Доклад за проведена преддипломна практика


Категория на документа: Икономика
Доклад за проведена преддипломна практика

"Инжстрой" ЕООД-Плевен

Фирма "Инжстрой" ЕООД-Плевен е основана 1964г.,когато е създадена като самостоятелно юридическо лице. "Инжстрой" - ЕООД гр. Плевен е общинско предприятие за изграждане на обекти от ниското строителство. През 46 годишния си период на съществуване не е променян предмета на дейност,а той е следният:
* Ново строителство на улични, канализационни, водо, газо и топлопроводни мрежи, улични и тротоарни настилки.

* Основни и текущи ремонти на улични и тротоарни настилки.

* Услуги със специализирана пътно - строителна техника на други фирми и населението

Общиснката фирма "Инжстрой"-Плевен изгражда цялата инфраструктура в ж.к "Сторгозия" с 30 000 жители и ж.к "Дружба" също с около 30 000 жители.

За изпълнението на обектите от инженерната инфраструктура,предприятието си изгражда собствена материално-техническа база както следва:
> Механизация и автотранспорт
> Асфалтобаза
През 1974г. Фирмата става главен изпълнител на обект "Топлофикация", а от 2004г. е изпълнител и на газификацията на град Плевен.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПАЗАРИ:

Пред ръководството на "Инжстрой" Плевен има няколко стратегически цели и пазари. Те се състоят в задържането на лидерската позиция в сферата на ниското стоителство в област Плевен. Изграждането на повече от 70% от ниското строителство на територията на общината, както и постигането на лидерска позиция в Централна - Северна България. Евентуалните бъдещи пазари са свързани с изграждането на пътните участъци: път трети клас Плевен - Никопол, градска пътна мрежа в град Плевен и в общините от област Плевен.

ФИРМЕНА МИСИЯ:

Мисията на "Инжстрой" Плевен е да доставя качествени услуги в сферата на ниското строителство. Фирмата има и социална фунция предвид собствеността на самото предприятие (то е общинска собственост), която се изразява в грижа за инфраструктурата на общината. Като цяло стремежа на ръководството и на фирмата като цяло е изграждането на качествена, европейска инфраструктура и пътища.

ПАРТНЬОРИ И ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Партньори на "Инжстрой" Плевен са фирмите "Бетонекс", "Монолит", "Път Инженеринг" и др. фирми за високо строителство. "Инжстрой"-Плевен е член на Българска Строителна Камара.

Политиката по управление на фирмата е свързана с визията на ръководството за развитието на организацията осъществяваща строителство на пътища и пътни съоражения,градски комуникации и инфраструктурите около тях,рехабилитация на пътища от държавната и общинската пътна мрежа,производство на асфалтови смеси с качество отговарящо на растящите изисквания на клиентите и всички заинтересовани страни.

За ефективно провеждане на Политиката по управление,Ръководството е определило следните основни цели:
> Разширяване на пазарния дял на "Инжстрой" ЕООД на пазара
> Повишаване на конкурентноспособността на продуктите
> Удоволетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на клиентите
> Мотивация на всички служители за висококачествен труд
> Запазване на досегашните и търсене на нови клиенти
> Увеличаване на обема на производство
> Повишаване на качеството на предлаганите продукти
> Увеличаване на печалбата
> Провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация
> Ефективно използване на оборудване,енергии и материали
> Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана Интегрирана система за управление
Поставените в "Инжстрой" ЕООД цели по управление отговарят на нормативните изисквания към осъществяваните от организацията процеси,на желанието на организацията за бъдещо развитие,както и на изискванията на клиентите.Те съответстват на функциите и нивата в организацията.При определянето и актуализирането на целите по управление,ръководството взема предвид влиянието на следните фактори:
* Настоящите и бъдещите потребности на организацията и на клиентите
* Констатации от проведени Вътрешни одити
* Актуалните резултати от осъществяваните в "Инжстрой" процеси
* Установяване на възможности за подобренияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад за проведена преддипломна практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.