Дом "Дълголетие" Дървеница


Категория на документа: Икономика


Роботи се по адаптацията,сесии,вътрешни правила и вътрешен ред.може да възникнат конфликти,затова роботи и комисия по конфликти в дома,извършват се размествания от стая в стая,прегрупиране,напасване.
Работи се по установяване:Кой с кого се разбира най добре,обиколки на персонала по етажите и лични срещи-визитации.
Административна роля---поддържане на документация,лични дела на всеки,съхраняват се в метални шкафове.работи се с досието на всеки приет в дома,работна тетрадка-в нея се докладва от петък до понеделник.персонала да е наясно с всеки един от настанените пациенти/живущи в дома.
Психологически дейности:

Психокорекция,психопрофилактика,психодиагностика,психолог,психиатърпсох.консултиране.

Психотерапия:Индивидуална и групова.решаване на конфликти.психологическа помощ в терминален стадии.
Трудова терапия:Ателиета.Бримка,От игла до конец,градина,арт терапия,музикотерапия,литературен клуб,синият клуб.

Организиране на срещи: срещи с училища,читалища,плетене на покривки,преработка на стари чанти,смехотерапия,от игла до конец,ушиване на бродерии,калъвки,бродиране и др.

Градина:капаене,садене на цветя,храсти

Арт терапия:музикотерапия,слушане на музика

Литературен клуб:изнасяне на тематични програми,програми на определени празници,организиране на чествания на празници

Лични празници-рожден ден,имен ден,организиране на срещи с други домове,срещи с ученици от училища.великденски празници-боядисване на яйца.Срещи с външни участници в програми

Персонал 123души + 3лица администрация

Тези 123 души включват обслужващ персонал,медицински персонал,лекари, интернисти,масажист,лаборант,безплатен бръснар,фризьор,маникюрист, перач,гладач,кухненски работници,техническа поддръжка,ВиК техник.

Всяко лице постъпващо в дома заплаща 70% от своята пенсия,а ветераните 30% от пенсията.Ако се установи продажба на имущество се заплаща реална такса от лицето.Ако сделката е под 3900лв,лицето плаща 70%

Персонала се обучава периодично с вътрешни обучения на персонала

Переспективи:Услуга краткосрочен престой до 3м.,дневен център за възрастни.

Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха обнародвани в ДВ бр.120 от 29.12.2003г. Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане също бе изменен в съответствие с новите моменти в закона и бе обнародван в ДВ бр. 40 от 29.04.2003г. Промените в тези нормативни актове очертаха новата философия на държавната политика в областта на социалните услуги, като поставиха основите на тяхната децентрализация и деинституционализация. За да се гарантира качество на предоставяни услуги за първи път се въведоха критерии и стандарти за социални услуги, а по отношение на доставчиците на социални услуги е налице изискването те да бъдат вписани в регистъра към АСП.
Какво означава делегиране на социални услуги:
"Децентрализация" означава, че държавата делегира права за извършване на социални услуги на трети лица - представители на нестопанския сектор и на бизнеса. По принцип предоставянето на социални услуги е дейност в правомощията на държавата, но държавата като публичен субект, натоварен с множество функции не би могла да предоставя качествени социални услуги, ако запази изцяло тази дейност в рамките на правомощията си. Това налага при определени условия да се възлага осъществяването на социални услуги на трети лица, които имат необходимият опит, както и да се делегират правомощия и да се предоставят финанси на органите на местната власт - общините, с оглед формирането на регионална политика за предоставяне на социални услуги.

Социалните услуги се определят като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността. Законовото определение за "социални услуги" разглежда социалните услуги като дейности, насочени към подкрепа на подпомаганите лица за водене на пълноценно съществуване и за социално включване в обществото. Социалната интеграция на лицата се явява съществен елемент на понятието "социална услуга", която следва да бъде разработена и предоставена по начин, гарантиращ на лицето водене на самостоятелен начин на живот , а не поставяне на лицето в зависимост от услугата, а съответно и от институцията.

Доставчиците на социални услуги, вписани в регистъра към АСП могат да кандидатстват за получаване на финансови средства за извършване на социални услуги републиканският бюджет и от общинските бюджети. На практика кандидатстването за средства от републиканския и общинския бюджет се осъществява по процедурата, установена за провеждане на конкурсите. Доставчиците на социални услуги могат да финансират дейностите си от приходи и от такси за социални услуги. Всеки доставчик, който е вписан в регистъра към АСП може да кандидатства за средства от фонд "Социално подпомагане" след защита на проект.

Таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет са заплащат по тарифа, утвърдена от Министерски съвет, таксите за социални услуги, финансирани от общинския бюджет се заплащат по Закона за местните данъци и такси. Заплащането на социалните услуги, предоставяне от физически лица, регистрирани по ТЗ или юридически лица, включително ЮЛНЦ, се извърша по договаряне.

Съществена разлика в държавните и непревителствени организации липсва,но все пак я има.Крайната цел,разбира се,е грижата за лицата нужда.Все повече неправителствени организации се заемат с тежката задача да помагат,да откриват центрове,да набират средства и т.н.Смятам,че държавата би трябвало да отделя повече средства и внимание,както за хората,които се нуждаят от помощ,така и за хората,които работят тази работа със сърце.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дом "Дълголетие" Дървеница 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.