Доклад по менджмънт на застрахователното дружество


Категория на документа: Икономика


ДОКЛАД
НА

ТЕМА

"ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЗД"

ДИСЦИПЛИНА "МЕНИДЖМЪНТ НА ЗД"

Изготвил: Грета Добринова Кирова МП "Застраховане" Фак. № m132203

гр. Свищов ноември 2013г.

I. Организизаране и структура на ЗД
1. Спрямо организирането на ЗД има 2 вида - Застрахователно акционерно дружество (ЗАД) и Взаимозастрахователна кооперация (ВЗК):
1.1. Застрахователното акционерно дружество (ЗАД)е капиталово. Капиталът му както и ст-ста на акциите му са в левa. Той е създаден от акции, минималната ст-ст на една акция е 1 лв., капиталът трябва да бъде изписан и внесен изцяло към датата на подаване на заявление за получаване на лиценз. Вноските в капитала на ЗАД са само парични, издават се поименни безналични акции, всяка с право на 1 глас. Размерът на вписаният капитал на ЗАД не може да бъде по - малък от минималният размер на гаранциония капитал. Той съставлява 1/3 от границата на платежоспособноста на ЗД, която не трябва да бъде по - малка от :
* 4 милиона и 600 хиляди лв. - за застраховател, работещ по Неживотозастраховане, без з - ки "Гражданска отговорност", "Кредити" и "Гаранции";
* 7 милиона лв. - за застраховател, работещ по Животозастраховане или по Неживотозастраховане, но сключва з - ки "Гражданска отговорност", "Кредити" и "Гаранции".

Когато ЗАД извършва застраховане по няколко вида застраховки по общо з - не, за размер на гаранционния капитал се приема по - голямата ст - ст.

ЗАД е акционерно дружество (АД), поучило лиценз за извършване на застраховане съгласно изискванията по Кодекса за застраховане, този вид ЗД има право да извършва застраховне само по посочените в лиценза видове застраховки. Ф - та трябва да съдържа думата "застраховане" или нейни производни на българси или на чужд език.

За да получи лиценз за извършване на застрахователна или на презастрахователна дейност АД подава заявление, към което прилага няколко д - та:
* уставът и другите учредителни д - ти;
* списък на акционерите и р - рът на участието им;
* д - нт издаден от банка, която извършва дейност на територията на РБ и удостоверящ извършените транзакции;
* програмата за дейността на застрахователя и др.
2. ВЗК се учредява, извършва дейността си, преобразува се и се прекратява по реда на Закона за кооперациите и Кодекса за застраховането.

Предметът на дейноста й обхваща един или повече видове застраховки по "Лично застраховане" със или без застраховка "Злополука". Кооперацията има право да извършва застраховане само по посочените в лиценза видове застраховки. Нейното наименование не може да съдържа името на член - кооператор.

За да бъде учредена една ВЗК трябва да е налице законово изискване от най - малко 500 дееспособни ФЛ, които се застраховат във ВЗК след като тя получи лиценза си и внасят застрахователна вноска по избрана от тях застраховка за 1 - та година. Членството във ВЗК възниква или се прекратява едновременно със сключването или прекратяването на застрахователния договор. Всеки член - кооператор прави встъпителна и дялова вноска, размерът на които се определя в устава и сключва с ВЗК застрахователен договор по застраховка "Живот" със срок на действие, не по - малко от 3 г.. Дяловите вноски служат за попълване на минималния гаранционен капитал. Всички вноски в капитала на кооперацията са парични, ако се сключват няколко вида застраховки в ВЗК е необходимо за всеки вид да се състави отделен баланс. В случай на финансово затруднение на ВЗК, общото събрание може да вземе решение отностно плащанията по застрахователните суми с мнозинство 2/3 от всики член - кооператори.
II. Звена в структурата на ЗД

Структурата на ЗД обхваща неговите звена подредени в подходящата схема. Всяко от тези звена има определени задачи и съответната власт за да ги реализара. Отделните звена са свързани помежду си.

В зависимост от своето място в структурата на ЗД, може да се говори за звена от: висше средно и ниско ниво.

Висшето ниво се състои от:
* общото събрание на акционерите;
* съвет на директорите при едностепенна структура или надзорен съвет и управителен съвет - при двустенна структура;
* председател на съвета на директорите и съветниците;
* главен изпълнителен директор;
* заместник - главен изпълнителен директор.

Средното ниво включва:
* функционалните звена;
* оперативните звена на ЗД.

Наричат се още дирекции, те осъществяват връзката м/у стратегическите решения на висшия управленски екип и работата на изпълнителски кадри.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад по менджмънт на застрахователното дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.