Дом "Дълголетие" Дървеница


Категория на документа: Икономика


За един социален работник е много важно да притежава съвкупност от професионално-личностни качества.Инициативност,самостоятелност,изпълнителност,прецизност-за да поема в свои ръце задачите и трудностите,пред които се изправя в процеса на работа.Чрез тези качества,той съумява да вземе адекватни решения и да помогне на целевата група,с която работи.

Социалният работник трябва да бъде колегиален,защото при този вид работа е много важно да се работи като отбор,за да се изпълнят всички потребности на клиентите на институцията,за да не се допускат грешки,и за да може всеки един,част от този колектив,да помага и да се развива.

Социалните работници трябва да бъдат изключително отговорни,защото при работа с хора е много важно какви решения взимаш,тъй като в някои от случаите се касае за човешки живот и това как ще определиш да продължи този човек.

Не на последно място един социален работник трябва да притежава емпатииност,тъй като ако не съчувства и не влиза в положение на своя клиент,не би могъл да разбере неговите потребности и така взимането на решения се оказва една непосилна задача.

Една от големите групи социални услуги, се определя от мястото на предоставянето им. Като в нея съществуват два вида социални услуги : предоставени в общността и социални услуги, предоставени от специализирани институции. Към първата група, която се разглежда като услуги, предоставени в семейна среда или близка до семейната се отнасят : личен асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж, дневен център, център за рехабилитация и интеграция, център за временно настаняване, приемна грижа, кризисен център, център за настаняване от семеен тип, защитени жилища, обществени трапезарии, приюти, звено "Майка и бебе", център за обществена подкрепа и център за работа с деца на улицата. Към втората група социални услуги- предоставени от специализиращи институции се отнасят домове за деца (домове за деца, лишени от родителски грижи, домове за деца с физически увреждания и домове за деца с умствена изостаналост), домове за възрастни хора с увреждания (дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с психически разстройства, физически увреждания, със сетивни нарушения, с деменция) и домове за стари хора. При необходимост и съобразно спецификата и потребностите на населението на всяка община е предвидено да се разкрива нужния вид социални услуги. Това развитие на социалните услуги ще следва развитието на обществото като цяло и на отделните региони и населени места.

Относно общинската дейност през последните години нараства разнообразието от социални услуги в общността в отговор на потребностите на различни групи лица в неравностойно положение.

След 2003 година вече е установена политика на децентрализация на тази социални сфера с лидерска роля на общините.

В България са разработени редица национални стратегически документи, които съдействат за развитието на социалните услуги. За социалните програми на по- голямата част от всички демократични правителства в нашата страна е било важно да се предприемат мерки против социалното изключване.

Създаден е Стратегически план на Министерството на труда и социалната политика за 2009- 2013 година , в който се очертават стратегически задачи по отношение на достъпа, качеството и устойчивостта на социалните услуги. Въвежда се регионален принцип на развитие на социалните услуги на базата на потребностите на местните общности. Приоритетно се развива и увеличава броят на предлаганите социални услуги в общността, подобрява се тяхното качество, гарантира се стабилността и финансовата устойчивост на социалните услуги, както и процеса на деинституционализация. Разработва се и се прилага механизъм за предоставяне на комплексни социални услуги. Увеличава се броят на ползвателите на социални услуги, в това число домашен социален патронаж (вкл. Социални кухни) в отговор на базови потребности от храна и грижа. Ежегодно се актуализират финансови стандарти за социалните услуги.

В настоящи условия, по волята на законодателя организацията по предоставянето на услугите е временна като отговорност на публичните власти на всички управленски равнища - и на централно, и на регионално, и на локално равнище. Стремежът е при социалните услуги да има практическо прилагане на принципа за осигуряване на реално равенство на достъпа, независимо от имуществото и доходите. Гарантирането на равен достъп до качествени социални услуги осигурява на социално слабите хора по- добри възможности за активно участие на пазара на труда и в обществения живот.

С промените в Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приети през 2010г., за въведоха нови изисквания за областно планиране. Те имат за цел осигуряването на равен достъп до качествени социални услуги на хората от рисковите групи. Въвеждането на регионалния принцип на планиране и развитие на социалните услуги има за цел да стимулира инициативността и да създаде условия за максимална гъвкавост на икономически по- изгодни, финансово обосновани и по- достъпни социални услуги.

Във връзка с прилагането на новия подход за регионално планиране в тези нормативни актове са регламентирани задълженията на областния управител и на общинския съвет за организиране на разработването на стратегии за развитието на социалните услуги съответно на регионално и общинско ниво.

Законът за социално подпомагане и правилника към него регламентират задължения на областните управители да организират разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво чрез планиране на научен подход за проучване и анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта.

Съгласно Закона за социално подпомагане, доставчици на социални услуги могат да бъдат държавата, общините, физически и юридически лица.

През последните години на пазара на социални услуги навлязоха и нови доставчици. Практиката показва, че най-голям дял сред доставчиците на социални услуги имат нестопанските организации, които или разкриват сами социални услуги, финансирани чрез различни проекти и донорски програми, или работят с общините, като чрез механизма на социалното договаряне предоставят социални услуги, финансирани с публични средства

В условията на разширяващия се пазар на социални услуги, които се предоставят от различни доставчици, се налага планирането и предлагането на някои от услугите да се извършва с партниране с неправителствените организации.

Законът насърчава социалното предприемачество в областта на социалното подпомагане чрез разнообразни социални услуги и лица, които да ги предоставят. Идеята е физическите лица и различните юридически лица, включително нестопанските организации, да бъдат насърчавани да предоставят социални услуги заедно с общините и държавата (ЗСП, чл.1, ал.2, т.1, 2 и 5).

Социалните услуги се основават на социалната работа и са насочени към създаването на по- добри условия и възможности подпомаганите лица да могат пълноценно да участват в социалния живот, индивидът да не бъде изолиран и предоставянето на услугите да бъде институционализирано. В резултат на това институциите все-повече ще загубват възможността да предоставят голямата част от социалните услуги, които ще бъдат все по-разнообразни и ще се предоставят с приоритет в общността.

Домът за стари хора в кв. "Дървеница" предлага следните услуги:
- Медицински :
24-часово медицинско обслужване на сестринско ниво; консултации с лекар - ординатор (в дома работят двама интернисти на двусменен режим); предоставя се стоматологична и психологична помощ от квалифицирани лекари по дентална медицина, психиатър и психолог; физиотерапии, рехабилитации, масаж, лфк (осъществяват се от кинезитерапевт, рехабилитатор, масажист с дългогодишен опит и висока квалификация); диетично хранене - съобразено със закона за здравето, предоставят се четири диети след консултация; ежедневно хигиенизиране - осъществява се от санитар, включва почистване на стаите, баните, общите части, изхвърляне на боклука, смяна на бельото веднъж седмично, дезинфекция, дезинсекция, дератизация и др.
- Социални :
Административно обслужване ( работа с институции, осигуряване на участие в обучителни, медицински и социални програми - според интересите на клиента); социално - правна защита (консултация и съдействие по възникнали въпроси, запознаване с процедурата по подаване на жалби, с оглед защита интересите на потребителя на социални услуги); медицинска и социална рехабилитация - цели да намали или ограничи последиците от увреждането и заболяването, с оглед пълноценното включване на клиента в социо - културния на дома, осъществява се от интердисциплинарен екип от лекари, психолози, кинезитерапевти, рехабилитатори и др.;
- Трудотерапия:
занимателна: изработване на картички, художествени предмети, мартеници и др. , съобразени с интересите и възможностите на потребителите, работи се в група или индивидуално; функционална - включва хигиената- лична, битова, хигиена на околната среда, битов труд - плетене, шиене, работа с платове и дърво и др., цветарство, осъществява се от трудотерапевт.
- Решаване на конфликти - индивидуални консултации, оптимизиране на контактите с близките и семействата;
- Организиране на свободното време:
екскурзии, чествания, културни и спортни мероприятия;
- Допълнителни услуги:
предлагат се безплатно - фризьорство, бръснар, шивашки услуги.
- Библиотека :
предоставя се художествена литература, с оглед стимулиране на интелектуалната активност.
Социални дейности:Социалният работник координира с личен план и насочване към група от специалистиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дом "Дълголетие" Дървеница 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.