Ефективни ли са европейските фондове?


Категория на документа: Икономика* околна среда - в това си качество Кохезионният фонд може също да участва в проекти, свързани с енергетиката или транспорта, стига те да носят предимства за околната среда: енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници, развитие на железопътния транспорт, подкрепа на интермодалността между различни видове транспорт, засилване на обществения транспорт и пр.11

Финансовата помощ на Кохезионния фонд може да бъде спряна с решение (взето с квалифицирано мнозинство) на Съвета, ако дадена държава покаже прекомерен публичен дефицит, ако не е преодоляла това положение или ако предприетите действия се окажат неадекватни.12
Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - основната й мисия е да допринася за балансираното развитие на вътрешния пазар на Съюза. За тази цел тя улеснява финансирането на инвестиционни програми, свързани най-вече със Структурните фондове. Тъй като не преследва печалба, ЕИБ отпуска заеми с ниска лихва, предназначени за подобряване на транспортната, енергийната и телекомуникационната инфраструктури, за подпомагане на инвесициите в МСП, за опазване на околната среда или за развитие на човешките ресурси и научните изследвания.13
4. Нови инструменти на политиката за сближаване:

ДЖАСПЪР: нова техническа помощ за партньорство(Съвместна подкрепа за проекти в европейските региони) предвижда развитие на сътрудничеството между Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие за поддържане на съвместна експертиза и подпомагане на страните членки и регионите при подготовка на големи проекти.

ДЖЕРЕМИ: подобряване на достъпа до финансиране(Съвместни европейски ресурси за микро- до средни предприятия) е инициатива на Европейската комисия, съвместно с Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд за подобряване на достъпа до финансови ресурси за развитие на микро-, малки и средни предприятия в регионите на Европейския съюз.14

ДЖЕСИКА: устойчиво градско развитие(Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градски зони) е инициатива на Европейската комисия, съвместно с Европейската инвестиционна банка и съвета на Европейската банка за възстановяване и развитие за подкрепа на устойчиви инвестиции в градски зони.
5. Пред спазването на какви критерии е изправена България

С влизането на България в Европейския съюз страната получава достъп до Структурните и Кохезионния фонд на Общността. През годините на преход тя провежда политика на сближаване и интегриране в тази уникална многонационална общност. България е изправена пред изпълнението на редица изисквания, известни като Копенхагенски критерии: изграждане на здрава и конкурентоспособна икономика; хармонизиране на българското законодателство със законодателството на ЕС; усъвършенстване на българските институции, които контролират прилагането на законите и създаване на ефективно действаща българска администрация; поддържане на политическа стабилност на основата на демокрация, спазване на човешките права и правата на малцинствата; способност за поемане задълженията на членството, включително придържане към целите на политическия, икономическия и валутния съюз. 15

В замяна на изпълнението на горепосочените критерии България очаква нови пазарни възможности, чужди инвестиции, финансова подкрепа, постигане на по-висок стандарт на живот, икономическо благосъстояние, по-висок международен престиж на страната.

Процесът на планиране на структурните фондове за България започва през 2003 г. Общата координация е възложена на Агенцията за иконимически анализи и прогнози (АИАП) към Министерството на финасите (МФ), която е пряко отговорна и за изготвянето на Националния план за развитие (2007 - 2013г.). В Агенцията е създадена Дирекция Национален план за развитие, която изготвя Националния план за развитие, координира работата на отрасловите министерства в процеса на разработване и анализ, участва в консултациите с Европейската комисия при изготвянето на Рамката за подкрепа от общността и в разработването на система от показатели за анализ и оценка на Оперативните програми. И не на последно място участва в разработването на система от критерии за избор на проекти в рамките на Оперативните програми.
6. Оперативни програми на Структурните фондове

В рамките на Национална стратегическа референтна рамка се включват оперативни програми, които детайлно описват проблемите в дадена сфера, приоритети и целите, които да бъдат постигнати чрез помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд. Основната цел на българската НСРР е: Към 2015г. България да стане конкурентноспособна страна-членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото. НСРР предлага един интегриран подход за растеж и заетост, като очертава ключовите насоки на развитие и сфери на дейност, които с финансовата подкрепа на Eвропейските структурни фондове ще дадат значителен принос за сближаване на българската икономика и стандарти с тези в останалите европейски страни, като по този начин подобрят образа на България и нейните райони като привлекателно място за инвестиции, работа и лична реализация.

Отговорни за разработването, договарянето с Европейската комисия и изпълнението на Оперативните програми са Управляващите органи на съответните програми. Усвояването на средствата от структурните фондове става посредством оперативни програми в различни тематични области одобрени от правителството и от Европейската Комисия. За периода 2007-2013г. средства по седемте оперативни програми от СФ и държавното участие възлизат на над 6 млрд. евро.16

На база на Национална стратегическа референтна рамка са разработени 7 Оперативни програми (ОП) и 2 Национални стратегически плана и програми: ОП "Развитие на човешките ресурси; ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"; ОП "Транспорт"; ОП "Околна среда"; ОП "Регионално развитие"; ОП "Административен капацитет"; ОП "Техническа помощ"; Програма за развитие на селските райони; Програма "Рибарство и аквакултури".

Европейската Комисия може да спира част или цялото финансиране на операциите по дадена приоритетна ос на ОП, когато има сериозно неизпълнение на принципите за добро финансово управление, има нередности в отчетните документи за разходите и страната-членка не изпълнява своите задължения за отчетност и публичност. Европейската комисия може да откаже да изпълни ангажименти за плащания по ОП, ако плащания или искания за плащания по тази ОП не са направени в съответния предвиден срок (до 31 декември на втората година от годината, в която са поети от страна на ЕК ангажиментите по плащанията за тази ОП). Тогава тези средства автоматично се отчисляват от бюджета на ОП.17
7. Принципи на Стратегията

Стратегията се основава на принципите, които следва да се спазват в процеса на програмиране, управление, изпълнение, наблюдение и оценка на дейностите, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, а именно:

Принципът на партньорство, който изисква определените партньори да представят своите мнения и предложения по прозрачен начин още в началото на процеса на програмиране и в процеса на изпълнение, наблюдение и оценка на дейностите, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд. Партньорството изисква, както регионалните и местни власти, така и социално-икономическите партньори и неправителствения сектор в страната да участват заедно с централната власт в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на оперативните програми.

Принципът на координация, с който се гарантира съгласуваност и последователност на различните становища и приоритети, както и преговори за постигане на съгласие между отделните участници. Необходимо е да се осъществява вътрешна и междуведомствена координация и сътрудничество. При програмирането и управлението трябва да се гарантира координацията между Структурните фондове, Европейския фонд за земеделие и развитие на селските региони, Европейският фонд за рибарство и другите съществуващи финансови инструменти - Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд и други.

Принципът на децентрализация, с който се делегират права по управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд от Европейската комисия на страната-членка. При оценяване на капацитета на институциите за управление на помощта на децентрализирана основа, България ще прилага определени критерии, дефинирани в Регламентите на Европейския съюз.

Принципът на допълняемост, изискващ средствата от Структурните фондове да не заместват националните източници за финансиране, а само да допълват средствата, заделяни от страните-членки за структурни действия.

Принципът на съгласуване, изискващ мерките и действията, финансирани от Структурните фондове да са съобразени с разпоредбите на европейското законодателство.

Принципът на съвместимост, с който се гарантира съответствието между Стратегическите насоки на общността и българските приоритети и политики.

Стратегията е изготвена в съответствие с Регионалната политика на България като политика, целяща намаляването на икономическите и социалните различия в рамките на страната и с Политиката на социално и икономическо сближаване на Европейския съюз (т.е. между България и останалите страни-членки на Европейския съюз). Важно е усилията да се съсредоточат, както към постигане на високо ниво на икономическо и социално развитие за цялата страна, с оглед намаляване различията със страните-членки, така и към намаляване на различията в развитието на отделните региони в България.18

III. Анализ на ефективността на структурните фондове
1. Ефективни ли са европейските фондове?

Въпросът за ефективността на европейските структурни и кохезионни фондове (СКФ) отдавна вълнува както европейските институции, така и академичните среди. Въпросът е особено интересен за анализ заради липсата на еднозначни доказателства за влиянието на тези фондове върху регионите и страните бенефициенти. Така например, четири страни (Испания, Италия, Португалия, Гърция) остават основни бенефициенти на СКФ от 1989 г. насам, но данните за ръста на БВП и трудовия пазар в тези страни са изключително противоречиви.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ефективни ли са европейските фондове? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.