Държавни субсидии за общините


Категория на документа: Икономика


Субсидии

В децентрализирания публичен сектор финансовите взаимоотношения намират изражение в прехвърлянето на ресурси между различните нива на публично управление. Обикновено те са под формата на финансови трансфери от високите нива на публична власт, като субсидии и преостъпени данъчни приходи, Субсидиите са трансфери на публични средства с безвъзмезден характер.

Когато се класифицират субсидиите, се използват различни критерии като: източника на средства, каква свобода имат местните власти при изразходването на средства, предоставени със субсидии; изисквание за участие на местните власти със собствени средства; ограничения върху размера на предоставяните средства; разпределението на средствата между местните единици; текущи или капиталови са субсидираните разходи;
Според източника на средства субсидиите биват: такива които са предоставени от централната власт, като те са основната част от финансовите трансфери; предоставяни от по-високи равнища на публичната власт; да бъдат предоставяни от други местни власти, при осъществяване на хоризонтално изравняване и предоставяни от ЕС.
В зависимост от степента на свобода при изразходването на средства субсиидите се делят на Общи и Специфични. Общите субсииди могат да се използват без ограничения от местните власти и специфични субсииди които са предназначени за финансиране на определени разходи и се предоставят под някакво условие.
Според начина на определяне субсидиите , които са специфични се предоставят в обща сума ( в зависимост от финансовото усилие на местните власти при акумулиране на приходи ) или като съфинансиращи (възможно е да бъде с горни граници- затворена или отворена- без ограничения в предоставяните средства).
Една от функциите на субсидии е да балансират местните бюджети, чрез преодоляване на фискалната дупка и постигането на хоризонтална справедливост, което изисква хората с еднакви доходи да бъдат третирани еднакво, без значение в коя община живеят. За да бъдат компенсирани външните ползи, субсидиите се предоставят с цел да компенсират разходите на дадена община, която с дейността си носи ползи за други местни единици.
Местните власти имат по-ограничени способности да генерират приходи и по- високия данъчен капацитет на централната власт предполага, че за финансирането на общинската инфраструктурата ресурсите трябва да идват по линия на капиталовите субсидии.
Делегираните от държавата услуги са другото основание за финансовото подпомагане на местните власти или пък това да се въведат нови отговорности на местните власти.
Субсидиите оказват влияние на местните икономики, стимулирайки доставянето на местни публични услуги, чрез нарастване на реалния доход на местното население. Субсидиите оказват въздействие върху местните икономики по три начина: директно нетно допълване, което е следсвие от нарасналото предлагане на публични услуги, което не би било възможно , ако тези средства не се предоставят под формата на обща или специфична субсидия: индиректно нетно допълване, заради нарасналото предлагане на публични услуги, за финансирането на които е отпусната специфична субсидия: изместване е когато са предоставени средства за финансиране на допълнителни публични услуги и местните власти ги използват за текущи или бъдещи данъчни плащания на населението.
Финансовото изравняване е предоставяне на субсидии , за да се намалят фискалните различия между местните териториални единици. Колкото по- децентрализиран е публичния сектор необходимоста от изравняване е по- голяма за да могат местните власти да доставят сравними количества услуги при сравними цени. Наличието на значителните финансови различия ,според принципа на справедливоста дава основание за финансово изравняване. Децентрализирания публичен сектор и неговата основна характеристика са формирането на множество местни общности с еднакви вкусове и предпочитания и равнището ма местните данъчни цени и публични разходи. Изравнителната схема трябва да е еднаква и за общините които са избрали високи данъци и да не ги наказва, като подпомага общините с ниски данъци. Изравнителната субсидия е неоправдана, когато местните услуги могат да се доставят срещу заплащане с такси.
Техниките за изравняване могат да бъдат: хоризонтално; вертикално или смесено.
Вертикално изравняване има когато процесът се контролира от централната власт и средствата идват от централния бюджет и то е предпочитаното изравняване. При хоризонталното изравняване не се използват централизирани ресурси, а прехвърлянето на средства срава между самите местни власти, като тези с по- голям финансов ресурс прегвърлят парични средства на по- малките. Тази техника не се прилага много, защото предизвиква конфликти между самите местни власти.
Изравняване на финансовия капацитет е друг вариант за изравняване , като той е насочен към данъчната база и мястото му в системата на държавните трансфери. На териториални единици с нисък финансов капацитет се предоставя такава субсидия, която да позволи доставянето на едно сравнимо с другите местни единици ниво на услуги. Ф. К. се измерва основно с макроикономически показатели или чрез представителна данъчна система. ПДС измерва финансовия капацитет , чрез всички приходите, които могат да наберат местните власти, използвяайки всички източници със средния интезитет на ползването им за страна като цяло.
Принципи и съображения при определянето на субсидии. Държавните трансфери са в разрез с местната финансова автономия и това затруднява провеждането на местна политика. Средствата от централната власт действат дестимулиращо върху поведението на местните властии това води д продължителна зависимост на някои териториални единици от преостъпени средства.

Системата на субсидиите трябва да се подчинява на следните принцдипи: местните власти трябва свободно да вземат решения за изразходването на предоставените средства; справедлив и разбираем начин за определяне и разпределянето на трансферите; да взима под внимание различията между общините по отношение на разходите; да отчита различията при разходите,за предоставяне на една и съща услуга; да отчита разликите в фискалния капацитет; общ контрол от страна на субсидиращия орган; ефективен финансов мениджмънт.

Общи или специфични субсидии
Европейската харта за местно самоуправление поставя предпочитанията да се използват общите субсидии. Степента на финансова самостоятелност се определя от показателят за съотношение между специфичните и общите субсидии. Колкото тежеста на специфичните субсидии е по- малка, толкова свободата на местните власти при изразходването на получените средства чрез държавни трансфери е по- голяма. Специфичните субсидии се дават на местните власти, за да могат изпълнят прехвърлените или делегираните отговорности и да може централната власт да насочи местните разходи към приоритетни според нея области.

Общи субсидии или местни данъци
Значителна част от данъчните приходи е възможно да се формират от споделени данъци и те да бъдат алтернатива на онщите субсидии. Като предимство на споделените данъчни приходи е това че те осигуряват на местните власти достъп до национални приходоизточници. Това гарантира до известна степен и до по- голямята финансова самостоятелност.

"Регламентиращи" или "Дискреционни" субсидии
Регламентираните субсидии са заложени в законодателството и са базира правила и не могат да се променят едностранно усмотрение на субсидиращите органи. Дискредитиционните субсидии се предоставят за специални цели или според субективни критерии на субсидиращите органи.
Обективни критерии при определяне и разпределение на общите субсидии са: брой жители; структура на населението- брой възрастни, брой безработни; характеристики на териториалните единици- площ, географско местоположение; инфраструктура-застроена площ, брой жилища; някои категории разходи- разходи за обществн транспорт.

Възможни форми на взаимодействие на общинския с централния бюджет (ЗОБ)

• обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
• обща изравнителна субсидия за местни дейности;
• целева субсидия за капиталови разходи, включително и в делегираните от държавата дейности;
• целева субсидия за провеждане на държавната политика за развитието на общините и за изпълнение на национални, регионални и международни програми и проекти, и за съфинансиране по програми и проекти на Европейския съюз;
• финансови компенсации от държавата
• субвенции;
• временни безлихвени заеми от централния бюджет при временен недостиг на средства по общинския бюджет;
• безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.

Видът и размерът на финансовите взаимоотношения се конкретизират в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година (ЗДБРБ).

• До края на 1992г. при определянето на субсидиите се използва изключително централизиран подход - размерът на субсидиите се формира като разлика между нормативно остойностените разходи на общините и разчетите на очакваните приходи.

• Всяко превишение на местните разходи над приходите се покрива от държавата, и съответното превишение на приходите на общината се изземва от МФ.
• От 1993г. субсидиите се състоят от две части - обща субсидия и целева субсидия за инвестиции. Начинът за определяне на сумата на субсидиите за общините не е законодателно регламентиран и на практика решението се взема ad hoc от МФ. При разпределянето на общата субсидия между общините се прилага разработената от Министерство на финансите методика, която се базира на обективни критерии, отчитащи потребностите на общините - брой жители, ученици, социално слаби и т.н.
• Вторият елемент на трансферите за общините до 2002г. са споделените данъци.
• 50% от индивидуалния подоходен данък и данък за общините, представляващ 10% ставка върху корпоративните печалби.
• Приходите от споделените данъци се разпределят между общините на базата на произхода им.
• Общините получават и пълния размер на данъка върху печалбата от фирми с 50 и повече процента общинско участие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавни субсидии за общините 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.