Екскурзията и дейността по избор – форма на обучение


Категория на документа: Икономика


ЕКСКУРЗИЯТА И ДЕЙНОСТТА ПО ИЗБОР - ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Екскурзията е форма на обучение, която намира приложение във всички степени на образователната система. В предучилищната възраст тя също има своето място, като форма , която дава възможност в естествени условия да се наблюдават природни и обществени явления, позволява да се спазват принципите за нагледност, развиващ характер на обучението, научност и свързване на изучаваното с живота (Ю. К. Бабански). Специално за децата от 4 - 6 годишна възраст екскурзията е мощно средство за действено онагледяване на връзки и зависимости в естествена среда. Те се насочват към настъпилите промени в природната среда, в зависимост от сезона, или към компонентите на трудовите процеси. Екскурзията дава възможност за развитие на сензориката. Децата получават възприятия и представи не само за цвят, форма и големина, но и за пространствено ориентиране, за място и развитие, за направление, време. Чрез екскурзията в природната среда децата получават ярки естетически възприятия.
Решаването на тези задачи предполага организация, която включва определяне обекта на екскурзията. Необходимо е да се избере обект , където най - ярко се демонстрира явлението и могат да се явяват връзки и зависимости. Това означава предварително запознаване с обекта на екскурзията - в природната или обществената среда. На място да се преценят обстоятелствата, осигуряващи целенасоченост и последователност на наблюдението, например на обществен обект или през определен сезон в природната среда.
Организацията на екскурзията има друг момент - предварителна нагласа за предстоящото наблюдение, като се създава любознателност и нагласа за активно възприятие. Преди тръгване на екскурзия чрез кратка беседа се актуализират знанията, на децата в дадено направление, по дадена тема и в зависимост от етапа на усвояването им се поставят конкретни задачи за решаване през време на екскурзията. За още по - голяма целенасоченост децата могат да подготвят инструменти и съдове, които ще им бъдат необходими за пренасяне на растения, насекоми или за провеждане на трудова дейност при наблюдение на обектите.
За трета възрастова група ( 5 - 6 годишните) задачите могат да се поставят алтернативно, за да се стимулира предварително познавателната активност на децата.
Основният метод през време на екскурзията е наблюдението, но децата от предучилищна възраст целенасочват вниманието си, когато се прилага в единство с наблюдението и дидактични и подвижни игри. Подбрани с оглед на резултатно възприемане, те внасят емоционалност и дават възможност за повторност. Чрез тези представи децата свързват наблюдението с личния си опит. Гатанката като словесно игрово средство също допринася за диференцирано и обобщено възприемане на явления и предмети от околната среда.
В определен промеждутък от време пред децата могат да се поставят задачи за самостоятелно наблюдение, да се задават проблемни въпроси, свързани с конкретни ситуации. Самите деца да съставят гатанки и да задават въпроси.
Екскурзията като форма на обучение не се идентифицира със ситуацията като форма за провеждане на пряк учебен процес. Различието е както по продължителност, така и по съдържание на процеса и по начин на въздействие. Например през време на ексурзията до природни обекти се включват песни и игри, които засилват интереса към природата, създават отзивчивост към приятеля , укрепват здревето на детето.
Впечатленията от екскурзията, съвместните преживявания и донесените материали улесняват поетапното протичане на учебния процес. Чрез нови средства и методи в занятието децата възпроизвеждат и осмислят възприятието, стигат до формиране на по-обобщени представи и понятия, извеждат някой елементарни закономерности. Те обобщават не само конкретно възприетото през време на екскурзията, но и опита си в дадена насока от други занятия и от други форми на обучение, от игра и труд. По този начин процесът става единен, а развитието цялостно. Оттук усвоените знания и умения продължават да се уточняват и рзширяват двупосочно - чрез нови наблюдения и екскурзии, но вече опосредствувано от самостоятелната дейност (в дейност по избор).
Дейността по избор - форма за самостоятелна работа на децата. Формирането на детето представлява единен процес на възприемане, усвояване на знания и умения, творчество. В дейността по избор се реализира творчеството като звено на цялоствия педагогически процес. На децата се предоставя възможност да избират дейност по желание. Рацширява се самостоятелността им при използване на наличните знания и умения и то в различни видове дейности, по избор от самото дете. Дацата имат възможност да избират различна по съдържание дейност - да правят играчки на базата на уменията, придобити от ръчно - техническия труд, да рисуват, апликират, моделират, конструират, да играят дидактични игри, да драматизират и др., като използват комплексно опита си и да го приложат при нови условия, от позицията на доброволност и самостоятелност. С помощта на педагога, който помага на детето да се ориентира в избора си и ако е необходимо да си подбере по свое желание и партньора, се седейства за развитие на учебната дейност и се формират, макар и като начало, някои общоучебни и общотрудови умения. У детето се формира умение само да си поставя задачи. Водещо е желанието на детето, но дейността не протича стихийно, без замисъл и тема, без задачи, а целенасочено и организирано. То започва самостоятелно д а проектира какво ще прави, с кого ще работи, какви материали са му необходими, средства за обработването им и какво очаква да постигне. Проявява произволно внимание, контролира своите действия по посока на резултата. Привиква да организира обстановката за работа, в зависимост от съдържанието на дейността. Фактически детето усвоява учебни умения, които са му необходими за училище и за проявата на творчеството.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екскурзията и дейността по избор – форма на обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.