Доклад за летен практикум в дом за стари хора


Категория на документа: Икономика
Факултет по педагогика
Социални дейности
Практика по Социална медицина

Дом за стари хора
,,Дълголетие''

Сълзина Ивова Маркова
Факултетен номер : 66979

Дом за стари хора - ,,Дълголетие''

Домът за стари хора (ДСХ) - ,,Дълголетие'' предоставя сoциални услуги от втори април 1979-та година. Домът за стари хора е специализирана институцията, подпомагаща чрез предоставяне на пакет услуги на лица, навършили пенсионна възраст, включително лица, имащи намалена трудоспособност, установено с експертно решение от ТЕЛК, НЕЛК.

Финансирането на Домът за стари хора идва от републиканския бюджет чрез Столична община. Качествотона социалните услуги подлежи на контрол от Агенцията за социално подпомагане и затова ДСХ е длъжен да изпълнява изисквания, съгласно 36-40 член включително от ППЗСП (Правилник за приложение на социалното подпомагане).

Домът за стари хора е изцяло обновен, след основен ремонт. Сградата се намира в квартал Дървеница, улица ,,Пловдивско поле 8 '' . Има капацитет 375 души, на седем етажа е. На първия етаж е сектор за лежащи потребители, с капацитет 43 души, като има и административна част, където се намират лекарски кабинети, кабинети на социални работници, психолог, психиатър, изолатор, рехабилитация, манипулационна, стоматолог. На втория етаж - работници, поддръжка, техническо, също така фризьор, бръснар, библиотека и шофьор. На втория и третия етаж се настаняват по-трудноподвижни пациенти, за които има осигурено обслужване на специфичните им потребности. От четвъртия етаж нагоре се настаняват пациенти, способни сами да се грижат за себе си. В сградата има четири асансьора, от които два пътнически, един товарен и един кухненски. На първия етаж има обща столова, като и на всеки етаж има етажна столова и пригодена микро кухня , която е достъпна за всеки. В столовата се предлагат четири различни диети, съобразени с различните заболявания. На всеки етаж има също така общо фоайе, където на разположението на клиентите има телевизор, игри и други занимания, възможност за срещи и разговори. На първия етаж има голям клуб, където се огранизират различни мероприятия, постановки, канят се гости. Сградата разполага и с перални помещения на всеки етаж, като всеки един потребител има право да избере един ден от седмицата, в който може да ползва самостоятелно изпиране на дрехите си.

Домът за стари хора ,,Дълголетие`` в Дървеница е доставчик на социални услуги с голям опит, като се стреми едновременно към тяхното разширяване и подобряване качеството им. При постъпване в Дома клиентът сключва договор с доставчика на социални услуги, в който се регламентират правата и задълженията и на двете страни, размерът на таксата, срока на договора, условията и начина на прекратяване и др. Клиентът бива запознат с правилата за вътрешния ред и правилата за противопожарна и аварийна безопасност, както и с други изисквания на специализираната институция. Потребителят на социални услуги има право да подава сигнали и жалби по следния установен ред : собственоръчно написаното изложение се адресира до директора на Дома, депозира се в деловодството, където получава входящ номер, като отговор се получава до две седмици.

При случаи, в които лицето не може да се организира само и да задоволяват собствените си жизнени потребности; случаи, освидетелствани от ТЕЛК или хора, които нямат близки, които да се грижат за тях. Приемат се и лица, навършили пенсионна възраст, ограничени в обитаваната жилищна площ или в лоши отношения с близките си. Тежки социални случаи и ветерани от войните се позлват с предимство.

За настаняване в Дома могат да кандидатстват самите лица, попълнили собственоръчно молба или близки, от тяхно име, разбира се със съгласието на кандидата. Като основни нормативни документи се явяват Закона за Социално подпомагане и Правилникът за прилагането му, Закон за интеграция на хора с увреждания, тарифа за таксите за социални услуги и всички нормативни уредби на дърважно ниво, а именно разпоредбите на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане. За ползването на предлаганите услуги се заплаща такса, 70 % от дохода на лицето, но не повече от реалния размер на издръжката на едно лице на месец, настанено в институцията (чл.2 ал.1).

В тарифата за таксите с Постановление номер 91 на МС от 2003 година,с изменения от 2006 и 2008 г. И създаването на член 5 за случаи, в които се заплащат действителни месечни разходи, е упоменат размера на таксите.

Когато кандидатите са прехвърлили недвижим имот или само части от него през последните пет години чрез продажба ли дарение, заплащат реалният размер на издръжката.

Постановление номер 216 на МС от 22.07.2011, изменящо и допълващо същата тарифа, гласи, че ако размерът на сумата за сделката не надвишава шестдесеткратния размер на ГМД (Гарантирания миннимален доход), дължимата такса остава 70 % от дохода.

За кандидатстването и настаняването в Дома са необходими: Писмена молба до Директора на Дирекция ,, Социално подпомагане'' по местоживеене за ползване на социалната услуга; Описание на здравословното състояние на канидата от личен лекар; Описание на психичното състояние на кандидата от психиатър; Бележка от Центъра на психиатрично здраве, дали лицето е било диспансеризирано за психично заболяване; Копие от извлечение на ТЕЛК, НЕЛК, ако са налични такива; Документи от НОИ за размер на пенсията; Копие на документите за самоличност на кандидата; две снимки; Служебна бележка от Агенцията по Вписванията, относно това дали лицето е извършило продажби на имот или друго последните 5 години; Декларация от Дирекция ,,МДТ''.

На база представените документи и информацията в тях се извършва социална анкета в дома на кандидата (доклад- предложение) и се решава дали лицето е подходящо да постъпи в институцията.

Пакетът документи се изпраща в регионалната Дирекция за Социално Подпомагане , на чията територия е избрания от лицето Дом за стари хора. Там документите се входяват и когато дойде ред за прием на кандидата, той се уведомява, получава си комплекта документи, който заняса в Дома, прави изследвания за чревнозаразно носителство и взима бележка от личния си лекар за контакт с ОЗБ.

При постъпването се попълват данните на кандидатстващия в тетрадка-регистър, сключва се договор за доставка на социални услуги засрок от една година между потребителя на социалните услуги и доставчика им от името на Директора на Дома, попълва се декларация за случаите при промяна на психофизическото състояние на лицето и извеждането му от дома, когато това заболяване не съответства на профила му; декларация за семейно и имществено състояние; декларация на тютюнопушене и се изготвя ПИР (План за индивидуална работа) на ПСУ. След съдействие от социален работник в периода на адаптацията му към условията и реда в Дома и на съответният етаж, както и подаването на необходимите документи, се прави екипно обсъждане от екип, включващ социален работник, отговарящ за етажа, на който е настанено лицето, лекар, психиатър, трудов терапевт, психолог, който съвместно с ПСУ изработват ПИР за срок от 6 месеца. След изтичане на този срок се прави обсъждане, даи поставените цели за изпълнени.

Социалният работник започва своята работа с клиента при самото настаняване на клиента в Дома, като изготвя план за индивидуална работа, като се имат предвид водещият проблем, психофизическият статус, мотивацията, личностните ресурси и готовността на клиента за преодоляване на негативните наглас. Планът се актуализира на 6 месеца, а при необходимост и по-често. Планът включва дейности по задоволяване на ежедневни потребности, здравни потребности, образователни потребности, рехабилитационни потребности, потребности в свободното време, потребности от контакт със семейството, приятелите, близки и други лица.

Директора на Дома се назначава от Кмета на Столична община. Социалните услуги в ДСХ се предоставят от висококвалифициран персонал. За потребителите се грижат 6 социални работници, психолог, психиатър, двама лекари, лаборантка, интернисти, рехабилитатор, медицински сестри, масажист, санитари, кухненски работници, също така фризьор, трудотерпевти, шивач, охрана. При работа с възрастните хора, има определящи принципи и задачи, които служителите в Дома са длъжни да изпълняват. Организират се културни мероприятия, посещения на екскурзии, участие в конкурси и изложби.Трудотерапевтите работят с групи по интереси. Социални работници съдействат за подготовка на документи на лицата за явяване пред ТЕЛК, при попълване на молби за отпускане на добавки за социална интеграция и предоставянето им пред дирекция ,, Социално подпомагане''. При необходимост съдейства при контактите на потребителя на социални услуги с различни институции. Подготвя необходими документи за преместване в друга институция, съобразно здравословното им състояние и потребности. Социалния работник трябва да може да планира и организира собствената си работа, да работи ефективно с клиентите си, да работи конструктивно като формален член на екип и да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите указания, процедури и компетентност.

По време на пратиката ми в Дома за стари хора ,,Дълголетие'' проведох интервю с една от потребителките - З.Д. Целта на интервюто беше да се запозная в дълбочина с конкретен случаи, да установя начина, по който лицето се чувства в институцията, причините, поради които е в Дома и личните й психо-соматични проблеми.

Интервюто се проведе в стаята на З.Д., за да й бъде възможно най-комфортно да разговаряме. Тя беше предварително предупредена, за часа и датата, в които ще дойда, както и за целта на посещението ми.

Когато отидох в стаята, за да започна интервюто, З. Не беве в там, закъсняваше от обяд в столовата. Сегашната й съквартирантка ме посрещна много топло, като с нея започнах разговор. Тя ми разказа малко за впечатленията си от З.Д., което ми помогна да добия представа за мнението й за З.Д.. Не след много време в стаята дойде и потребителката, която щях да интервюирам. Тя изглеждаше много добронамерена, срамежлива и любезна, беше средна на ръст, с лице, напомнящо на дете. Тя ме поздрави, представих се, уточних същността и целта на посещението си. Тя ме гледаше с голям интерес, усещаше се желанието й да говори за живота си. Същевременно, обаче се усещаше огромна болка и тъга в очите й. Докато З.Д. още не беше дошла, съквартирантката й ми разказа за приятеля на З.Д.. Той е бил невероятно добродушен човек, който се е грижел по всички възможни начини за потребителката, без да имат официална връзка. Междувременно на посещение дойде нейната племенничка. Попитах потребителката как би желала да водим интервюто - да го проведем предварително или след като се видят с роднината си. Самата З. Нямаше нищо против да говори в присъствието на другите две жени, защото ги чувства достатъчно близки (както сама обясни). Тя и съквартирантката на З.Д. ми помогнаха много за дооформянето на профила на лицето. Докато задавах въпроси на възрастната жена, тя изглеждаше малко разсеяна, притеснена да говори, отговорите й бяха кратки и непълни. Отначало въпреки, че задавах множество конкретни въпроси, за миналото й, за детството й, за семейния й живот, за работата й, за сегашния й живот, сякаш болката вътре в нея, я спираше да се отвори максимално към интервюиращия. Отговорите й бяха кратки, точни, с по няколко думи, без подробности. Племенничката и съквартирантката й обаче се включиха,допълвайки информацията.

Първоначално започнах с въпроси от далечното й детство. Тя ми разказа с усмивка, че е живяла в къща в кв. Хаджи Димитър, заедно с родителите си, били са голямо семейство, трима братя и три сестри. Натъжена ми разказа, как повечето от тях вече са починали. З.Д. е личност, имала голямо желание за разнообразен живот. Ентусиазирано ми споделяше за забавите, които са си организирали, за пътуванията с кораб до чужбина. Племенничката й ми разказа как дори за 36-годишна възраст са заминали само двете на почивка и са прекарали невероятно. Спонтанността на З.Д. я е водило на много различни места, запознанства с много хора, откриване на много възможности и перспективи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад за летен практикум в дом за стари хора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.