Динамично складиране в елеваторни стелажи


Категория на документа: Икономика


големи
никакви
2.Оперативни разходи
по-ниски при голям обем продажби
високи,зависят от обема на продажба
3. Контрол
пряка отговорност на персонала
добър
4. Риск
голям,морално остаряване
минимален
5. Икономии от мащаба
зависят от обема на дейност на търговеца
големи при обслужване на много клиенти
6. Възможности за обединяване на товарите
малки или никакви
големи, както до склада,така и до клиентите
7. Разходи за доставка и складиране
общо установени, променящи се
точно определени и оферирани


Предмет на транспорта е товарът. Товари се наричат всякакви суровини, материали, полуфабрикати, детайли, възли и други готови изделия, които са подложени на транспортни, товаро-разтоварни и складови операции. Формата, размерите, масата и физико-механичните свойства на товарите съществено влияят на избора на машини за механизиране на транспортните товаро-разтоварните и складови операции. Товарите се класифицират в три основни групи: насипни, единични и течни.

Насипните се състоят от голям брой сравнително еднородни частици, най-често различни по форма и големина. Те могат да се транспортират, товарят, разтоварват и съхраняват в насипно състояние.

Единичните товари се манипулират поотделно, групово или като уедрени товарни единици в пакети, върху палети и др. Основни техни характеристики са геометрична форма, размери, маса.

Течните товари в съдове се манипулират като единични товари.
4. Методи и технологии за скалдиране на товари

4.1 В зависимост от времето на поставяне и отвеждане на товарите разграничаваме:

- FIFO система (първи влязъл - първи излязъл);

- LIFO система (последен влязъл - първи излязъл) - намира приложение при сезонни стоки, модни стоки и т. н.

4.2 В зависимост от състоянието на престоя в склада разграничаваме:

- статично складиране - по-евтино е и товарите не променят положението си;

- динамично скалдиране - товарите променят положението си като се облекчава тяхното изваждане.

4.3 В зависимост от подреждането на товара в склада разграничаваме:

- складиране на определено място;

- диаметрално противоположен метод - складиране на пъврото свободно място;

- разделяне на склада на зони с различни транспортни пътища и складиране на товарите в зависимост от тяхната честота на изземване - товарите с голям оборот се поставят близо до вратата;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Динамично складиране в елеваторни стелажи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.