Доклад - планирането като предпланов документ


Категория на документа: Икономика
ДОКЛАД

по Планиране и програмиране

на тема

"Планирането като предпланов документ"

Един от основните аспекти в очертаните параметри на хипотезата, прогнозата, сценариите, програмата и икономическите и социалните проекти, е доказаната връзка между тях, технологичното им единство. При това, обособявайки мястото на предплановите разработки схемата на плановия процес, се установява, че то може да бъде и постоянно, и променящо се в зависимост от целите, равнището и периода на планиране. Съществуващите входно-изходни връзки и взаимоотношения между плановите разработки са важен системнообразувателен фактор. Наред с това, обаче е необходимо да се направи синтезиран сравнителен анализ на системата от предпланови разработки, за да изпъкнат още паралелно както пазличията между тях, така и преливането от един в друг предпланов документ, тежестта им в сферата на планиране.

През 50-те год. на ХХ век бюджетното паниране се обогатява с идеята за програмно-целевото планиране. Извършва се преход от краткосрочно към дългосрочно планиране. На тази основа възниква пазарно ориентираното планиране. Планът започва да обвързва вътрешните движещи сили и възможности на фирмата с потребностите на пазара. Това поражда създаването на нов вид стратегии, свързани със създаването на нови продукти, диверсификация и заемане на по-широки пазарни позиции. Планирането се осъществява с отчитане на потребителското търсене и цели обвързване на производството с продажбите.

Сравнителният анализ може да бъде извършен въз основа на следните по-важни признаци, съответстващи на природата на предплановите разработки:
* Представителни акценти, определящи специфичността на предплановите дакументи;
* Степен на застъпеност на количественото и качественото описание на икономическите процеки и явления;
* Равнище на разработване и използване на предплановите разработки;
* Връзки (кореспондиращи) с плана.

Прогнозите са предпланови документи. Могат да се разглеждат като информация на базата на плановата дейност, но те не са само предпланови предвиждания. Правят се и в самия процес на разработване на плановете. Прогнозите се характеризират с много вероятност и алтернативност. Балансираността не е задължително условие при прогнозните предвиждания и предвижданите изменения в тях не са свързани непременно с фиксирани срокове.

Планирането се определя като главна функция на мениджмънта и се разглежда в тясна връзка с цялата система на вътрешно фирмено управление . Планирането определя какво, кога , как и от кого трябва да се направи, какви ресурси са необходими, за да бъде изпълнен планът в регламентираните срокове. Усилията все повече се концентрират върху обработване на системата за планиране, съобразено с останалите функции на управлението. Общите черти на управлението включват:
* Разкриване на перспективите на развитие на външната среда;
* Определяне на целите и вероятните стратегии;
* Определяне на задачите и действията за тяхното съществуване.

Смисълът на ефективното планиране се състои във вземането на решения днес, които ще осигурят ефективна дейност на фирмата и нейният ръст в бъдеще. Планът е решението относно постигането на възможното и желаното. Прогнозирането е оценката на възможното, желаното. Планът има координираща роля. Чрез него трябва да се постигне максимална координация на вътрешната фирмена дейност и взаимодействието на фирмата с околната среда.

Целта на стратегическото планиране е да формира, моделира и премоделира бизнеса на компанията и продуктите, за да реализира задоволяващи печалбии растеж. В стратегическия процес информационният поток включва отчетна, сегашна и прогнозна инфорнация за бизнеса за неговите дейности, за бизнес средата, в която той функционира. Стратегическото планиране изисква участие на ръководители от най-високо равнище на управление. Специфичните характеристики на стратегическия модел на планиране се предопределя от три ключови идеи:
* инвестиционните решения;
* бъдещият потенциал за печалба;
* стратегията.

Задачата на мениджъра при планирането се фокусира върху два въпроса:
* Начин за постигане на успех при планирането и планирането на работата на мениджъра. Планирането е нещо много повече от упражнение за експлотиране насоките на развитие. Мениджърите са хората, които разработват плановете завършват със задължението да реализират финансовите цели на плана, без да контролират събитията, въз основа на които е изграден планът.
* Планът трябва да бъде добър механизъм за справяне с измененията. Малко са случаите, дори при планиране на неочаквани събития планът точно да предвижда измененията във външната среда.
Разработването на плана обикновено включва два фактора:
* отсъства връзка между управленските равнища относно стратегиите на организациите и корпоративните планове;
* съществува нереалистичното предположение, че хората ще желаят да сътрудничат със всички аспекти на плана.

Планирането е много напрегната дейност, която изисква взаимодействието и комбинираните умения на много лица, идеята за хуманитарните умения придобива все по-голямо значение. В междуличностната си роля те трябва да действат като лица за връзка с различните елементи за средата.

Нивата на планиране са:
* на национално равнище - разработват се национални програми за развитие. Има стратегически характер и се акцентира се върху максимализиране на икономическия растеж.
* на териториално равнище - стимулира развитието на местния бизнес, разгръща се местния потенциал. Усилията са насочени към максимализиране на печалбите и регулиране на безработицата.
* на бизнес равнище - повсеместно използване на плановата система и производство на стоки и услуги в зависимост от пазара.

Икономическото планиране се определя от пазара, от потребностите му и необходимостта да се балансира потреблението производството. Пазарът може да се разглежда като източник на информация, спрямо които икономически системи определят и стратегията. Пазарът се разглежда като източник на сигнали, въз основа на които могат да се реализират различни видове планирания.

В зависимост от времевите хоризонти различаваме 3 вида планиране :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад - планирането като предпланов документ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.