Екскурзоводско обслужване при панорамна екскурзия


Категория на документа: Икономика


Общ брой точки
60

1. Характеристика на дейността.
Професията на екскурзовода е сравнително нова и се развива вследствие масовизирането на ваканционният туризъм. В съдържателната й характеристика се включват много дейности, коитоса свързани с придружаването на групи или отделни лица при различни туристически пътувания или специални мероприятия. Екскурзоводът обикновено представлява туристически предприятия и работи от тяхно име и за тяхна сметка, но не са редки и случаите, когато той е на свободна практика.
Дейността му зависи от:
-вида на туристическите пътувания и участниците в тях;
-съотношението на пътуването и престоя в рамките на програмата на екскурзията;
-мащабите и вида на обслужвания географски район или туристическо място и много други фактори.
Екскурзоводската професия има редица характерни особености, които я отличават от другите професии в рамките на туристическата индустрия и извън нея.
По важните от тях могат да се систематизират и представят в няколко основни направления.
1) Интегралния и многофункционален характер на екскурзоводската професия.
2) Творческия характер на екскурзоводската професия.
3) Автономния характер на екскурзоводската професия.
4) Комуникативност в процеса на изпълнение на професионалните задачи.
5) Невъзможността за стриктно регламентиране на голяма част от изпълняваните дейности.
6) Динамичният характер на екскурзоводската професия.
7) Сезонен характер на екскурзоводската професия.
В съдържателно отношение професията на екскурзовода включва многообразие от дейности и услуги, които се характеризират с относителни различия в зависимост от: потребителските изисквания на отделните категории туристи и техните финансови възможности; разнообразието от екскурзии и разновидности на екскурзоводското обслужване. В настоящия параграф ще се спрем накратко на основните екскурзоводски дейности и тяхното най-общо групиране и описание.
Групирането на основните екскурзоводски дейности е сравнително сложен методологически проблем поради разнообразието от признаци, по които те могат да бъдат разграничени, както и поради сходството им по вида и характера на техните технологични схеми и операции. За целите на учебния курс в следващото изложение представяме една сравнително по-обща и синтезирана тяхна типология. В нея отделяме две големи групи дейности, осъществявани от екскурзовода:
а) в рамките на завършен "производствен" цикъл;
б) в процеса на частично предлагане на екскурзоводски услуги.
В съдържанието на първата група включваме всички случаи, при които екскурзоводът извършва целия (или преобладаващия) набор от характерните дейности по съпровождането (придружаването) на групови или индивидуални туристи в пълния времеви цикъл на туристическо пътуване, който включва изпълнението на всички функции и задачи. За тяхната реализация са необходими комплексни познания в различни предметни области както и богат професионален опит.
Въпреки наличието на същностни сходства между тях те също могат да се разграничат в две подгрупи:
- при обиколни пътувания по маршрут;
- при пътувания с преобладаващ престой.
Екскурзоводските дейности при обиколни пътувания (или при маршрутно- познавателния туризъм) включват обслужване както на групови, така и на индивидуални туристи. Освен това те могат да се осъществяват в територията на дадена страна или в чужбина (с пресичане на националните граници на една или повече страни), при което участниците в тях могат да бъдат резиденти на тази страна или чужденци.
Степента на комплексност и сложност на екскурзоводските дейности в рамките на разглежданата подгрупа е различна и се определя в зависимост от следните по-важни характеристики на обиколното пътуване:
- брой на участниците в него - групово (големи, средни или малки групи) или индивидуално;
- състав на участниците в пътуването (по национален, полов, възрастов и друг признак);
- дължина на маршрута;
- продължителност на времето за осъществяване на пътуването;
- съдържание на туристическата програма;
- вид и начин на използване на транспортните средства (комбиниран или еднотипен превоз);
- мотиви и цели на туристическото пътуване (с обща културно-развлекателна цел, специализирано, делово и т.н.).

2. Технология на подготовка и провеждане на информационната беседа при панорамна екскурзия.
Като вид трудова дейност екскурзията съчетава две основни групи процеси и операции: подготовка и провеждане. Подготовката включва избор на обекти, подбор и разучаване на материали, определяне последователността на етапите на работа и приложение на методически способи и средства.
При подготовката на екскурзия (маршрут) се разработват само новите за организатора теми. Ако той притежава информация за обектите и готови теми за маршрута, екскурзоводът се запознава подробно с тях и участва на свой ред в доразработката им. При първа екскурзия практически се започва от нулата, в другите случаи екскурзоводите имат натрупани вече знания по темите, владеят методиката и добавят към разработения вариант на маршрута нещо допълнително свое.
Предварителната (подготвителна) дейност по новата екскурзия започва с подбор на материали, проучване и натрупване на информация по отделните теми и избор на обекти за съставяне на маршрута.
Непосредствената работа по общата подготовка на екскурзията включва преди всичко определяне на маршрута и разработване на материал за съдържанието на екскурзоводската беседа. Тази дейност обхваща написването на текста на последната и определяне на способите за ефективно усвояване на съдържанието на маршрута по дни, отсечки, справки за обекти, теми и пр.
В структурата на екскурзията се включват: уводна част (встъпление, въведение); основна част (теми и справки) и заключителна част (изводи и препоръки). Отделните части се свързват с "логически преходи". Тази схема определя основните етапи и процедури, свързани с последователното разполагане на материала, целите на екскурзията, избора на темите, подбора на литературата и другите източници и тяхното разучаване; подбор и разучаване на информация за обектите по теми; разработка на методичен план на екскурзията; провеждане на експериментален обход на маршрута; подготовка на контролен текст; комплектуване на т.нар. "портфейл на екскурзовода"; определяне на методическите способи; разработка на окончателен вариант на текста на беседата и др.
Всяка екскурзия има своя определена цел. Нейното постигане е резултат от дейността на един човек или на цял екип. Особено важно е тя да бъде точно и ясно формулирана. Тематиката на екскурзията трябва да се разбира като единство на отделните теми и справки за обектите. Това означава те да бъдат групирани според спецификата на самата екскурзия. При провеждането на краткотрайни и продължителни по време познавателни или тематични екскурзии техният организатор трябва да се ръководи от някои специфични особености и изисквания, свързани с различните потребности, очаквания и отношение към конкретната програма на участниците в тях, което налага предварителното им диференциране и групиране. То може да се извърши както в рамките на една и съща група, така и чрез предварително разграничаване на туристите по споменатите признаци. Целите, които се преследват с тези подготвителни действия са:
- да се постигне по-висока степен на удовлетвореност на потребителските очаквания посредством персонифициране на предлаганите услуги (респ. организиране и представяне на информационната беседа);
- да се повиши степента на ефективност на действията на екскурзовода чрез насочването им в посока на конкретни потребителски желания.
За постигане целите на диференцирането и групирането на участниците в краткотрайните обиколки или многодневните турове е възможно да се обособят три категории туристи, към които по възможност следва да се прояви персонално внимание и отношение.
Към първата категория отнасяме любознателните и желаещите да знаят възможно повече по предлаганите тематични елементи на екскурзията. На тях екскурзоводът следва да предостави най-новата информация от съответната област (икономика, социална политика, география, история, култура и изкуство и т.н.). Той трябва да се съобрази с интелектуалното ниво и различната степен на познания, култура, кръгозор и възраст на участниците.
Втората категория туристи се отличава с широка обща култура и проявява определен интерес към конкретни области - техника, изкуство, литература, природа и т.н. По принцип те искат да попълнят или затвърдят своите знания по интересуващите ги теми, проблеми и конкретни области.Различният кръг на интереси на тази група задължава екскурзоводът непрекъснато да разширява и обогатява тематиката на всяка екскурзия.
Третата категория включва туристи, желаещи да запълнят своя престой с интересни зрелищно-интелектуални дейности, без с това да преследват конкретна цел. В началото те имат смътна представа за същността на екскурзията, а след започването й групата се разделя, като една част от нея активно участва, а останалите проявяват вежлив интерес или пък не скриват безразличието си.
Диференцирането и групирането на туристите може да се осъществява и по други признаци: професия, обществено положение, наличие на свободно време за задоволяване на конкретни интереси и др.; равнище на общообразователна, професионална и обществено-политическа подготовка и т.н.
Различното ниво на подготовка дава възможност на екскурзовода да обогатява и усложнява съдържанието на екскурзията, като единството на разказ и показ се превръща в своеобразен стимул за интелектуално обогатяване, за професионален и личностен подход към съдържанието и т.н. От тази гледна точка добре би било участниците в групата да са с приблизително еднакво ниво на подготовка и кръг от интереси.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екскурзоводско обслужване при панорамна екскурзия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.