Държавен дълг


Категория на документа: Икономика


По отношение на лихвената структура през 2008 г. се регистрира покачване на дълга с фиксирани лихви с 5.7% като в края на периода задълженията достигнат 78.9% от общия държавен дълг. Изменението се дължи на реализиране на вътрешния пазар на ДЦК изцяло с фиксирани лихвени купони, придържане към усвояване на външни кредити с фиксирани лихви, както и погасяване (в т.ч. и предсрочно) на вътрешен и външен дълг с плаващи лихвени проценти.

В структурата на държавния дълг към 31.12.2008 г. по видове държатели 68.3% е дълга в ДЦК и 31.7% е дълга по държавните заеми. От общия размер на държавните ценни книжа 52.5% са облигациите, емитирани на международните капиталови пазари и 47.5% - облигациите и боновете, емитирани на вътрешния пазар. По отношение на външните кредитори по-съществени изменения през 2008 г. са намалението на дълга на правителството към Световна банка с 6.1% поради предсрочно погасяване на част от дълга към нея и увеличението на дълга към ЕИБ с 2.8%. Към края на 2008 г. с най-голям дял е дълга към Световна банка - 24.5%, следват ЕИБ - 11.7%, Други кредитори
- 5.6%, Парижки клуб - 3.9% и Европейски съюз - 1.2%. Отнесени към размера на целия държавен дълг външните облигации са 35.9% от него, следват ДЦК, емитирани на вътрешния пазар - 32.5%, дълга към Световна банка - 11.9%, към ЕИБ - 6.0% и към други кредитори - 2.9%.

Гарантираният от държавата дълг в края на 2008 г. е изцяло външен и възлиза на 1 240.6 млн. лв. или със 170.8 млн. лв. повече от дълга в края на 2007 г. От него 47.8% е деноминиран в евро, 42.2% - в японски йени и 10.0% - в щатски долари.Увеличаването на дела, деноминиран в японски йени от 23.6% през 2007 г. до 42.2%, се дължи на високото ниво на усвоявания от една страна (около 88% от всички усвоявания по ДГД) и поскъпването на йената през годината с около 0.36 лв. за 100 японски йени. Съотношението му към БВП е 1.9%.Кредитополучателите на държавногарантирани заеми са усвоили 191.4 млн. лв. или с 89.9 млн. лв. повече от 2007 г. Плащанията през годината са на стойност 195.9 млн. лв. (в т.ч. главници - 144.9 млн. лв. и лихви - 51.1 млн. лв.). В сравнение с 2007 г. са изплатени 75.3 млн. лв. повече, което основно се дължи на предсрочното погасяване на заема на АЕЦ Козлодуй от Експорт - Импорт Банк на Руската федерация на стойност 63.6 млн. лв.

Консолидираният държавен дълг в края на 2008 г. възлиза на 9.7 млрд. лв., при 10.4 млрд. лв., отчетени в края на 2007 г. В състава на консолидирания държавен дълг, намаление през разглеждания период отбелязва държавния дълг с 628.3 млн. лв., докато дългът на общините нараства със 104.6 млн. лв. и достигна 448.7 млн. лв. Съотношението консолидиран държавен дълг/БВП намалява от 18.5% за 2007 г. до 14.9% за 2008 г.
Държавен дълг-2009 година

В края на 2009 г. номиналният размер на държавния дълг възлиза на 9 443.7 млн. лв., от който вътрешен - 3 009.5 млн. лв. и външен - 6 434.2 млн. лв. В номинално изражение дългът бележи намаление приблизително с 25.6 млн. лв. в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходната година.

Съотношението на държавния дълг към БВП към края на декември 2009 г. е 14.3 % и остава близко до нивото от 2008 г. (14.2 %), като стабилизирането му се дължи на функционалната зависимост от отчетеното намаление на размера на държавния дълг и реалния спад на БВП през 2009 г. Стойностите за вътрешния дълг/БВП и външния дълг/БВП са съответно 4.5 % и 9.7 %.

Извършените през 2009 г. плащания по държавния дълг (в т.ч. погашения и лихви) са в размер на 1 314.8 млн. лв. или с 909.9 млн. лв. по-малко от плащанията през предходната година. Платените главници са в размер на 815.5 млн. лв., или с 840.6 млн. лв. по-малко, а платените лихви са в размер на 499.3 млн. лв. или с 69.3 млн. лв. по-малко в сравнение с изплатените през 2008 г.

Във валутната структура на държавния дълг се наблюдава промяна в посока увеличаване на относителния дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева за сметка намаляване дела на тези, деноминирани в щатски долари и други валути. Спрямо края на 2008 г. дългът в евро се увеличава от 50.9 % на 54.7 %, а делът на дълга в лева се стабилизира на ниво около 24.5 %. Частта на дълга в щатски долари намалява с около 3.3 процентни пункта до 18.0 %, а тази в други валути намалява от 3.1 % до 2.8 %.

По отношение на лихвената структура през 2009 г. се отбелязват несъществени промени, като значителния превес на дълга с фиксиран лихвен процент (съответно 75.8
% към 24.2 % през 2009 г. при 78.9 % към 21.1 % за 2008 г.) се запазва, което позволява добра прогнозируемост на бюджетните средства, необходими за обслужване на държавния дълг. Изменението в посока на намаление с 3.1 процентни пункта на дълга с
фиксирани лихви, се дължи на усвояването на два външни заема от Световна банка в размер на 251.0 млн. евро с плаващи лихвени проценти и канцелиране на дълг (обратно
изкупени глобални облигации) с фиксирани такива.

В структурата на държавния дълг към 31.12.2009 г. по видове инструменти 64.5 % принадлежат на ДЦК (от тях 50.6 % са облигации, емитирани на международните капиталови пазари и 49.4 % - облигации, емитирани на вътрешния пазар). Регистрираното намаление от 3.8 процентни пункта в сравнение с края на 2008 г. е в резултат на осъществените през годината операции по канцелиране на дълг под формата на глобални облигации, емитирани на международните капиталови пазари. Делът на държавните заеми е 35.5 %.

В структурата на държавните заеми по видове кредитори към края на 2009 г. най-голям относителен дял заема дългът към Световна банка - 59.4 %, следван от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) - 23.7 %, други кредитори - 9.4 %, Парижки клуб - 6.6 % и от Европейския съюз - 0.9 %. По-съществени изменения през 2009 г. се отчитат при дълга към Световна банка, който нараства със 7.2 процентни пункта, докато към други кредитори се отчита намаление с 2.6 процентни пункта.
Отнесени към размера на общия държавен дълг, най-голям относителен дял (32.6 %) заемат външните облигации заемат, следвани от ДЦК, емитирани на вътрешния пазар - 31.9 %, дълга към Световна банка - 21.1 %, към ЕИБ - 8.4 %, към други кредитори и Европейската банка за възстановяване и развитие - 3.3 %, към Парижки клуб - 2.3 % и към Европейски съюз - 0.3 %.

Гарантираният от държавата дълг в края на 2009 г. е изцяло външен и възлиза на
1 197.2 млн. лв. или с 43.4 млн. лв. по-малко от дълга в края на 2008 г. От него 46.8 % е деноминиран в евро, 46.7 % - в японски йени и 6.5 % - в щатски долари. Спрямо 2008 г. най-значително е нарастването на дела, деноминиран в японски йени, което се дължи основно на факта, че от всички усвоени средства по държавно гарантирания дълг през 2009 г. 99.9 % са в японски йени. Съотношението на държавногарантирания дълг към БВП в края на 2009 г. възлиза на 1.8 %.

Кредитополучателите на държавногарантирани заеми са усвоили 98.7 млн. лв. или с 92.7 млн. лв. по-малко спрямо 2008 г. Плащанията през годината са на стойност 164.1 млн. лв. (в т.ч. главници - 124.2 млн. лв. и лихви - 39.9 млн. лв.). В сравнение с 2008 г. са изплатени 31.8 млн. лв. по-малко.

Консолидираният държавен дълг в края на 2009 г. е в размер на 10 075.3 млн. лв., при 9 915.2 млн. лв., отчетени в края на 2008 г. В състава на консолидирания държавен дълг изменение от 25.6 млн. лв. в посока на намаление отбелязва държавния дълг, докато дългът на общините нараства със 185.7 млн. лв. (от 445.9 млн. лв. на 631.6 млн. лв.). Съотношението консолидиран държавен дълг/БВП се увеличава от 14.9 % до 15.2 %.
Държавен дълг-2010 година

В номинално изражение дългът бележи увеличение приблизително с 1 088.5 млн. лв. в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходната година. Основните фактори за нарастването на държавния дълг са полученото през годината положително вътрешно финансиране, както и отчетените валутно-курсови разлики при преоценката на дълга от порядъка на около 190.0 млн. лв.

В края на 2010 г. съотношението на държавния дълг към БВП е 14.9 % при 13.8 % за предходната година. Въпреки увеличението с 1.1 процентни пункта през 2010 г. спрямо отчетеното ниво за 2009 г., този показател запазва нивото си значително под границата от 25 %, заложена в Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2009 - 2011 г. Съотношението вътрешен държавен дълг/БВП възлиза на 5.6 % или с 1.2 п.п. увеличение в сравнение с края на предходната година. Съотношението външен държавен дълг/БВП остава непроменено спрямо 2009 г. - 9.4 %.В структурата на дълга относителният дял на вътрешния държавен дълг е 37.4 %, а на външния държавен дълг - 62.6 % (съответно 31.9 % към 68.1 % през 2009 г.)

Извършените през 2010 г. плащания по държавния дълг (в т.ч. погашения и лихви) са в размер на 1 335.8 млн. лв. или с 20.9 млн. лв. повече от плащанията през предходната година. Платените главници са в размер на 881.1 млн. лв. или с 19.9 млн. лв. повече, а платените лихви са в размер на 454.7 млн. лв. или с 33.0 млн. лв. по-малко в сравнение с изплатените през 2009 г.

Във валутната структура на държавния дълг през 2010 г. не се наблюдава съществена промяна в относителния дял на дълговите инструменти, деноминирани в лева, евро, щатски долари и други валути спрямо 2009 г. Слаби промени в посока нарастване бележи дългът в лева - от 24.5 % през 2009 г. до 25.7 % в края на 2010 г. Делът на дълга, деноминиран в евро - 54.7 % в края на 2009 г. се стабилизира съответно на 54.4 % към края на 2010 г. Частта, деноминирана в щатски долари намалява с около 0.9 процентни пункта до 17.1 %, а тази в други валути запазва нивото от 2.8 %.

По отношение на лихвената структура през 2010 г. се запазва тенденцията за покачване на дела на дълга с фиксирани лихвени проценти и редуциране на дълга с плаващи лихви (съответно 79.7 % към 20.3 % през 2010 при 75.8 % към 24.2 % за 2009 г.). Увеличението, респективно намалението е от около 3.9 п. п. в сравнение с отчетената стойност в края 2009 г.

В структурата на държавния дълг към 31.12.2010 г. по видове инструменти 67.7 % принадлежат на ДЦК (от тях 44.9 % са облигации, емитирани на международните капиталови пазари и 55.1 % - облигации, емитирани на вътрешния пазар). Регистрираното увеличение от 3.2 п.п. в сравнение с края на 2009 г. е в резултат на увеличаване на дела на ДЦК като инструмент за финансиране в сравнение със заемите през годината. Делът на държавните заеми е 32.3 %.

В структурата на държавните заеми по видове кредитори към края на годината най-голям е дълга към Световна банка - 56.4 %, следван от ЕИБ - 25.3 %, Други кредитори - 9.5 %, Парижки клуб - 5.8 % и Европейски съюз - 3.0 %. По-съществени изменения през 2010 г. се отчитат при дълга към Европейския съюз - нарастване с 2.1 процентни пункта и към ЕИБ 1.6 процентни пункта, а към Световна банка - намаление с 3.0 процентни пункта и Парижки клуб - 0.8 процентни пункта.

Отнесени към размера на общия държавен дълг, ДЦК, емитирани на вътрешния пазар заемат 37.4 %; външните облигации - 30.4 %; дълга към Световна банка - 18.2 %; ЕИБ - 8.2 %; Други кредитори и ЕБВР - 3.1 %; Парижки клуб - 1.9 % и Европейски съюз - 1.0 %.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавен дълг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.