Ефективни ли са европейските фондове?


Категория на документа: ИкономикаФиг.1
3. Видове Структурни фондове

Важно е да се отбележи, че обхватът на структурните фондове се променя в хода на времето. Първоначално Структурните фондове са пет на брой: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР); Европейски социален фонд (ЕСФ); Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието; Финансов инструмент за ръководство за рибовъдство (ФИР); Фонд за кохезия. За периода 2007-2013г. структурните фондове са три: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР); Европейски социален фонд (ЕСФ) и Кохезионен фонд.

Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието и Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството се отнасят към групата на други финансови инструменти.

Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ЕФОГЗ - EAGGF) - Част от помощите са насочени за подкрепа на селското стопанство в планинските и полупланинските райони, подпомагане на млади земеделски стопани, създаване на сдружения на производителите, усъвършенстване на структурата и качеството на земеделската продукция, развитие на инфраструктурата в селските региони и т.н. ЕФОГЗ предоставя средства за инвестиции в областта на земеделието, с цел модернизация и увеличаване на продукцията и намаляване на цените, уеднаквяване на качеството, защитата на околната среда в контекста на общата аграрна политика. Този фонд осигурява начални инвестиции за млади фермери и за системи за квалификация в областта на земеделието.

Аграрният фонд финансира проекти, свързани с горското стопанство и устойчивото му управление, както и такива за многостранни мерки за интегрирано развитие на земеделските области: обновяване на селата, алтернативни дейности - туризъм и занаяти, защита на околната среда и други.

Финансов инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР - FIFG)

Програмите на този фонд са разработени за структурна реформа на сектора Рибарство. Създаден е през 1994г. и осигурява средства за възстановяването на флота и модернизация на плавателните съдове, приспособяването на рибовъдните дейности към рибния пазар и за социално-икономически мерки, за допълващи мерки, защита на рибните борси по бреговите ивици, за оборудване на пристанищата и рибовъдните стопанства и обучение на рибните фермери, за изработването и реализацията на продукцията и други, в контекста на общата селскостопанска политика.8 През 2007 г. е заменен с Европейския фонд за рибарство (ЕФР), който е пригоден към новите приоритети за устойчивост. ЕФР има по-опростени оперативни процедури и е създаден в отговор на нуждите на разширения ЕС и на неговите 27 държави-членки.

3.1.Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) определя, че Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) има задача да коригира основните регионални диспропорции в Общността. ЕФРР е създаден през 1975г. и допринася за намаляване на разликите между нивата на развитие на отделните региони и степента на изоставане на най-необлагодетелстваните от тях. И през настоящия програмен период цел на ЕФРР е насърчаването на икономическото и социално сближаване посредством коригиране на основните регионални диспропорции и участие в развитието и сближаването на регионите. Предвид това фондът участва в насърчаването на устойчивото развитие и създаването на трайни работни места. Действията, предприети в рамките на този фонд, обхващат следните области: научни изследвания и технологично развитие (НИТР); иновация и предприемачески дух; информационно общество; околна среда; предпазване от рискове; туризъм; култура; транспорт; енергетика; образование; здравеопазване; 9

ЕФРР фокусира своята дейност върху различни тематични приоритети за целите Конвергенция, Регионална конкурентоспособност и заетост и Европейско териториално сътрудничество.. Фондът допринася за финансирането на следните тематични области:

• инвестиции за създаването и запазването на трайни работни места, предимно чрез пряка помощ в малки и средни предприятия (МСП);

• инфраструктурни инвестиции;

• развиване на вътрешен потенциал посредством мерки, които насърчават и подкрепят местното развитие. Тези мерки включват подкрепа за предлагането, по-специално на МСП, създаване и развитие на финансови инструменти като фондове за рисков капитал, заеми и гаранции, фондове за местно развитие, субсидиране на лихвите по заеми, създаване на мрежи, сътрудничество за обмяна на опит между регионите, градовете, и съответните социални, икономически и екологични организации;

• техническа помощ за подготовка, наблюдение и техническа подкрепа, оценка и одитиране на дейностите на ЕФРР.

Териториални особености: Европейски фонд за регионално развитие отделя особено внимание на териториалните особености. Прави се опит за облекчаване на икономическите, екологичните и социалните проблеми в градовете. Зоните с неблагоприятни географски дадености (островни, планински или рядко населени региони) се ползват с привилегировано отношение. Най-отдалечените зони също получават специална помощ от Европейски фонд за регионално развитие като компенсация за своята отдалеченост.
3.2. Европейски социален фонд (ЕСФ)
Фондът има за цел да подобри трудовата заетост и възможностите за работа в Европейския съюз. Задейства се в рамката на целите "сближаване" и ''регионална конкурентоспособност и заетост".10
Оказва помощ на действията на държавите в следните области:

* адаптация на работниците и предприятията: системи за обучение през целия живот, създаване и разпространение на новаторски трудови организации;

* достъп до работните места за търсещите работа, неактивните лица, жените и мигриращите лица;

* социална интеграция на лицата в неблагоприятно положение и борба срещу дискриминацията на пазара на труда;

* засилване на човешкия капитал чрез реформа на образователните системи и изграждане на мрежа от учебни заведения.
3.3. Кохезионен фонд (КФ)

Той помага на държавите-членки, чийто брутен национален продукт (БНП) на глава от населението е под 90% от средния за Общността, да намалят своето икономическо и социално изоставане, както и да стабилизират икономиката си. Той финансира действия в рамката на цел "сближаване" и е вече подчинен на същите правила на програмиране, управление и контрол, като Европейскя социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие .

За периода 2007-2013 г. Кохезионният фонд е насочен към Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Чешката република, България и Румъния.

Кохезионният фонд финансира действия, които се вписват в следните области:

* трансевропейски транспортни мрежи, по-специално приоритетни проекти от европейски интерес, определени от Съюза;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ефективни ли са европейските фондове? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.