Доклад за летен стаж


Категория на документа: Икономика


БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ДОКЛАД

ЗА ПРОВЕДЕН ЛЕТЕН СТАЖ
В
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЯМБОЛ

ТАТЯНА КУНЧЕВА СТАЙКОВА
СП.ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Ф.№ 09121049
4 КУРС

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Предговор-регион,история
II. Организационна структура на Областна Администрация Ямбол
III. Функции на Дирекция"Административен контрол,регионално развитие и държавна собственост"
IV. Реализирани, текущи и бъдещи проекти
V. Лични впечатления и препоръки

1.Предговор-регион,история
Избрах да проведа летния си стаж в Областна Администрация Ямбол,защото това е моят роден град.Град Ямбол се намира в Югоизточна България и е разположен на бреговете на р.Тунджа (античната Тонзос).Най-ранните останки от селищен живот са открити в десетките праисторически селищни могили. Дори на територията на съвременния град Ямбол се намират останки от т.н. Рашева и Марчева могили, които датират от неолита и бронзовата епохи. Някои от находките, открити в тях, сега се съхраняват в парижкия Лувър и Археологическия музей София. Огромна част от тези ценни експонати обаче са притежание на Историческия музей в Ямбол.Ценно свидетелство за древната и богата история на област Ямбол са десетки материални паметници от всички епохи, свидетелстващи за развитието на различни култури.

2.Организационна структура на Областна администрация Ямбол

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
-провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
-осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
-отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
-упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация,

Политическият кабинет:
* подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
* организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.

Главният секретар се назначава от областния управител.

Областната Администрация в град Ямбол е обособена в две дирекции-Дирекция "Административно-правно обслужване,финанси и управление на собствеността",а другата е "Административен контрол,регионално развитие и държавна собственост".

3.ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
1. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет; 2. Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт; 3. Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно- териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до
областния управител; 4. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите; 5. Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации; 6. Координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността; 7. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт; 8. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини; 9. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт; 10. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания; 11. Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие; 12. Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие; 13. Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие; 14. Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител; 15. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението;
опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси; 16. Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти; 17. Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията; 18. Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия; 19. Осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове; 20. Води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството; 21. Води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител; 22. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта; 23. Осъществява процедури по реституционни закони;

4.Реализирани, текущи и бъдещи проекти

ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
1.GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Ямбол - Странджа - Одрин
2.Ремонт на обект с обществена значимост - сграда на Областна администрация - Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда по Програма "Красива България".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад за летен стаж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.