Екипно проучване


Категория на документа: Икономика


Застр. фирми
Вид застра-ка
Обект на застр-не
Застрах. премия
Застраховат. сума
Застрах. обезщетение
Самоучастие
Армеец
Техническо застраховане
Електроуреди и оборудване
3550 лв.
355 000 лв.
300 000 лв.
няма
SDI
Имуществено застраховане
Сгради, цехове
4000 лв.
400 000 лв.
320 000 лв.
няма
Уника
злополука
Персонал, работници
50,00 лв.
5000 лв.
4000 лв.
няма

9. Икономическа обосновка на застрахователната инициатива

Фирма "Ирим" ЕООД има възможността да направи три вида застраховки, чрез които ще има възможността да покрие голяма част от разходите, възникнали вследствие на рискови и нежелани възникнали събития. Това са:
Застрахователна инициатива А - Застрахователното покритие е на база "всички рискове" и покрива всяка непредвидена загуба или увреждане на застрахованите машини и съоръжения, вследствие на каквато и да е причина, която не е посочена като конкретно изключена в специалните условия, например - дефекти в отливането, дефекти в материала, грешки в проекта, грешки, направени в цеха по време на извършване на стопанската дейност или при монтирането и изграждането на машините, лоша изработка, липса на съответстваща квалификация, небрежност, липса на вода в бойлери, експлозия, разрушаване в следствие действие на центробежни сили, късо съединение, действителни разходи за експедиране, вреди върху собствено имущество, съседно на застрахованото имущество и други.
Застрахователна инициатива Б - предоставено от компанията SDI, тази комбинирана застраховка предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други.
Застрахователна инициатива В - Групова застраховка злополука с пакетни покрития "Колектив & Закрила" предоставя възможност за комплексна защита на група от застраховани лица при настъпване на непредвидена злополука. Застраховката е предназначена за служители на фирми, учреждения и организации с нестопанска цел, както и за групи от лица застраховани за собствена сметка. Тя може да бъде сключена от работодателя или от застрахованите лица. Покрива основните рискове при злополука: загуба на живот на застраховано лице над 14 г.; смърт от трудова злополука; трайна загуба на работоспособност; трайна загуба на работоспособност от трудова злополука; трайна загуба на работоспособност от професионално заболяване.

10. Изводи и препоръки
Русе не е известен с чести природни бедствия. Наводненията и земетресенията не са голям риск за фирмите в града. По отношение на фирма "Ирим" ЕООД най-големите рискове са пожарите, авариите, кражбите и измамата. Върху тях тя може да бъдат осъществи известен контрол Другите значими рискове са инфлацията, безработицата ниските доходи и други, но за съжаление върху тях не може да бъде упражнен никакъв контрол.
Предложените застраховки ще помогнат фирмата да се възстанови от евентуални кражби, злополуки или аварии. Възможно е фирмата да избегне някои от по-вероятните рискове, чрез подходяща управленска политика и адекватно обезопасяване на сградния фонд на фирмата, но е невъзможно да се предотвратят всички рискове. Като се вземе под внимание количеството материали и оборудване, както и стойността на имуществото на фирмата, дори единичен случай на инцидент или кражба може да доведе до значителни материални и финансови загуби, затова застраховането на имуществото и персонала са задължителни.

Използвана литература

http://www.armeec.bg/insurance/technical-insurance/avariq-na-mashini
http://www.uniqa.bg/home/02_business/04_risk/01_paketna_kolektiv_i_zakrila.php
https://www.sdi.bg/web/v/zastrahovki-10010.html

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екипно проучване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.