Екипност и екипна работа - политика към екипите, предпоставки и подходи при изграждане на екипите


Категория на документа: Икономика


Екипност и екипна работа- политика към екипите, предпоставки и подходи при изграждане на екипите

Увод в проблематиката

Екипите са неизменна част от живота на всяка организация. Умението да се управляват екипите е един от основните фактори за постигане целите на организацията. Екипът е общност от хора, обединени от обща цел, обща организирана дейност за постигането на тази цел и споделящи общи ценности и норми на поведение. Членовете на екипа активно взаимодействат помежду си. Хората показват по-добри резултати, когато извършват дейността си в присъствието на други хора, още повече, когато си сътрудничат или съперничат.

1. Видове екипи

Най-популярните видове екипи в съвременните организации са:
■ Екипи за разрешаване на проблем
■ Самоуправляващи се екипи
■ Екипи с преплитащи се функции

Тази класификация е направена според целите, които екипите искат да постигнат. Най-старата екипна форма е екипът за разрешаване на проблем. В отдела (цех, бригада) се създава специална група, членовете, на която за известно време, но всяка седмица, се срещат, за да обсъждат възможностите за подобряване на качеството на продукта, работата с клиентите, увеличаването на крайни резултати и т.н. Всеки член на екипа споделя мнение, дава оценка, предлага идея.

Това, което е специфично в разбирането на съвременния мениджмънт за екипа, който разрешава проблем, е в самото съчетание от думи - разрешаване на проблем. Разрешаването на проблем не означава борба с възникнала трудност, а задача, цел, която трябва да бъде осъществена. Екипът, който разрешава проблем, има за цел да усъвършенства нещо, което се прави в организацията, да осъществи проект, да иновира и т.н. Работи се колективно, всеки осъществява ролята, с която се справя най-добре, а с това помага на другите.

Самоуправляващият се екип е съставен от 10-15 души, които се овластяват с отговорността на своите ръководители. Този екип определя трудовите задачи, извършва контрол, инспектира протичането на процедури, понякога подбира участниците, оценява сам своята работа и своите пос тижения.

Всички изследвания сочат, че работата в самоуправляващия се екип повишава удовлетвореността на хората, производителността им, резултатите в цялата компания се увеличават, без да се влагат допълнителни инвестиции, намаляват разходите по управление.

Екипите с взаимнопреплиташи се функции обединяват хора от различни области - отдели, цехове, централи.

Силата на екипите c взаимнопреплиташи се функции е, че събира хора от различни направления на организацията, които обменят помежду си информация, развиват нови идеи, разрешават задачи, координират комплексни проекти.

2. Политики към екипите

Първото нещо, което мениджърът трябва да обмисли, е големината на екипа. Най-добрият екип е малкият екип. Екип, който надвишава 10-12 души, става труден за работа - затруднени са комуникациите, трудно се постига съгласие, сплотеност. Ако все пак се налага да участват повече от 12 души например, нужни са непременно и специалисти, които имат твърде специални умения, които останалите членове на екипа нямат, и ако тези хора са открити едва ли не в последния момент, то най-доброто решение е да се формират два подекипа.

Втората важна характеристика, която мениджърът трябва да създаде, се отнася до пригодността на членовете на екипа.

Особеностите на екипа - колективен труд, обединяване на усилията на хората, за да се създаде нещо общо, което има по-голямо значение от индивидуалните приноси, допълването на роли и умения и др.- показват, че екипът трябва да съчетава хора с три вида умения. Това са:
■ техническите умения - познаване на собствената работа
■ умения за разрешаване на проблем и вземане на решения
■ умения за междуличностно общуване - добри слушатели, добро говорене, справяне с конфликти, възприемане на другите, разбиране на другите и др.

Много е важно какъв микс от хора с умения ще създаде мениджърът. Ако преобладават хора с изявени технически умения, а са малко хората с междуличностни умения, работата в екипа няма да върви добре.

Освен по пригодност, членовете на екипа трябва да бъдат съчетани и според ролите, с които най-добре се справят. Опитът на добрите екипи показва, че най-добре е, ако в екипа има хора с различни роли.

Съществуват осем вида роли, които членовете на екипа поделят помежду си:
==> Председател
Той е координатор. Организира хората, открива силните им страни, използва ги продуктивно. Търси консенсус. Предизвиква уважение, ентусиазира хората. Говори и слуша много добре. Има чувство за дисциплина. Фокусиран е, усеща времето и се стреми към баланс.
==> Направляващ
Енергичен и доминантен. Лидер. Влияе върху екипните решения. Рискува да показва идеите си, дори ако знае, че след това популярността му ще спадне. Концентриран в поставянето на цели и приорите¬ти. Самоуверен. Дръзновен, не толерира неорганизирани хора. Контактен човек. Социален, отворен тип. Работи чрез лична мрежа от контакти и може да открие нужния човек за дадена работа. Енергичен. Цени всяка нова идея. Любопитен и свръхентусиазиран. Понякога не е достатъчно последователен.
==> Контактен човек.
Установява и поддържа връзки и отношения на екипа с други екипи и с външната среда. Разбира чуждото поведение. Умее да говори, да убеждава, да изяснява, да влияе. Полезен при осигуряване на информация или ресурси, които са нужни на екипа.
==> Човек идея
Иноватор. Най-оригиналният и независим член, който има богата фантазия. Чувства се често пъти фрустриран от работа в екип. Човекът идея е извор на нови подходи към стари проблеми. Обича пъзе¬лите, различните ситуации и решения на проблемите. Има независима позиция. Интелигентен. Слабости - тенденция да бъде непрактичен, невнимателен към детайлите, неспособен да предаде идеите си на хора, които имат различно мнение от неговото.
==> Критик
Той е аналитик, внимателен, критичен член на екипа. Бавен е, но е прав в решенията и действията. Анализира всяка чужда идея. Критикува идеи или предложения, защото ги анализира и иска да оценява всичко. Преди решение обича да се увери, че разполага с цялата информация. Обича обективността.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екипност и екипна работа - политика към екипите, предпоставки и подходи при изграждане на екипите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.