Ефективност на стопанските дейности на кооперациите - икономическа характеристика


Категория на документа: Икономика
35. Ефективност на стопанските дейности на кооперациите - икономическа
характеристика. Подходи при определяне на ефективността. Обща ефективност и
частичните и проявления при търговия на едро и търговия на дребно.

ЕФЕКТИВНОСТ НА КООПЕРАЦИЯТА

При провеждането на всяка стопанска дейност се постига определен резултат. От гледна точка на икономическата оценка това е ефектът от дейността, който може да се изразява с различни показатели. В случая съществуват редица възможности за оценката на получения резултат от стопанската дейност на кооперацията. Тя може да се извършва от чисто икономическа или от социална гледна точка или да се обвързва с постигане на определен резултат, който обществото е предопределило като възможност на даден етап от икономическото развитие. Така например, ако искаме да изразим ефекта от стопанската дейност - общо и по разновидности, като степен на постигната икономическа цел, ще го изразим чрез обема на печалбата. Това е икономическият ефект. Колкото повече нараства последният, толкова по-голям е и ефектът. Следователно в кооперацията може да се говори за общ икономически ефект, т.е. за обем на общата печалба (от всички дейности), и за икономически ефект по отделните стопански дейности. При това общият ефект може да расте, но в някои от дейностите е възможно да се наблюдава и обратното явление. Например печалбата на кооперацията като разлика между общия обем на приходите и на разходите може да нараства, и то чувствително, но в транспортната дейност приходите обикновено са по-ниски от разходите и тук липсва ефект - дейността сама за себе си е на загуба, която се покрива с част от печалбата, постигната в другите стопански дейности. Печалбата е най-добрият показател за отразяване на икономическия ефект. Именно поради това тя намира особено широко приложение в практиката. От гледна точка на задоволяване потребностите на обществото чрез печалбата не може да се изрази ефектът от извършването на дадена дейност. Ето защо ако трябва да се изрази ефектът, който характеризира социалната страна на всяка стопанска дейност, това може да стане чрез обема на същата. В този смисъл всяко изменение в обема на дейността ще бъде показател за положителни или отрицателни промени и в ефекта, свързан със социалната функция на стопанските дейности на кооперацията.
Ефектът от дейността може да бъде въплътен в оценката, която обществото дава чрез действието на икономическите закони, пречупена през влиянията и въздействията на пазара. По същество това е обемът на приходите, които могат да се постигнат при конкретни условия на пазарното стопанство, свързани с реализацията на стоките и услугите.
Обемът на приходите отразява обществената оценка за дадена дейност от гледна точка на възприемането й от обществото като средство за задоволяване на неговите потребности (лични и производствено-експлоатационни). В този смисъл приходите се формират под действието на пазарния механизъм и отразяват степента на измененията в търсенето на стоки и услуги от физически и от юридически лица. Но пазарът чрез измененията в цените на реализацията в известна степен
регулира приходите на стопанските единици. В процеса на това раулиране се проявява действието на закона за стойността и се налага икономическото изискване всеки участник във възлроизводствения процес, т.е. от производството до крайната реализация (потреблението), за вложени равни капитали да получава равна печалба (на основата на изравнените приходи). Пазарът със своите регулативни функции налага също и изискването за средната норма на печалбата. Така че формирането на приходите на кооперацията или на всяка друга стопанска единица, макар че е видимо произволно, е строго икономически регламентирано от изискванията на пазара като общ регулатор на общественото производство, а оттук и на икономиката на страната. Всичко това показва, че обществото не е безразлично към формирането на приходите на отделните участници във възпроиз-водствения процес. То позволява формиране на приходи само там (и то в определен размер), където дейността има социална насоченост и решава проблеми, свързани със задоволяване на определени обществени потребности. В този смисъл макар че са междинен резултат, приходите се приемат и като ефект от извършената дейност.
Това са трите основни начина на изразяване на ефекта от осъществяването на стопанските функции на кооперацията. Но както и да се изразява, той бива абсолютна величина, която по принцип има и стойностно измерение. Това прави показателите на ефекта удобни за изучаване, изследване и анализиране. Стойностният им израз позволява те да се обвързват и с други стойностни показатели и на тази база да се анализират връзките между ефекта и неговите носители. Но като стойностен абсолютен показател ефектът е носител на недостатъците на всички стойностни показатели, т.е. той не е сравним. В най-добрия случай могат да се правят само количествени, но не и икономически оценки. Например ако печалбата на една кооперация е 20 000 лв., а на друга - 100 000 лв., не може да се твърди, че втората кооперация има по-висок ефект. Разликата е само количествена. Ефектът може да се изрази и относително, като в този случай по същество се изразява ефективността. С други думи, под ефективност ще се разбира относителното изразяване на ефекта. При това трябва да се има предвид, че той (независимо от начина на отразяване) винаги се постига чрез извършването на определен обем разходи. В случая последните се изразяват чрез текущите разходи и авансираната стойност в овеществения труд, т.е. чрез капитала на кооперацията. Когато се определя връзката ефект - разходи, се използува понятието съвкупни разходи за постигане на ефекта. Ефективността ще отразява отношението на ефекта към съвкупните разходи:

Еф = Ефект

Съвкупни разходи

В конкретните случаи според начина на отразяване на ефекта ефективността ще се изразява, както следва:

Независимо от начина на изразяване ефективността се проявява като обща, глобална било за кооперацията като цяло, било за отделна стопанска дейност.
Начинът на изразяване на ефективностi а е фактор за нейното положително изменение. Тя ще нараства (ще се изменя положително), само ако ефектът нараства с no-високи темпове от тези на съвкупните разходи. Това може да се постигне, ако се подобри използуването на основния и на оборотния капитал, ако се намалят текущите разходи и се повиши обемът на дейността. Ето защо за кооперацията е много важно да определя правилно размера на основния капитал и да го структурира така. че да се постига висока степен на неговото използуване. Това се отнася най-вече за дълготрайните материални активи. От друга страна, кооперацията трябва да взема всички мерки за ускоряване на обращаемостта на оборотния капитал, т.е. за подобряване на използуването на финансовите ресурси. Намаляването на разходите е свързано с понижаване на частта им за жив труд. Необходимо е да се създават реални условия за повишаване на производителността на труда, което би довело до относителна икономия на трудови разходи. Трябва да се търсят и да се използуват всички възможности за намаляване и на материалните разходи. Кооперациите имат достатъчно резерви в това отношение.
Измененията на общия показател ефективност на стопанските дейности на кооперацията се маркират чрез изследване и отразяване на промените в частните показатели за ефективност на отделни страни на материалните, финансовите и трудовите ресурси и в разходите, които кооперацията е извършила за постигането на определен ефект. В този смисъл общият показател се осмисля икономически чрез система от показатели, различни по характер и икономическо значение, но изразяващи най-доброто използуване на ефективността. По-главните показатели са:
Ресурсоотдаване - характеризира измененията в използуването на основните ресурси овеществен и жив труд. Този показател представлява отношението на обема на дейността (или общия стопански оборот за всички дейности), и обема на ресурсите. Реално отразява какъв обем от дейността или дейностите се пада на единица или на сто лева ресурси и се определя , както следва:

Фактори за повишаване на ефективността на кооперацията.

Измененията в ефективността на кооперацията - общо и по отделни дейности, са твърде важни за общата оценка на постиженията на кооперацията, на резултатите й и на възможностите за по-нататъшно развитие и разширяване на стопанската й дейност. Но тези изменения на практика се формират под влиянието на редица многообразни фактори и причини. Една част от тях въздействат пряко върху величината на ефективността, а друга, и то по-голямата, въздействат по косвен начин. От друга гледна точка част от факторите са външни, или влиянието им не зависи и не се определя от кооперацията. По същество те въздействат обективно и независимо и са свързани основно с външните икономически условия, с икономическото състояние на региона, в който кооперацията функционира, с демографските процеси в него, с измененията в паричните доходи на населението, фирмите и т.н. По същество общото въздействие на тези фактори се проявява чрез пазара и пазарните процеси. На тази основа кооперацията може да разширява или свива реализацията, да извършва по-големи или по-малки разходи на жив и овеществен труд, чрез което по същество повишава или намалява икономическия резултат - печалбата си.
Значителна част от факторите, които въздействуват върху ефективността (общата и обособената), се проявяват в самата кооперация. В този смисъл те са вътрешни фактори. Свързани са с организацията и управлението на кооперацията и на стопанските й дейности, с наличието на даден обем капитал и постигането на определена степен на използуването му, с конкретните условия на труд, а оттук и с възможността за повишаването на производителността му, или обратно, със степента на използуване на работното време по дневен и годишен фонд, със със- ртоянието на материалната база и съотношението между активната и пасивната част в нея, с подготовката и квалификацията на кадрите, начина на заплащането на труда им и т.н. Общото въздействие на тези фактори се основава на субективно взетите решения от управлението на кооперацията. В този смисъл те са не само вътрешни, но и субективни. При това колкото по-добре се познава въздействието на външните фактори - пазара и пазарния механизъм, силата и насочеността на конкуренцията, толкова по-добре може да се използува действието на вътрешните фактори по линията на обосновани стопански и административни решения. По същество чрез вътрешните фактори управлението на кооперацията е в състояние съзнателно и целенасочено да провежда политика за повишаване на ефекта, а оттук и на ефективността.
От гледна точка на прякото влияние на факторите върху ефективността -общо и по дейности, основни са тези, които обуславят величините на показателите, предопределящи самата ефективност. Но това са резултативни или количествени показатели, изразяващи сборни понятия (обем дейност, приходи, капитал, разходи), които на свой ред се променят под действието на многобройни фактори и причини. Ето защо, когато се изучават факторите, свързани с измененията в ефективността, освен общото въздействие на пряката връзка ефект - разходи за получаването му, трябва да се изследват поотделно и проявленията на специфичните фактори, свързани с формирането и измененията на тези категории.

Обобщеното пряко въздействие на факторите за определяне на ефективността позволява тяхното представяне, както следва:
• От гледна точка на ефекта: печалбата със своите изменения; обемът на дейността - общ стопански оборот, стокооборот на едро, стокооборот на дребно в търговската мрежа, стокооборот в ресторантьорската дейност, обем изкупена и реализирана селскостопанска продукция, стокова промишлена продукция, приходи от транспортната дейност (или превозени тонове и покрити тонкилометри); приходите със своите конкретни изменения - общо и по отделните дейности.
• От гледна точка на съвкупните разходи: основният капитал със своята динамика по отношение на обем, състав и структура, със съотношението на активния и пасивния капитал - общо и по отделни дейности, осъществявани от кооперацията; оборотният капитал - като обща величина на средните остатъци, по състав и структура (собствен и зает, нормиру-ем и ненормируем); живият труд (трудовите разходи); материалните разходи - чисто материални, разходи за услуги и други материални разходи. (По-нататък материалните разходи могат да се обособят от гледна точка на въздействията върху ефективността - положителни и негативни и т.н.)
Така изразени, тези пряко влияещи върху ефективността фактори могат да се използуват (чрез количественото представяне на въздействието им) за нейното регулиране, за намаляване на отрицателните въздействия и за усилване на положителните влияния. Естествено всяка част от посочените основни пряко действащи фактори от своя страна се променят под прякото и косвеното влияние на редица външни и вътрешни обстоятелства, причини и групи от фактори.

Многобройните фактори, които пряко и косвено влияят и променят ефективността на стопанските дейности на кооперацията, обикновено проявяват своето въздействие чрез промяната на обобщени показатели. В този смисъл могат да се посочат основни фактори, чиито изменения променят показателите, които в крайна сметка обуславят настъпващите изменения в ефективността. По същество това са обобщени показатели - фактори, които в една или друга степен оказват влияние както върху ефекта, така и върху съвкупните разходи, използувани в определена степен за постигането му. Такива обобщени общо действащи фактори са обемът на дейността - общият стопански оборот и оборотите по отделните дейности и др.

Общият стопански оборот по своята същност е съвкупността на обемните показатели, изразени стойностно, от всички стопански дейности на кооперацията. Сам по себе си този показател, както вече бе изяснено, може да се използува като ефект и в този смисъл да влияе пряко върху общата ефективност на кооперацията. В същото време всяко изменение в този оборот се отразява върху степента на използуване на основния капитал - повишава я или я намалява. Ето защо този показател бива и основен фактор по отношение на част от използуваните ресурси и влияе върху ефективността. Ако оборотът на кооперацията расте с по-високи темпове от тези на основния капитал, е налице положително въздействие върху ефективността, и обратно. В същото време стопанският оборот със своите изменения маркира положителното или отрицателното влияние и на другата част от капитала - оборотния. Измененията в оборота могат да предизвикат ускорение или забавяне на обращаемостта на тази част от финансовите ресурси. На тази основа при ускоряване на обращаемостта се постига положителен финансов резултат - нарастване на печалбата. Обратно, при забавяне на обращаемостта на оборотния капитал се намалява печалбата.

Стопанският оборот влияе върху използуването на капитала на кооперацията, а измененията в него налагат и промени в разходите за осъществяване на конкретните дейности. Тук влизат както разходите, свързани с използуването на живия труд, така и тези, свързани с овеществения труд. Основното изискване за осигуряване на положително въздействие е намаляването на разходите на единица обем от стопанския оборот, т.е. постигането на относителна икономия от отделните видове и групи разходи и общо от тях. Постигането на относителна икономия кореспондира с прякото увеличение на печалбата за сметка на измененията в разходите.

Всяко изменение в общия стопански оборот в крайна сметка е резултат от подобрената или влошената реализация по отделни дейности. Този обобщен показател влияе върху ефективността на кооперацията, но самият той е динамичен, променя се съобразно изискванията на пазара и под влиянието на организацията, технологията и управлението, прилагани във всяка стопанска дейност. При това измененията в показателя общ стопански оборот (ако влияят положително върху ефекта, т.е. повишават го) по принцип влияят положително и върху съвкупните разходи - намаляват ги. На тази основа нараства и ефективността. Не е изключено обаче при положително влияние върху ефекта за отделните части от съвкупните разходи да е налице обратно въздействие. Например увеличението на оборота е осъществено с по-високи и икономически необосновани разходи на жив или на овеществен труд, натрупани са излишни запаси, забавя се общата обращаемост на оборотния капитал и т.н. Тези влияния трябва да се наблюдават и да се отчитат, за да може върху тази основа управлението на кооперацията за реагира адекватно.

Всичко казано за общия стопански оборот като фактор за измененията в ефективността на кооперацията е валидно и за оборота на всяка стопанска дейност, при положение че се измерва и изразява нейната ефективност. Това са следните обемни показатели: за търговската дейност на кооперациите - стокооборот на едро, стокооборот в търговската мрежа, стокооборот в ресторантьорската дейност; за изкупуването - обем изкупена и обем реализирана селскостопанска продукция; за кооперативната промишленост - стокова промишлена продукция; за кооперативния транспорт - обем приходи; за другите стопански дейности - приходите от тях.
Обемът е твърде важен фактор със силно изразено влияние върху ефективността, а в повечето случаи и върху частичните й проявления общо за кооперацията и за всяка стопанска дейност, осъществявана от нея. В съшото време обаче обемът на дейностите, както и общият стопански оборот винаги се проявяват със свой определен състав и въз основа на това и със своя структура. В този смисъл структурата на обема също е основен фактор с особено силно изразено влияние върху ефективността на кооперацията. Структурата на общия стопански оборот се предопределя от компонентите на всяка отделна дейност. На тази основа измененията в обема на стопанските дейности по правило водят до промени и в структурата на общия стопански оборот. От друга гледна точка всяка стопанска дейност има специфични проявления на структурата си. Измененията в това отношение могат да произтичат от действието на субективни управленски или стопански решения относно направленията на развитие на отделните стопански дейности в кооперацията. По принцип такива структурни промени са по-редки и възникват в случаи на непознаване на обективните причини, които формират структурата на производството и реализацията в района на кооперацията. Обективно структурата в отделните дейности се формира под действието на стоковия пазар. Именно тук действието на платежоспособното търсене се проявява в най-висока степен и формира структурата на обема на отделните дейности. На тази основа се определят и изменения в предлагането на стоките. При икономическо съответствие между структурата на предлагането на стоки и тази на тяхното търсене реализацията се ускорява и обемът на дейностите нараства. Формирана под влиянието на пазара, структурата на дейностите е обективно действащ фактор, който в значителна степен може да измени ефективността на отделната стопанска дейност, а оттук и общата за кооперацията. Измененията, свързани със структурата, са обусловени и се формират в рамките на два процеса - трудопоглъщаемост и разходопоглъщае-мост (енергопоглъщаемост, металопоглъщаемост и др.). Чрез изменения в относителния дял на произвежданите и реализирани стоки или на изкупената и реализирана селскостопанска продукция посредством трудо- и разходопоглъщаемостта структурата твърде активно влияе върху текущите разходи, а в определена степен изменя структурата и на капитала, а оттук - и степента на използуването му в кооперацията. По този начин независимо от насоките на въздействие на обема структурата може самостоятелно да влияе върху ефективността на всяка стопанска дейност в негативен или в позитивен аспект. Така например ако се увеличава относителният дял на изделията с по-висока разходопоглъщаемост, дори без да се изменя обемът на стоковата продукция, значително се увеличават разходите и на тази основа се влошава ефективността в кооперативната промишленост. Това от своя страна дава отражение и върху общата ефективност. Или увеличава се относителният дял на по-трудопоглъщаемите стоки. В резултат нарастват трудовите разходи, проявява се относителен преразход във фонда на работната заплата и се влошават ефектът и ефективността в търговските дейности. Такива изменения могат да възникнат във всяка стопанска дейност. Разбира се, в обратните случаи -при нарастване на относителния дял на по-малко трудопоглъщаемите и разходо-поглъщаемите стоки и изделия, ще е налице положително влияние па структурата върху ефективността.

При отделните стопански дейности структурата може да се изразява по различен начин и оттук да се проследяват въздействията й върху ефективността на тези дейности. Така при търговията на дребно структурата на продажбите най-често се изразява, както следва:

СО = СО нас +СОвед +СО усл +СО друг ,
или стокооборотът се изразява чрез сумата от продажбите на населението, продажбите на юридически лица, продажбите на услуги, продажбите на населението направо от производствени обекти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ефективност на стопанските дейности на кооперациите - икономическа характеристика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.