Държавен дълг


Категория на документа: Икономика


 Държавен дълг са всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата при спазване изискванията на законодателството на страната за поемане на държавни финансови задължения или гаранции. В България, стратегията за управление на държавния дълг е разработена от министъра на финансите и е приета от Министерския съвет на Република България, на основание на Закона за държавния дълг.

Критерий за измеримост на размера на държавния дълг е процентното му съотношение към размера на БВП на страната.

Различните страни ползват различна методология при определяне размера на държавния дълг. Съгласно българското законодателство поемането на държавен дълг се осъществява посредством два способа - чрез емитирането на държавни ценни книжа или чрез договори за държавни заеми. Също така българското законодателство разграничава още държавногарантиран дълг, частен дълг (който не се включва към държавния), дълг на общините или общински дълг и консолидиран държавен дълг, който е номинална стойност на държавния дълг, дълга на общините и дълга на социалноосигурителните фондове.
Държавен дълг-2007 година

Номиналният размер на държавния и държавногарантиран дълг в края на 2007 г. възлиза на 11 167.4 млн. лв., от който 7 967.5 млн. лв. външен и 3 199.9 млн. лв. вътрешен дълг. Намалението на държавния и държавногарантиран дълг в абсолютна стойност спрямо 2006 г. е с 952.5 млн. лв., което основно се дължи на реализираното отрицателно нетно външно финансиране, в т.ч. и поради извършените операции по предсрочно погасяване на дълг. Влияние в посока намаление на номиналната стойност на задълженията оказва и обезценката на щатския долар спрямо националната валута.

Индикаторът държавен и държавно-гарантиран дълг към БВП в края на 2007 г. възлиза на 19.8%, в това число 5.7% вътрешен дълг и 14.1% външен дълг. Към края на предходната година нивото на този индикатор е 24.6%, съответно - 7.0% вътрешен дълг
и 17.5% външен дълг. Редукцията в съотношението се дължи на реалния прираст на БВП през годината, извършените редовни погашения на главници по държавния и държавно-гарантиран дълг и на извършените операции по предсрочно погасяване на дълг.

В края на 2007 г. номиналният размер на дълга по ДИЗ е 1 246.6 млн. лв., в т.ч.863.1 млн. лв. по ДИЗ, администрирани по бюджетите на министерствата и 383.5 млн. лв. по ДИЗ с краен бенефициент търговско дружество. Относителният дял на дълга по ДИЗ представлява 18.1% от външния държавен дълг и непрекъснато се увеличава. За 2007 г. ръста е 7,7%.

Към края на 2007 г. размерът на държавния дълг възлиза на 10 097.6 млн. лв., от който 6 897.7 млн. лв. външен държавен дълг. В номинално изражение държавния дълг бележи намаление в размер на 944.3 млн. лв. в сравнение с нивото, регистрирано в края
на 2006 г.Съотношението на държавния дълг спрямо БВП в края на 2007 г. е 17.9%. и регистрира намаление с 4.5 процентни пункта спрямо 2006 г., когато същото бе 22.4%.

Вътрешният държавен дълг през 2007 година намалява с 262.2 млн. лв. в резултат на операция по предсрочно изплащане на целия дълг на Република България към МВФ в размер на 449.8 млн. лв. В същото време приоритетното заемане на ресурс на вътрешния пазар довежда до положителна нетна емисия на ДЦК на вътрешния пазар в размер на 252.7 млн. лв. Поради това размерът на вътрешния към държавно и държавногарантирания дълг за периода декември 2006 - декември 2007 г. се запазва почти непроменен, в рамките около 29.0%.

Размерът на външния държавен дълг бележи намаление от 682.0 млн. лв. през годината в резултат основно на падежирането на евро-облигациите с обща номинална стойност 250.0 млн. евро и предсрочното погасяване на задълженията на Р.България към Правителството на Швейцария, както и на регулярните плащания по главници и положителния ефект от промяна на валутните курсове.

Извършените през 2007 г. плащания по държавния дълг (в т.ч. погашения и лихви) са в размер на 2 384.7 млн. лв. или с 44.4 млн. лв. повече от плащанията през предходната година. Платените главници са в размер на 1 766.2 млн. лв., а платените лихви са в размер на 618.5 млн. лв.

Във валутната структура на държавния дълг се наблюдава запазване на наложилата се през предните години тенденция за увеличаване на дела на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева за сметка намаляване дела на тези, деноминирани в щатски долари и други валути. Спрямо края на 2006 г. дългът в евронараства от 52.5% до 53.2%, а дълга в лева от 19.4% до 24.1%. Частта на дълга в щатски долари спада с около 1% до 19.7%, а дълга в други валути - с 4.6 процентни пункта до 3.0%. Отчетената промяна е в резултат на доминантното ново финансиране в лева (на вътрешния пазар) и евро, извършените редовни погашения на доларов дълг, както и на извършените операции по предварително изплащане на дълг.

През 2007 г. се регистрира покачване на дълга с фиксирани лихви с 3.8% като в края на периода задълженията достигат 73.2% от общия държавен дълг. Изменението се дължи на емитираните на вътрешния пазар ДЦК, изцяло с фиксирани лихвени купони, придържането към усвояване на външни кредити с фиксирани лихви и извършените през годината погашения на вътрешен и външен дълг с плаващи лихвени проценти с оглед по-добра прогнозируемост на бюджетните средства, необходими за обслужване на държавния дълг.

В структурата на държавния дълг към 31.12.2007 г. по видове държатели 64.6% е
дълга в ДЦК и 35.4% е дълга по държавните заеми. От общия размер на държавните ценни книжа 51.0% са облигациите, емитирани на международните капиталови пазари и 49.0% - облигациите и боновете, емитирани на вътрешния пазар. Поради падежирането на емисията еврооблигации с номинална стойност 250 млн. евро, както и от обезценката на щатския долар, дела на външните облигации е намалял със 6.6% спрямо 2006 г. По-съществени изменения през годината настъпиха в структурата на дълга по външни кредитори, поради пълното погасяване на дълга на правителството към БНБ (МВФ). Увеличи се делът на дълга към Световна банка - 12.0% и на дълга към ЕИБ - 3.7%. Към края на 2007 г. с най-голям дял е дълга към Световна банка - 59.0%, следват ЕИБ - 17.2%, други кредитори - 9.2%, Парижки клуб - 7.6% и Европейски съюз - 7.0%.

Гарантираният дълг в края на 2007 година възлиза на 1 069.8 млн. лв. или с 8.2 млн. лв. по-малко от дълга в края на 2006 г. Отбелязва се приблизително запазване на нивото му сравнение с 2006 г., основно поради обезценката на щатския долар и японската йена. Гарантираният от държавата дълг е изцяло външен, като 56.1% от него е в евро, 20.3% - в щатски долари, а 23.6% - в японски йени. Съотношението му към БВП е 1.9%. През 2007 г. по държавногарантирания дълг са усвоени 101.6 млн. лв. или с 82.3 млн. лв. по-малко от 2006 г. Плащанията по гарантирания от държавата дълг през годината са на стойност 120.7 млн. лв. (в т.ч. главници - 73.8 млн. лв. и лихви - 46.8 млн. лв.). В сравнение с 2006 г. са изплатени 23.2 млн. лв. повече. През годината не са активирани нови държавни гаранции и средствата, предвидени в държавния бюджет като резерв за покриване на този риск не бяха използвани.

Консолидираният държавен дълг в края на 2007 г. възлиза на 10.4 млрд. лв., при 11.3 млрд. лв., регистрирани в края на 2006 г. В състава на консолидирания държавен дълг, намаление през разглеждания период отбелязва дълга на централното правителство с 944.3 млн. лв., докато дългът на общините нараства от 233.5 млн. лв. на 344.1 млн. лв. Съотношението консолидиран държавен дълг/БВП намалява за периода 2006 - 2007 г. от 22.8% на 18.5%.
Държавен дълг-2008 година

Номиналният размер на държавния и държавногарантиран дълг в края на 2008 г. възлиза на 10 709.9 млн. лв., от които 6 396.0 млн. лв. външен и 3 073.3 млн. лв. вътрешен дълг. Държавният дълг възлиза на 9 469.3 млн.лв., а държавногарантирания на 1 240.6 млн. лв. В номинално изражение дългът бележи намаление с 628.3 млн. лв. в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходната година, което основно се дължи на реализираното отрицателно нетно външно финансиране, в т.ч. и на извършените операции по предсрочно погасяване на дълг.

Индикаторът държавен и държавногарантиран дълг към БВП в края на 2008 г. възлиза на 16.1%, в т.ч. 4.6% вътрешен дълг и 11.4% външен дълг. Към края на предходната година нивото на този показател е 19.8%, съответно - 5.7% вътрешен дълг и 14.1% външен дълг. Редукцията в съотношението се дължи на реалния прираст на БВП през годината, извършените редовни погашения на главници по държавния и държавногарантиран дълг и извършените операции по предсрочно погасяване на дълг.

Към края на 2008 г. размерът на държавния дълг възлиза на 9 469.3 млн. лв., от който 6 396.0 млн. лв. външен държавен дълг. В номинално изражение държавния дълг бележи намаление в размер на 628.3 млн. лв. в сравнение с нивото, регистрирано в края на 2007 г. Съотношението на държавния дълг спрямо БВП в края на 2008 г. е 14.2%. и регистрира намаление с 3.7 процентни пункта спрямо 2007 г., когато същото бе 17.9%.

Номиналният размер на вътрешният дълг в края на годината възлиза на 3 073.3 млн. лв., което представлява намаление със 126.6 млн. лв. спрямо края на 2007 г. В същото време реализираният бюджетен излишък и ниво на фискалния резерв не поражда необходимост от съществено финансиране на бюджета чрез емисии на ДЦК на 157 вътрешния пазар и довежда до отрицателно нетно вътрешно финансиране в размер на 147.9 млн. лв. Делът на вътрешния към общия държавен дълг за периода декември 2007 - декември 2008 година достигна до 32.5%.

Размерът на външния държавен дълг бележи намаление от 501.7 млн. лв. през годината в резултат, както на предсрочното погасяване на задълженията на Р България към Световната банка и Японската банка за развитие и сътрудничество, така и на регулярните плащания по главници и положителния ефект от промяна на валутните курсове.

В края на 2008 г. номиналният размер на дълга по ДИЗ е 1 480.4 млн. лв., в т.ч. 1 022.0 млн. лв. по ДИЗ, администрирани по бюджетите на министерствата и 458.4 млн. лв. по ДИЗ с краен бенефициент търговско дружество. Относителният дял на дълга по ДИЗ представлява 15.6% от външния държавен дълг и в сравнение с 2007 г. е намалял с около 3%.

Извършените през 2008 г. плащания по държавния дълг (в т.ч. погашения и лихви) са в размер на 1 912.7 млн. лв. или с 472.0 млн. лв. по-малко от плащанията през предходната година. Платените главници са в размер на 1 354.6 млн. лв., а платените лихви са в размер на 558.1 млн. лв.

Във валутната структура сшрямо 2007 година, дългът в евро намалява от 53.2% до 50.9%, а дълга в лева бележи леко увеличение от 24.1% до 24.6%. Частта на дълга в щатски долари нараства с около 1.6% до 21.3%, а дълга в други валути - с 0.1 процентни пункта до 3.1%. Отчетената промяна е в резултат на новото вътрешно финансиране в лева, извършените редовни погашения на дълг в евро и долари, както и на извършените операции по предварително изплащане на дълг в размер на 580.6 млн. лв., от които 509.3 млн. лв. в евро.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавен дълг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.