Дом "Дълголетие" Дървеница


Категория на документа: Икономика


СП в дом за стари хора трябва да познава отлично специфичната за институцията документация, да умее да я съхранява, и използва, когато това е необходимо.
Задължителна задача на СП е да умее да организира и планира работата с клиента. В дом за стари хора СП използва метод работа с индивидуален случай. За различните му етапи СП трябва да притежава специфични умения, което в общ план са много и различни. Процесът на работа с възрастни хора включва следните етапи:

1.Етап на оценяване- включва събиране на информация за ситуацията на клиента с цел да се установи естеството на проблема, степента на сериозност, потребност, рискови фактори, силни страни, налични ресурси. Събирането на информация е съчетано с нейното интерпретиране, което води до формулиране на реално становище. Процесът на оценяване се състои от събиране на информация, създаване на картина на ситуацията, разглеждане на възможни начини за действие, вземане на решения относно курса на действие, който ще се следва. Неизбежно присъства субективен елемент, но това не означава, че социалният работник не бива да се стреми да бъде максимално обективен. Принципите на работа в партньорство и центриран върху клиента подход на работа спомага социалният работник да се предпази от лично пристрастие.
• Умения:
• Знания и умения за интервюиране, техники на интервюиране
• Наблюдение (познания за развитие, за връзка между емоционална, когнитивна, поведенческа сфера) ...
• Познания за боравене с източници на информация
• Познания и умения за говорене, писане
• Етика, ценности в отношенията с хората...
• Принципи в помагащите професии - приемане, не-осъждане, толерантност, овластяване, ......
• Знания за анализ на речта; анализ на съдържанието;
• Знания за развитие на човека - теории
• Знания за потребности, отношения, връзки, теория на привързаността
• Знания за семейство, семейна система -системен подход
• Знания за социални мрежи и ресурси, услуги психология
• Законодателство

2.Етап на интервенция- съвместна работа за изпълнение на един или няколко курса на действие за решаване или подобряване на ситуацията. Използват се дейности с пряко или косвено въздействие върху клиента. Дейностите с пряко въздействие включват даване на практически съвет или извършване на конкретна услуга, посредничество или консултиране. Най-често това е работа с клиента и неговите близки в полза на възрастния човек. Дейностите с косвено значение решават по-общи задачи свързани с превенция и подобряване на социалните услуги. При тях на фокус не е конкретният клиент. Те могат да включват даване на информация и договаряне с други служби и агенции. Планиране и управление, супервизия и тренинг на персонала, развитие и подкрепа на доброволни организации и на усилията на общността. По същество това не са само управленски дейности, а и тяхната комбинация с пряка работа с клиента.

Умения:
• Консултиране
• Информиране
• Познания за планиране и проектиране
• Познания за човека и човешкото поведение
• Познания за човешките потребности и нужди
• Познания за резилианс
• Себепознаване
• Познания за поставяне на граници, за разпределение на функции
• Умения за договаряне

3.Етап на преглед. Житейската ситуация на клиента се променя непрекъсната. Наред с това е възможно на етап оценяване да бъдат допуснати грешки. Необходимо е да се прави преглед на работата периодично, с цел на адекватен отговор на променящите се обстоятелства. По този начин се коригират грешки, допуснати на етапа на оценяване или се променят възприетите мерки, с оглед постигане на по-добра ефективност на въздействието.

Умения:
• Познания за помагането
• Познания за процеса на професионално "изгаряне" и превенция
• Нагласи и умения за самооценка
• Познания за критерии и индикатори за качество на работа
• Нагласа и умения да обсъжда своята работа с други хора
• Познания за социални услуги и услуги за професионална самоподкрепа
• Познания за интревизия и супервизия

4.Приключване. В дом за стари хора случаят не се приключва до напускане на клиента .
5.Преценка на резултатите-също пренебрегван. Не е желателно да се пропуска. Оценяването на резултатите дава възможност да се преоцени практиката, да се оцени какво работи и какво не. Уловените пропуски и неуспехи са предпоставка за бъдещ успех. Рискът от повтарянето им намалява и се спестяват ненужни усилия в краткосрочен и дългосрочен план.
Съществена особеност на социалната работа с възрастни хора е необходимостта от поддържане на ясен фокус на работа. Това произтича от специфичните черти на старите хора като клиенти. Социалният работник трябва да има предвид,че възрастният човек очаква от него да прояви уважение, внимание, добронамереност, точност отговорност. Той иска да усети това отношение незабавно. Възрастните хора стават капризни и досадни, когато нещата не се развиват според техните очаквания.

Умения:
* Емпатия

За цялостната организация на работата си в Дом за стари хора СП трябва да бъде последователен, точен и запознат със спецификата на дома, както и на клиентите , с които работи и партньорите. Уменията за работа в екип, общуване, акуратност и поемане на лична отговорност са задължителни тук, както и за повечето професии.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дом "Дълголетие" Дървеница 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.