Държавен дълг


Категория на документа: ИкономикаГарантираният от държавата дълг към края на 2010 г. възлиза 1 246.1 млн. лв. (като 1 243.3 млн. лв. е външен и 2.8 млн. лв. - вътрешен) и представлява 1.8 % от БВП. Увеличението в номиналния размер на държавногарантирания дълг спрямо нивото му в края на 2009 г. е в размер на 49.0 млн. лв., което се дължи основно на извършените усвоявания по вече подписани кредитни споразумения, както и на стартирането на програмата за студентско кредитиране, която се урежда чрез правната рамка на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Към края на 2010 г. по тази програма са отпуснати 2.8 млн. лв.

Кредитополучателите на държавногарантирани заеми са усвоили 35.4 млн. лв. или с 63.3 млн. лв. по-малко от 2009 г. Плащанията през годината са на стойност 120.9 млн. лв. (в т.ч. главници - 93.4 млн. лв. и лихви - 27.5 млн. лв.), като в сравнение с 2009 г. са изплатени 43.2 млн. лв. по-малко.

Размерът на консолидирания държавен дълг в края на отчетната година е 11 351.0 млн. лв. при 10 088.7 млн. лв., регистрирани в края на 2009 г. В състава на консолидирания държавен дълг изменение от 1 088.5 млн. лв. в посока на увеличение отбелязва държавния дълг, а дългът на общините нараства от 645.0 млн. лв. на 818.8 млн. лв. Съотношението консолидиран държавен дълг/БВП се увеличава от 14.8 % до 16.1 %.

-ДИЗ-държавни инвестиционни имоти

-МВФ-международен валутен фонд

-ДЦК- държавни ценни книжа

-ЕИБ-Европейска инвестиционна банка

-ЕБВР-Европейска банка за възстановяване и развитие

-п.п.-процентни пункта

-емитиране-Банков термин: издаване и разпространение на собствени ценни книжа от правителствата, търговските банки или други финансови и нефинансови институции.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
*За изчисляване е използвано БВП за 2007 г. - 56 519.8 млн. лв., 2006 г. - 49 361.0 млн. лв. и БВП за
2005 г. - 42 797.4 млн. лв.
*За изчисляване е използвано БВП за 2008 г. - 66 728.1 млн. лв., 2007 г. - 56 519.8 млн. лв. и БВП за 2006 г. - 49 361.0 млн. лв.
*За изчисляване е използвано БВП за 2009 г. - 66 256.2 млн. лв., 2008 г. - 66 728.1 млн. лв. и БВП за 2007 г. - 56 519.8 млн. лв.
*За изчисляване е използвано БВП за 2008 г. - 69 295.0 млн. лв., 2009 г. - 68 322.0 млн.лв. и БВП за 2010 г. - 70 474.0 млн. лв. съгласно данните на НСИ.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:

1 Отчет на консолидирания държавен бюджет за 2007 г., 2008Г., 2009Г., 2010Г.

2 http://www.minfin.bg/-Министерство на финансите на Република България

3 http://bg.wikipedia.org/wiki/Държавендълг

4 http://bg.wikipedia.org/wiki/Брутен_вътрешен_продукт

5 http://nsi.bg

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавен дълг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.