Дневен младежки център "16+" гр.София


Категория на документа: Икономика


* Социалният работник трябва да е гъвкав.
* Да има опит, връзки, контакти.
* Социалният работник трябва да умее да лобира.
* Изисква се силна психика.
* Да не е конфликтна личност.
* Трябват умения за работа в екип, за взаимодействие с колегите и институциите.
* Власт без овластяване.
* Социалните работници, които освен в Дневен младежки център 16+, работят на "терен". От там произхождат и някои страхове, един от които е страхът от болести, поради естеството на работната среда.

Дейности, които извършва социалния работник в "Дневен младежки център 16+":

* Посредничи между клиента и институциите.
* Придружава.
* Консултира.
* Подкрепя.
* Информира.
* Насочва.
* Помага за намиране на работа.
* Установяване на контакт с клиента и избор на стратегия за взаимодействие.
* Педагогическа дейност - свързана е с възпитателния аспект на дейността на социалния работник.
* Учи клиентите на соц.навици на поведение
* Психологическа - реализира се в дейността на социалния работник. Той се стреми да активизира творчески сили на човека.
* Предоставяне на качествени услуги на клиентите.
* Посредник за получаване на социални помощи.
* Соц. работник играе ролята на защитник - защитава правата на клиента.
* насочва вниманието на обществото, институциите към съществуващ или потенциален проблем и инициира действия за неговото разрешаване.
* Обучава - дейността включва представяне на информация и обучение на клиентите в адаптивни житейски умения.
* Стимулира клиентите за по-добри резултати.
* Прави оценка на ресурсите и активно посредничество в интерес на клиента.
* Оценява потребността от услуги за защита.
* Социалния работник е ангажиран и с договаряне специфични услуги за клиентите - насочване и ангажиране на клиентите и техните семейства при осигуряване на различни типове специфични услуги / осигуряване на транспорт, медицински грижи /.
* саморазвитие и обмен на информация - включване в дейности , насочени към придобиване на знания, умения и ценности, необходими за подобряване на професионалната дейност.Осъществява се и чрез четене на различни материали, участие в семинари и обмен на различен тип информация.
* Социалния работник извършва и административна дейност. Тя включва финансиране, контрол и документиране на разходите, доставяне на инвентар, наблюдение върху състоянието на оборудването на сградата и обобщаване на информацията.
* планира, изготвя и оценява програми - оценяване на потребностите от нови услуги, определяне целите на програмата, консултиране на програмата; планиране , осигуряване на подкрепа и ресурси, оценяване ефективността на програмата.

Методи на социална работа в "Дневен младежки център 16+":

* Работа на терен - търсят се деца на улицата.

Предложения и препоръки:

* Да се осигурят повече и различни кадри в институцията за по-качествена и ползотворна работа.
* Да се провеждат повече курсове с различна насоченост - за ограмотяване, с професионална насоченост, курсове за родители, курсове свързани с грижата за здравето и половата хигиена (всички тези курсове са били провеждани, но предвид притока на клиенти е препоръчително да има повече такива курсове)
* Според работещите там социални работници финансирането на организацията е в общи линии добро, но би трябвало да се привлекат още спонсори за да се разшири дейността на "Дневен Младежки център 16+".
* Да се привлекат колкото се може повече доброволци към центъра.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дневен младежки център "16+" гр.София 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.