Демографски тенденции в развитието на населението в Република България


Категория на документа: ИкономикаДемографски тенденции в развитието на населението в Република България

Демографските промени са в основата на формирането на една нова социална реалност, пред която са изправени обществата на Европа и Европейския съюз. Свидетели сме на процес на увеличаване на възрастната част на населението и намаляване на дела на децата и младите хора. Всичко това рефлектира върху устойчивото развитие на обществото и прави по-сложни преходите от един жизнен цикъл в друг. Младите хора вече осъществяват значително по-късно своите важни житейски стъпки и цели - като завършване на образование, започване на работа, раждане и отглеждане на деца.

Очертаващата се трайна тенденция на застаряване на населението и прогресивното нарастване с всяка изминала година на процентния дял на възрастното население е процес с изключително значение и влияние за бъдещото програмиране в социалната област, тъй като засяга сфери с висока степен на значимост. Нарастващият дял на възрастното население ще доведе до по-големи разходи в сферата на публичните финанси - до повишаване на разходите за пенсии, дългосрочни грижи, здравеопазване, за образование.

В демографски план застаряването на населението е необратим процес и затова отговорът на това предизвикателство трябва да бъде насочен не просто към механична промяна на основните демографски показатели, а към прилагане и развитие на интегрирана политика за мобилизиране и пълноценно използване на възможностите на наличните човешки ресурси и целенасочено инвестиране в повишаване на качеството на човешкия капитал.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е отговорно за разработването, провеждането, мониторинга и отчитането на напредъка в сферата на демографската политика. МТСП ръководи и поддържа национален механизъм за координация, изпълнение и отчитане на националните действия в сферата на демографското развитие на населението чрез ръководство на междуведомствена работна група по демографските въпроси, Система от показатели и индикатори за мониторинг, изготвяне на Годишни планове и Годишни отчети, за изпълнението на Актуализираната националната стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 - 2030 г., която е приета с Решение на Министерския съвет от 1 февруари 2012 г.

Основната стратегическа цел на демографската политика в България е насочена към забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост квалификация, способности и умения. Повишаването на качествените параметри на възпроизводството на населението се превръща в основно предизвикателство пред демографската политика на страната в контекста на концепцията за устойчиво развитие в процеса на пълноценно европейско членство на България и изграждане на икономика, основана на знанията.

Основните демографски тенденции в България показват трайна тенденция на нарастване на относителния дял на възрастното население:

Фигура: Население на Република България по възрастови групи
през периода 1990 - 2020 г.

Източник: НСИ

Фигура: Население по пол и възраст

Източник: НСИ, Преброяване на населението 2011 г.
Делът на населението на възраст над 65 години се е увеличил от 16.8% през 2001г. на 18.5% през 2011г. В същото време през 2001 г. лицата под 15-годишна възраст са били 15.3% от населението в страната, докато през 2011 г. техният дял намалява на 13.2%.

Най-голям е относителният дял на населението на 65 и повече години в областите Видин - 25.5%, Монтана и Габрово - по 24%, Ловеч - 23.3%, и Кюстендил - 22.8% Най-нисък е делът на възрастното население в областите Благоевград, Варна и София (столица) - 16%.

Фигура: Население по възрастови групи
и години на преброявания за периода 1992 - 2011г.

Източник НСИ, Преброяване 2011 г.

В 13 области на страната населението на 65 и повече години е повече от 1/5.

Фигура: Относителен дял на населението на 65 и повече години
по области към 1.02.2011г.

Източник НСИ, Преброяване 2011 г.

Населението във възрастовата група 15-64 години е с най-висок относителен дял в област София (столица) - 72.1%, следват област Смолян - 70.7%, и областите Благоевград и Варна - с по 70%.

Фигура: Население по области и възраст към 1.02.2011 година

Източник НСИ, Преброяване 2011 г.

Общият коефициент на възрастова зависимост за страната е 46.5%, тоест на 100 лица във възрастовата група 15-64 навършени години се падат близо 47 лица под 15 и на 65 и повече години. Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 41%, в сравнение със селата - 63.1%.

Най-висок е този коефициент в областите Видин (59.6%), Ловеч (57.2%) и Монтана (56.9%). Общо в 10 области на страната този показател е над 50%. Областите, в които това съотношение е по-благоприятно, са София (столица) - 38.8%, Смолян (41.4%), Благоевград (42.7%) и Варна (43.2%).
Фигура: Коефициент на възрастова зависимост по области

Източник НСИ, Преброяване 2011 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографски тенденции в развитието на населението в Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.