Дневен младежки център "16+" гр.София


Категория на документа: Икономика


ДНЕВЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР "16+"

Създаден през 1999 г. Центърът е единственият в България, който предлага на юноши и младежи в неравностойно положение, водещи уличен начин на живот, на възраст между 16 и 25 години, както и на техните деца, подкрепа и консултиране по широк спектър неотложни проблеми. В Центъра се предлага подкрепа на младежите за създаване на положителни и устойчиви нагласи и поведение за намиране на различни стратегии за социална интеграция, установяване на подходящи индивидуални програми и услуги.
В нормативната основа на Дневния младежки център " 16+ " влизат:
- Закон за закрила на детето (изм. и доп., бр.32.от 24.04.2012 г. в сила от 24.04.2012 г.)
- Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (изм. ДВ. бр.47 от 23 юни 2009г.)
- Cемеен кодекс (изм. бр.100 от 21 Декември 2010г..)
- Кодекс на труда (Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 19.06.2012 г. - бр. 49 от 29.06.2012 г.)
- Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
- Изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта приет с ПМС №247
- Правилник за устройството и дейността на регионалните служби по заетостта
Мисията на днесвния център е да защитава правата на децата и юношите, които живеят и работят на улицата и да допринася за осигуряване на достойни условия за тяхното физическо, умствено, морално и социално развитие, както и да работи за тяхната реинтеграция в обществото чрез партньорско взаимодеиствие с утвърдени обществени институции. Целите на центъра са да генерира социални инвестиции от частни лица, бизнес сектора и различни публични и частни източници на финансиране, допринася за ефективността, устойчивостта и многообразието на социални програми в България чрез отпускане на целево безвъзмездно финансиране, посредничи чрез предоставяне на професионални съвети, консултации, оценка, наблюдение и проследяване изпълнението на проекти и програми, насърчава прозрачност, отговорност и професионализъм чрез придържане към високи етични стандарти и да работи в сътрудничество с други граждански организации на национално и местно ниво за развитие на социалната отговорност и устойчивост на гражданския сектор в България.
Финансиращи програми:
Програма за малки грантове
Програмата за малки грантове е отворена за неправителствени организации и е основно насочена към местни организации, работещи в малките населени места. Целта на Програмата е да насърчи участието на хората от местната общност в инициативи и дейности, свързани с:
- решаване на конкретни социални проблеми;
- подобряване на условията на живот;
- улесняване на достъпа до информация и обслужване;
- предоставяне на подкрепа и грижи за групи от хора със затруднения;
Програма за подкрепа за деца и семейства в общността с цел превенция на настаняването в институции
Програмата беше насочена към развитие на добри практики за работа с деца и семейства в общността; ранно идентифициране и интервенция в случаи на риск; увеличаване на броя и разнообразието на услуги и програми за деца, застрашени от наставяне в социална институция по различни причини: бедност; трудности на родителите при отглеждането им; насилие; отпадане или затруднения в училище; проблеми в поведението; увреждания и др. В продължение на близо три години тя включваше безвъзмездно финансиране на дейности на 13 граждански организации в общността, поредица обучения за екипите на подкрепените организации и възможности за обмяна на опит.

Малки проекти в населени места засегнати от наводненията

Програмата беше извънредна и специално насочена към граждански организации и читалища в населените места, засегнати от наводненията и проливните дъждове през 2006 година. Програмата имаше за цел:
- да подпомогне възстановяването на материалната база и дейностите на граждански организации и читалища работещи в социалната сфера;
- да насърчи участието на местната общност в инициативи и дейности за преодоляване на трудностите, предизвикани от проливните дъждове и наводненията;
- да улесни достъпа на хората до информация и услуги.
Подкрепените проекти представляваха инициативи, които са от значение за местната общност. Всички те бяха пряко насочени към решаването на конкретни социални проблеми или специфични местни нужди, предизвикани от наводненията. Дейностите се изпълняваха от местни организации, в много случаи с участието на местната общност чрез полагането на доброволен труд. Програмата приключи в края на 2007 година.
В системата на социалната работа в дневния младежки център "16+" на социалния работник или педагог е със специфични функции и характеристики.Основните дейности, които извършват педагозите там са:
- Създаване и прилагане на работещ модел за успешна социална интеграция на млади хора в неравностойно положение, които завършват или напускат Домовете за сираци или подобни институции.
- Прилагане на цялостен подход за интелектуалното, социалното, моралното и емоционалното развитие на юношите и младежите.
- Подпомагане на младежите в неравностойно положение да изграждат навици и умения за работа, кандидатстване за работа, явяване на интервю за успешна социална интеграция и професионална реализация.

Клиентите на институцията са главно сираци, изоставени деца, деца от разбити семейства, жертви на домашно насилие и бездомни хора.

Личностен и професионален профил на социалния работник или социалния педагог в институцията

Работата в Дневен Младежки Център 16+ изисква от социалните работници да притежават много и различни качества, които ако не са на лице, работата би била невъзможна. Както при всички други професии и тук има трудности, страхове.

Профил на социалния работник:
* От много висока степен е важна адекватността. Работата въвлича, но емоционалното ниво трябва да е такова, че да си адекватен, да умееш да реагираш спешно и правилно.
* Да се познава нормативната уредба, защото идват хора с най-различни проблеми.
* Да няма расистко отношение (много от клиентите са от ромски произход).
* Да зачита правата на клиента и да го уважава.
* Да спазва конфиденциалност.
* Да общува по подходящ, открит, точен и прям начин.
* Да свиква с миризми (клиентите на център 16+ са бездомни и нямат постоянни условия за поддържане на лична хигиена)
* Социалният работник не трябва да осъжда.
* Не трябва да дава напразни надежди и обещания на клиентите.
* Не трябва да заблуждава клиентите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дневен младежки център "16+" гр.София 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.