Държавно обществено осигуряване


Категория на документа: Икономика


Колеж по икономика и администрация
гр.Пловдив

РЕФЕРАТ
По
Социално осигуряване

Тема:Държавно обществено осигуряване

Проверил:Доц.Спасов

Въведение

Държавното обществено осигуряване е най-голямата и значителна част от социално -защитната мрежа и от осигурителната система на повечето съвременни европейски страни, в това число и в България.

Въпреки наличието на призиви за поставяне на социалното осигуряване изцяло на пазарен принцип, в рамките на ЕС, държавното и частното осигуряване все още са почти равнопоставени, а настоящата финансово - икономическа криза определи и тенденция за продължаване на това съотношение. Така или иначе, държавата е един от основните участници в общественото осигуряване, като цел на настоящата курсова работа е да направи анализ на управлението на общественото осигуряване у нас - като принципи, институции и нормативна база. В курсовия проект, ще се представят и акценти от осигурително - консолидирания бюджет на ДОО за 2012 г.

В курсовия проект, основните данни, които са използвани са публикации на НОИ. Националният осигурителен институт, както е добре известно, е публичната институция, предоставяща услуги по администриране на всички осигурени социални рискове, с изключение на здравното осигуряване. НОИ обслужва отпускането и изплащането на осигурителните обезщетения за временна и трайна неработоспособност, като самото събиране на осигурителните вноски и натрупаните финансови задължения е прерогатив на Националната агенция за приходите. НОИ осъществява, освен това, и статистическа и публикационна дейност, насочена към прозрачност на общественото осигуряване, като именно тези данни са използвани в курсовия проект.

1. Институционална структура на общественото осигуряване

Държавното обществено осигуряване в България, базирано на осигурителни вноски, се провежда от Националния осигурителен институт. Наред с това, отношение към социалното осигуряване имат и Националната здравноосигурителна каса, както и от дружествата за допълнително социално осигуряване - допълнително осигуряване за пенсия, допълнително осигуряване за безработица или професионална квалификация, допълнително здравно осигуряване.

Самото осигуряване, базирано на осигурителни вноски не е единствената система за защита у нас.1

Социалната защита в България включва и системата на социалните услуги. Тя съдържа целеви програми за социално подпомагане и грижи, за създаване на трудова заетост на групи в неравностойно положение на пазара на труда, семейни помощи за деца и пр. Те обаче, се финансират от държавния бюджет, за разлика от осигуряването, за което има специален - отделен от републиканския бюджет. Социалните програми се администрират от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) чрез Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта с техните териториални структури. Може да се вметне, че финансирането по тези програми се допълва и от проекти, свързани с Европейските фондове и структури.

2. Принципи и дейност на осигуряването

Осигуряването, което е свързано с частни схеми се подчинява най- вече на принципите на пазара, разбира се, без да се забравя целта на създаването на подобни институции - за обезпечаване на гражданите при настъпване на определен социален риск. Държавното обществено осигуряване обаче, се осъществява въз основа на принципи, които са намерили своя израз в рамките на дългогодишното развитие на самото осигуряване и които могат да се обобщят: 2
* задължителност и всеобщност на осигуряването;
* солидарност на осигурените лица;
* равнопоставеност на осигурените лица;
* социален диалог при управлението на осигурителната система;
* фондова организация на осигурителните средства.

У нас, управляваното от Националния осигурителен институт осигурява, предоставя обезщетения, помощи и пенсии при:
* временна неработоспособност;
* майчинство;
* временна намалена работоспособност (трудоустрояване);
* безработица;
* инвалидност;
* старост;
* смърт.

Посочените обезщетения, помощи и пенсии, всъщност са сред основните продукти на осигурителната система. Пенсионната система заема най-значителен дял от социалнозащитната мрежа. Обхваща всички икономически активни лица и стимулира трудовата мобилност. Българската пенсионна система е универсална и многостълбова, като тя съдържа следните елементи: 3

Нулевият стълб, условно казано, представляват средствата за неконтрибутивните пенсии, несвързани с трудова дейност (социални, персонални, военноинвалидни, гражданско инвалидни, за особени заслуги), финансирани от държавния бюджет.

Първият стълб е наследената задължителна разходо-покривна система на държавното обществено осигуряване, базирана на текущите осигурителни вноски от работещите сега лица.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавно обществено осигуряване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.