Динамика на макроикономиката


Категория на документа: Икономика


 7. Динамика на макроикономиката

Инфлация, растеж и безработица.

Инфлацията е един от основните процеси на паричното обръщение. А под парично, обръщение се разбира движението на парите в сферата на обръщението при изпълнение на функциите средство за ооръщение и платежно средство. .

Инфлацията е процес, свързан с функцията на парите като средство за обръщение и с него се изразява несъответствието в стоково-паричните отношения като последица от по-голямото количество пари в обръщение и одобрени кредити по отношение на наличните стокови фондове, изразени в сумата на стоковите цени. В резултат на това намалява покупателната сила на парите и се повишават цените.

Следователно инфлацията най-общо е процес на повишаване на общото (средното) равнище на цените на стоките и услугите, процес на ооезценяване на парите, на намаляване на тяхната покупателна способност.

Терминът "инфлация" има латински произход и в превод на български означава "раздуване".

През XX век инфлацията е разпространено явление в страните с пазарна икономика. Темпът на инфлацията се дефинира като процент на изменение на цените на потребителските стоки и услуги, включени в съответната представителна "потребителска кошница".

Годишният темп на инфлацията е процентното изменение на индекса на цените на потребителските стоки и услуги в текущата година в сравнение с предшестващата и се измерва по формулата:

Индекс на цените индекс на цените

през текущата година - през миналата година х 100

Инфлацията = -------------------------------------------------------------------------

Индекс на цените от миналата година

В зависимост от темпа й различаваме няколко типа инфлация, които са следните:
- "Блага", или умерена инфлация (с годишен процент до 10%) тя съществува в повечето страни с развита пазарна икономика и се приема като стимулатор на стопанското развитие. Впрочем в труда си "Обща теория на заетостта, лихвата и парите" Джон М. Кейнс препоръчва този тип инфлация и шегувайки се, казва, че "геният на един Шекспир е могъл да процъфти единствено в условията на инфлацията", но само в условията на "благата', на балансираната инфлация, при която цените растат умерено и стабилно и към която икономиката е адаптирана. Такава инфлация не променя почти нищо в икономиката и затова П. Самуелсън я оприличава със "заспало куче", което не трябва да се дразни;

* Средна инфлация (с годишен процент 10 % -12 %);

* Галопираща инфлация (с годишен процент между 20 % и 200 %);

* Хиперинфлация, която е налице, когато в продължение на една година и повече средномесечното увеличение е поне с 50 % (според критерия на Кагън от 1956 г.). Хинеринфлацията е извънредно явление и затова някои я оприличават с тропическа болест, която рядко се хваща, но трудно се лекува. Но примери за хиперинфлация в нашия век има доста, включително и в последното десетилетие на миналия век.

В икономическата теория се прави разграничаване между:

- Абсолютна инфлация (която настъпва поради увеличаване на количеството на парите в обръщение);

-Относителна инфлация (която настъпва поради увеличаване на скоростта на оборота на парите или поради намаляване на количеството на стоките в обръщение).

Абсолютната инфлация се явява като финансова и като кредитна инфлация.

По своята същност безработните са част от т.нар. активна работна сила, наричана още трудоспособно население, като зад това наименование следва да разбираме всички лица над определена минимална възраст, които могат и активно желаят да работят. Именно активната работна сила формира трудовия пазар като нейни основни участници са заетите лица и безработните.

Годишното наблюдение на безработните и заетите лица има за цел изчисляването на основни макроикономически показатели, характеризиране на безработицата и заетостта, както и икономическото състоянието. Нивото на безработица измерва броя на безработните като процент от работната сила, а нивото на заетите говори за икономическата активност в страната и развитието й.

Безработицата поражда несигурност за заетите лица относно възможността да се поддържа и повишава стандарта на живот. Безработицата и нейното нарастване са фактор, който увеличава стреса и психическото натоварване на лицата, а от друга страна продължителното отсъствие от работа предизвиква деквалификация на работната сила с всички произтичащи от това последици.

Причините за намалението на безработицата се свързват основно с умерения ръст на икономиката и растежа на частния сектор който създава работни места.

Взаимодействие чрез цикъла.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Динамика на макроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.