Едноличен търговец


Категория на документа: Икономика


чайно право. По това трайната съдебна практика се различава и от съдебния прецедент, който е източник на правото в държавите от англо-американската правна система. Но именно съдийското търговско право доближава континенталната правна система до тази на прецедентното право (common low). Това се отнася преди всичко за доразвиването на търговското право от съдебната практика (prater legem)80.
80 Вж. Пашке, М. цит. съч., с. 14. Авторът определя съдийското тьр- говско право като квазипозитивно право. Както се приема в цитираното в тази статия решение на Федералния конституционен съд на Германия, съдебната практика следва да осветлява и реализира в решения изразени по несъвършен начин в разпоредбите на писан закон квалификации и оценки.
ГЛАВА ВТОРА
ТЪРГОВЦИ - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
§1. Обща характеристика на търговеца

1. Търговско качество

1.1. Статусът на търговците може да се изясни от три ас-
fiPKTa:

- те са стопански (пазарни) субекти, които извършват нргдприемачество (бизнес). Това е тяхната икономическа харак- и ристика;

- те са правни (преди всичко гражданскоправни) субекти ФЛ, ЮЛ, които са правоспособни и дееспособни. Това е тяхна-
правна (гражданскоправна) характеристика;

- те имат търговско качество, което им дава възможност мконосъобразно да извършват определена дейност (сделки). Признаването на търговско качество означава, че към граждан- 4 коправната правоспособност и дееспособност на ФЛ и ЮЛ се прибавя и търговска правоспособност и дееспособност. По тази причина търговското качество на субектите има едновременно икономическо и юридическо значение, тъй като чрез него се реа- fiIпират първите две качества на субектите, т.е. то е продължение и синтез на тяхното икономическо и правно положение. По прашиш търговската правоспособност и дееспособност е обща (уни- псрсална). Тези правни качества (възможностите за извършване на определени стопански дейности) обаче могат да бъдат ограничени на основание особени (специални) законови разпоредби I папр. на банките, застрахователите, инвестиционните посредници и др.)

1.2. По правило трите качества на субектите са неразривно свързани, тъй като те едновременно са пазарни участници (стопански единици), правни субекти и търговци. Само поизключение трите качества могат да не бъдат в единство. Такя е при т.нар. привидни (мними) търговци, които не са започнали извършването на дейност или са преустановили извършването и, те. те не са стопански субекти, но са регистрирани като правни субекти и търговци.
2. Значение на термина "търговец"

2.1. Терминът "търговец" има специфично значение зи търговското право, което не съвпада с неговото икономическо' значение и с това, което му се отдава в говоримия език. По смисъла на търговското законодателство търговец е не само този, който купува стоки с цел да ги препродаде на друго лице, за да реализира печалба, а всяко ФЛ или ЮЛ, което отговаря на изисквания,1установени в ТЗ и специалното търговско законодателство. По i тази причина търговци са производителите, банките, застрахова- телите, строителните предприемачи, хотелиерите, превозвачите, търговските представители и посредници, лекарите (с индивиду-1 ална практика), радио- и телевизионните оператори, охранителите, някои училища и т.н. От това следва, че търговци не са само субектите, които осъществяват дейност в стопанството (икономиката).

От тази гледна точка с резерви може да се сподели разбирането, според което понятието търговец е използвано в прав- нотехнически смисъл, няма универсално значение и не винаги е приложимо за останалото законодателство1. ТЗ е основният бизнесзакон (предприемачески и извън сферата на икономиката), i Търговското качество според този закон е в основата и е възприето от десетки закони, някои от които не са или само частично са източници на търговското право. Само по изключение специален закон може да вложи в понятието търговец неговото тясно (ико-1 номически) значение, а не неговото общо (широко, юридическо) значение. Такъв закон е ЗЗП, който в §13, т.2 дефинира търговеца като ФЛ или ЮЛ, което продава или предлага за продажба стоки,
Ин поставя услуги или сключва договор с потребител като част St " иоята търговска или професионална дейност в публичния м in частния сектор.

2.2. ТЗ разграничава три основни вида (категории) тър-
!'мщп:

- според характера (естеството) на сключваните сделки, lima са търговците по чл.1, ал.1 ТЗ;

- според организационната им форма (по регистрация, по лгфпниция). Това са търговците по чл.1, ал.2 ТЗ;

- според обема и устройството на извършваната дейност. I < ша са търговците по чл. 1, ал.З ТЗ.

В теорията търговците от първия вид се означават като Фактически (търговци по занятие), а тези от втория вид - като юридически (търговци по регистрация)2.

§2. Видове търговци 1. Търговци по занятие

Търговци по чл. 1, ал. 1 ТЗ могат да бъдат ФЛ и ЮЛ.

1.1. ФЛ придобиват търговско качество (стават търговци), цко отговарят на няколко изисквания:

- имат гражданска дееспособност;

- сключват търговски сделки;

- правят това от свое име и обикновено за своя сметка и
риск;

- правят това по занятие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Едноличен търговец 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.