Екипно проучване


Категория на документа: Икономика


РУСЕНСКИ УНВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ЕКИПНО ПРОУЧВАНЕ

по дисциплината

ЗАСТРАХОВАНЕ

На тема: Проучване на рисковете и избор на застрахователна политика във фирма "Ирим" ЕООД

Разработили:
1. Име, ФН: , спец. Стопанско управление, група, курс 3-ти, e-mail:
2. Име, ФН: , спец. Стопанско управление, група, курс 3-ти, e-mail:
3. Име, ФН:, спец. Стопанско управление, група, курс 3-ти, e-mail:
4. Име, ФН:, спец. Стопанско управление, група, курс 3-ти, e-mail:

Русе
2013
Съдържание

1.Въведение

2.Описание на изследвания обект

3.Източници на рискови събития

4. Събития, пораждащи щети

5. Идентифициране и оценка на риска - щети и вероятност

6.Управление на риска

7.Избор на застрахователна инициатива

8. Избор на застрахователна фирма

9.Икономическа обосновка на застрахователната инициатива

10.Изводи и препоръки

Използвана литература
1.Въведение

1.1.Актуалност на изследването. Проблем
Успехът на една фирма зависи от печалбата, която тя генерира, а тя от своя страна зависи от количеството на разходите, които фирма прави. Голяма част от тези разходи са необходими, за да може да функционира - за ресурси, за заплати, за канцеларски материали и др. Но има разходи, които не са свързани с тези дейности - поправка на машини, отстраняване на щети, обезщетения на пострадали работници. Тези разходи често са причинени от различни рискови събития. Именно поради това проучването на тези събития и избирането на подходяща застрахователна стратегия е от такова голямо значение за всяка фирма.

1.2.Обект и предмет на изследването
Обект на изследването е фирма "Ирим" ЕООД - фирма, с предмет на дейност производство и продажба на корпусна мебел.
Предмет на изследването е дейността на фирма "Ирим" ЕООД и възможните рискове, пред които би се изправила фирмата и стратегиите за тяхното преодоляване.

1.3.Цел и задачи на изследванетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екипно проучване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.