Дисциплинарна теза по социална политика


Категория на документа: Икономика


 Колеж по Икономика и Администрация

град Пловдив

Дисциплинарна теза по дисциплина

Социална Политика
I.ПАРИ,ИНФЛАЦИЯ,КРЕДИТ И ЛИХВА
II.РАБОТНА ЗАПЛАТА
III.ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО

изготвил:
Александър Колев Русинов фак № 1246001

проверил:

оценка:

ПАРИ,ИНФЛАЦИЯ,КРЕДИТ И ЛИХВА
Пари - възникване и развитие
За възникване на парите са били нужни редица предпоставки. Най-важните от тях са свързани със системата на общественото разделение на труда, частната собственост и оценка на труда. Те възникват в Античността. Човечеството открива парите най-напред като средство за размяна на стоки. Паричните знаци се появяват много по-късно. Основната роля на парите е да улеснява процеса на размяна на стоки. При натуралната размяна даден вид стока се разменя непосредствено за друга. Тази размяна има случаен характер. На по-късен етап този вид размяна става пречка за развитието на стоковото стопанство. На лице е липсата на измерител на стойността на стоките.
В същото време започва обществено разделение на труда. Увеличава се разновидността на стоките, които участват в размяната. Една стока постепенно се отделя от останалите и започва да служи за размяна на стоки. Тя се превръща в еквивалент и основно средство за размяна. Първоначално това са били солта, кожите, и други трайни предмети. Тези стоки започват да се определят като стоки със специална стойност. Стават обект на преимуществено търсене. Така тези стоки се превръщат в пари.
От голямот многообразие на стоките постепенно за тази цел започват да се определят металите. Този вид стока привлича вниманието на участниците в размяната чрез своите свойства - делимост, съхраняемост, малообемност. От металите най-добре на тези изисквания отговарят златото и среброто.
Еволюцията на парите довежда до създаването на различни теории за тях.
Първата теория е създадена от меркантилистите. Това става в периода, когато златото и среброто са се обособили като пари. Тази теория е известна като металическа теория за парите.
Класическата школа разглежда парите като техническо средство за размяна. Тази теория и особено Адам Смит предопрделят появата на книжните пари.
Третата теория е количествената теория за парите. Според тази теория стойността на парите, независимо дали са метни или книжни, се определят от тяхното количество.

Функции на парите
Има различни определения, относно функциите на парите, но основно те могат да се сведат до:
парите са средство за обръщение - това е тяхната основна функция, те са посредник между двама участника в търговска сделка.
парите като мярка на стойността - в тази си функция те служат за съизмерване на цените на стоките.
парите като платежно средство - в много случаи стоките и услугите не се заплащат в момента на получаването им. Това става на по-късен етап.
парите като средство за натрупване и спестявания - в тази си функция парите се натрупват или спестяват. И в двата случая служат като средство за запазване на стойност за бъдеща реализация.
парите като средство за международни плащания - преди тази функция е изпълнявана единствено от златото, а сега се изпълнява от парите.

Видове пари

Първия вид пари са стоковите пари. Втория вид пари са книжните пари. Първите книжни пари се появяват в Китай през 13 век.
Банкнотата замества стоковите пари от обръщението. Третия вид пари са кредитните пари. Те се появяват непосредствено от обръщението на частните полици. Началото си кредитните пари водят от депозитната разписка при сарафа. Това е първообраза на полицата. Най-новия вид пари са електронните. Те се появяват през последните години в резултат от електронизацията на банките.
Инфлация
Инфлацията е един от основните процеси на паричното обръщение. Инфлацията изразява несъответствието в стоково-паричните отношения.
Най-общо може да се каже, че инфлацията е процес на повишаване цените на стоките и услугите, обезценяване на парите и намаляване на тяхната покупателна сила. По отношение на парите, инфлацията представлява обезценка на паричната единица на дадена страна.
В икономиката има обективни процеси, които водят до инфлацията. В зависимост от темпа на покачване на цените, инфлацията бива умерена, галопираща и хиперинфлация.
Умерената инфлация се характеризира с това, че цените на стоките растат умерено и с бавни темпове, с около 10 % на година.
Галопиращата инфлация се характеризира с годишно нарастване на цените от 20 до 200 %.
Хиперинфлацията се характезира с нарастване на цените от 50-60 % месечно.
Борбата с инфлацията се води от антиинфлационна политика на правителството. Антиинфлационната политика на държавата включва различни мерки. Основно те са насочени към нормализиране на паричното обръщение.
Кредит
Кредитът възниква още в древността с появата на парите. Кредитът е основа за възникване на паричната форма на стойността. За да се появи кредита е било необходимо стоковото производство и размяната да достигнат реално ниво на развитие. Участниците на пазара трябва да са се наложили като партниори.
Кредитът още с появата си, се оформя като вайна икономическа категория. Кретитът отразява обектовното съществуване на важното икономическо явление, което има определено място в пазарното стопанство.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дисциплинарна теза по социална политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.