Демографски процеси. Видове население.


Категория на документа: Икономика1) Модели за развитието на населението. Те се построяват в зависимост от раждаемостта, смъртността и възрастовата структура на населението при определени условия.

2) Стохастични и имитационни модели. Това са вероятностни модели. С тези модели се имитира режимът на възпроизводство на населението с определена вероятност.

3) Други модели.

Обикновени модели за изменение на броя на населението.

Едмонд Халлей за първи път издига и обосновава хипотезата за стационарност (постоянство на раждаемостта и смъртността) в изменението на броя на населението

Модел на експоненциалното население :

Модел на стационарното население. Моделът е разработен от Георг Кнап

Модел на стабилното население. Автор на модела е Алфред Лотка (

Модел на квазистабилно население..

Т5: Фактори за изменение на населението. Демографска политика

Фактори за изменение на населението. Върху броя на населението, неговия състав, средната продължителност влияят множество фактори. Най-важни от тях са социално-икономическите фактори. Такива са:

1) Жизнено равнище на населението (доходи, разходи, потребление,жилища и др..

2) Ефективност на здравеопазването (организация и достъпност на здравната мрежа, квалификация на медицинския персонал, отделяни средства за здравеопазването от държавния бюджет, профилактика;

3) Санитарна (хигиенна) култура на населението (създаване на хигиенни навици от най-ранна възраст, сортиране на отпадъците, миене на консумирани продукти

4) образованост на населението

5) Околна среда

Демографска политика.Демографската политика е част от политиката на държавата, насочена към възпроизводствените процеси на населението. Тя зависи от конкретната демографска ситуация в дадена страна и възможностите държавата да провежда такава политика.

Методи на демографската политика. За постигане на целите на демографската политика се прилагат различни методи. Те могат да бъдат групирани по следния начин: 1) социално-икономически; 2) правови, 3) възпитателно-психологически методи.

Социално-икономически методи. Такива са:

1. Подобряване на условията на живот и жизненото равнище на семействата

2. Изплащане на месечни добавки за деца

3. Предоставяне на кредити за млади семейства и семейства на студенти.

4. Данъчни облекчения за наличие на деца до определена възраст.

5. Отпуски по майчинство и бащинство и др.

Правови методи. Такива са: законодателни и административни актове по отношение на абортите, продажбите на противозачатъчни средства, запазване на правата на майките и децата, осиновяването на изоставени деца, отношенията при сурогатни майки и донори, настаняване и отглеждане на деца в приемни семейства и т.н.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографски процеси. Видове население. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.