез използването на различни криптографски средства и доказване идентичността на участниците с цифров подпис. Много от предлаганите услуги изискват потребителите, които ги използват да се идентифицират.
3.11.Идентифициране е приоритет на реализация на ЦИТ за електронно управление, както и за ключовите системи в отделните сектори.
3.12.Отчетност и прозрачност на администрацията, осигуряване на електронни услуги и вземане на решения.
4. Отчитане на изпълнението и резултатите от извършените административни дейности.
4.1. Административните структури се представят чрез УЕБ портали, от които могат да бъдат активирани предлаганите от тях услуги. Чрез тях интерактивно се отчитат пред гражданите и бизнеса за резултатите от изпълненото на приетите документи, решения, актове и проекти.
4.2.Достъпност до обществената информация. Всяка административна структура осигурява достъп до определена информация, съобразно нейното предназначение и функции.
4.3.Координиране и активни съвместни действия чрез административни структури за популяризиране правата на потребителите в средата за електронно управление и тяхната защита.

МОДЕЛ НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ

Е-
ПРАВИТЕЛСТВО
Е- БИЗНЕС
Е- ОБУЧЕНИЕ
Е- КУЛТУРА
Е- ДЕМОКРАЦИЯ
Е- СИГУРНОСТ
Е- ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Е- ЗДРАВЕООПАЗВАНЕ
Е-ПРАВОСЪДИЕЕ
Е-


ПОЛИТИКА ЗА Е-УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН МОДЕЛ
ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ
ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ
УЧАСТИЕ

В УПРАВЛЕНИЕТО

ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ

Като направления в създаването на среда на електронно управление могат да се посочат следните области /секторни политики/
* политика;
* демокрация;
* гражданско общество;
* правосъдие;
* обществена сигурност и борба с корупцията;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.