Динамично складиране в елеваторни стелажи


Категория на документа: ИкономикаР У "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
ФАКУЛТЕТ: БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ

КУРСОВ ПРОЕКТ
ПО
ЛТС

На тема: "Динамично складиране в елеваторни стелажи"

I Складови системи
1. Въведение

Логистиката е наука за планиране, организиране, управление и контрол на материални потоци и пътнико-потоците, както и на свързаните с тях информационни системи в една обща система с цел: стопански ефективното придвижване на стоково-материалните ценности до крайните клиенти, както и отвеждането на отпадните материални ресурси с цел тяхното рециклиране или депониране. Логистиката е изключително важна функция в съвременния бизнес свят и индустриално съперничество. Способността на предприятията да предлагат искания продукт или услуга на конкурентно способна цена, на точното място и време е изключително важно за оцеляването и бъдещото развитие на бизнеса. Доброто управление на логистичната функция осигурява поддържане на общите разходи сведени до минимум. От друга страна свеждането на разходите до минимум осигурява дружествата с конкурентни предимства. Цел на логистиката е стопански изгодното придвижване т.е . с минимални загуби или максимална печалба.

Складовете са сгради или открити пространства, в които се складират материални ресурси. Те служат за компенсиране на различията между производството и потреблението и като гаранция за непрекъснатост на производствения процес.

Изграждането на складовото стопанство преминава през три фази:

- осъществяват се проучвателни и проектни дейности, и изработването, съгласуването, и отвърждаването на документацията;

- непосредствено строителство и въвеждане в действие на складовия обект;

- овладяването на техниката и технологията на слкадовия персонал и достигане на планираните проектни показатели като капацитет, мощност, производителност на труда, складови разходи и др.

С цел постигане на по-голяма функционалност е необходимо първоначално разработване на складовата и обработващата система и след това построяването на складовите заграждения. Най-често формата на сградата за склад се определя от формата на парцела, който е на разположение. От съществено значение е отношението между дължината и ширината на склада. Тъй като повечето системи за складиране са свързани с използването на наличната кубатура е необходимо използването на складово оборудване с по-голяма височина. Оптималната височина зависи от осъществяваните функции и от вида на използваната техника. При проектирането на склада внимание трябва да се отдели и на изискванията към подовата настилка. Тя трябва да издържа на много високи натоварвания, които се подразделят на динамично и статично натоварване. Подовата повърхност също е от значение. При обикновените бетонови настилки при движението на техниката се получава износване и отделяне на прах. За да се избегне това се използват специални подови втвърдители, специален тежък бетон и уплътнители на повърхността. Складовата техника, особено високоповдигащата изисква изключително равна повърхност.

Проектирането на стените и покрива става в зависимост от физико-химичните свойства на материалите. За опазване на материалите в складовете трябва да бъде предвидена адекватна вентилация и средства за защита срещу прекалено високи или ниски температури. Нормативните документи изискват складовете да са оборудвани с противопожарна техника. Устройствата за противопожатна защита се монтират към стелажната система и покрива.

Процес на пазарното стопанство е бързото увеличаване на производствените звена и броя на потребителите. Съвременният стремеж е да се създадат автоматизирани системи за управление на процеса на движение на материалните потоци и ресурси по веригата "доставчици-производство-купувачи". За да се постигне това се разчита на материално-техническата база, коята има инфраструктурен характер. Трябва да се изгради и поддържа адекватна складова мрежа и складово стопанство.
2. Елементи на складовата система.

Месторазполагането на складовите системи трябва да се съобразява с териториалното ориентиране на производствените фактори, тяхната структура, характер и т. н. В складовите системи трябва да навлязат новите технологиии и да разполагат със съвременна материално-техническа база с много добра инфраструктура. Всеки склад представлява една система от елементи, между които има взаимна връзка и които са обединени от обща цел - изпълнение функциите на склада.

Елементи на складовата система са:

- складовите площи и обеми;

- складовото оборудване и техника;

- складова технология;

- работната сила заета в складовата дейност;

- управлението и организацията на складовата дейност

Тези елементи са взаимно свързани и зависят един от друг.

Складовата площ се разделя на:

- полезна складова площ - в нея се изпълняват складовите операции по приемането, подготовката, складирането и експедицията на стоките от склада;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Динамично складиране в елеваторни стелажи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.