Електронно управление


Категория на документа: Икономика


Електронни административни услуги в публичната администрация

Електронно управление представлява трансформация на държавните структури чрез използване на информационни и комуникационни технологии с услуги на гражданите и бизнеса.
ИКТ - информационни комуникационни технологии
ИТ - информационни технологии

Електронното управление включва постоянна актуализация на нормативната техническа рамка, в която оперира администрацията за постигане на поставените цели по рационално използване на публичните средства и по качествено предлагане.
Електронното управление променя отношенията между доставчиците и потребителите на електронни услуги.
Развитието на електронното управление е обусловено и насочено към потребителите, с цел по широк спектър от услуги, независимото от използваната технологична информационна структура.
Ще бъдат осигурени по широк спектър от достъпни услуги за различни категории крайни потребители, бизнеса и органите на управление.
Ще се подобри ефективността от работата на различните административни структури.
Ще се повиши прозрачността, отчетността на органите на управление.
Ще се създадат предпоставки за намаляване на корупционните практики.
Уеб порталите са ______________ за органите на управление. egov.bg e нов портал за изграждане на електронното правителство.
Ще бъдат създадени нови възможности за участие на структурата в новото общество на системата за управление.

Цели при изграждането на средата за електронно управление

* Предоставяне на всеобхватни качествени административни услуги съобразени с нуждите на потребителя.
* Обезпечаване на среда за отворено и прозрачно управление.
* достъп до различна обществена информация, решения и нормативни актове за тяхното изпълнение;
* отчетност при изпълнение на политиките и дейностите на управленските административни структури, изграждане и въвеждане на системи за провеждане на електронно гласуване;
* участие на гражданите в различни управленски процеси;
1.1.Ефективно, ефикасно и устойчиво управление /чрез единна входна точка/. Въвеждане в експлоатация на интеграционна среда за електронно управление от единна входна точка;
* еднократно събиране на данни от администрацията за нейното многократно използване;
* постепенно преминаване от хартиен към електронен обмен на документи, моделиране и промяна на ...................процеси, ориентация към организационна ефективност на управленската дейност.
* Развитие и използване на мрежовите и информационните ресурси.
1.2.Използването на иновативните ИКТ ще позволи създаване на модерно електронно управление чрез :
* предоставяне/ на гражданите и бизнеса/ на качествено административно обслужване по електронен път по всяко време и място чрез създаване на алтернативни канали за достъп.
* Въвеждане на бизнес модели в работата на администрацията при извършване на прехода от административни услуги към услуги за гражданите и бизнеса.
* Постигане на оперативна съвместимост между затворени информационни среди към интегрирани и технологично независими информационни решения.
* Осигуряване на управлението на информационна сигурност и постигане на съвместимост между националното и европейското ниво.
* Постигане на максимален ефект и устойчиво развитие при оптимизиране на разходите и работните процеси;
* ориентиране към качеството на постигнатите крайни резултати /изместване вниманието на извършените дейности към постигнатите резултати/;
* изграждане на цифрова администрация и преминаване от хартиен към електронен обмен на документи при предоставяне на електронни услуги;
* удобен достъп до административните услуги, извършван чрез единния портал на средата за електронно управление по всяко време и място и чрез различни входни устройства;

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СРЕДАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

1.Ориентация към потребителя.
А/равни възможности за достъп - предлаганите услуги трябва да бъдат така структурирани, че да не затрудняват гражданите при тяхното използване. Особено внимание се обръща на потребителите с различни специфични потребности и които са в неравностойно положение, както и предоставяне на възможност за избор на канал за достъп.
Б/стимулиране на гражданите и бизнеса да използват възможностите предоставени им от електронното правителство;
В/познаване на потребителя-изучаване и разбиране на потребителското поведение, идентифициране на търсените от тях услуги, предоставяне на възможност за получаване на обратна връзка и взаимодействие.
Г/прозрачност, отчетност, публичност на действията на административните структури, взети решения и актове за тяхното използване.
Д/иновативност - използване на иновативни средства за предлагане на нови услуги, тяхното непрекъснато усъвършенстване и управление на жизнения им цикъл.

2.Партньорство и сътрудничество.
2.1.Партньорството с бизнеса - използване на опита на бизнеса в предлагането на новите ИКТ за осигуряване и комуникация в процеса на управление.Създаване на публично-частни партньорства, ефективно предоставяне на различни електронни услуги.
2.2.Ефективно партньорство с гражданите и неправителствените организации, чрез тяхното включване в процеса на взимане на решения, в това число и електронното гласуване;
2.3.Политическо лидерство, координация и сътрудничество между администрациите - необходимо е да се обезпечи определено лидерство на процесите на централно ниво, и за всяка администрация по отделно, координация и синхрон на проектите и инициативите, организиращи се от различни екипи или звена в администрацията и осъществяване на трансгранични електронни услеги, съобразяване с основните тенденции в приложението на ИТ, синхронизация с инициативите и програми свързани с електронното управление на някакви страни.
3.Архитектура ориентирана към услугиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.